تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

از دهه‌ی 1980 اعطای تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین ساز وکارهای ایجاد شغل، به ویژه برای زنان، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی مطالعات تجربینشان داده‌اند که عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی عمده برای بسیاری از کارآفرینان به شمار می‌رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دسترسی به اعتبارات زنان را توانمند می‌سازد، به اشتغال و استقلال اقتصادی آنان یاری می‌رساند و نقش آنان را در تصمیم‌گیری‌هادر سطح خانواده و جامعه ارتقاء می‌بخشد. با این حال، برخی از محققان نیز معتقدند بخش قابل توجهی از زنان علی‌رغم دسترسی به منابع مالی، کنترلی بر نحوه‌ی استفاده از وام ندارند. تامین اعتبارات ارزان برای سرمایه‌گذاران از سوی دولت یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در ایران بوده و یکی از اشکال مشخص این سیاست، تسهیل اعطای وام با نرخ‌های سود پائین به شرکت‌های تعاونی است. در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و مصاحبه‌های مستقیم با مدیران تعاونی‌های زنان در استان مازندران نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت‌کننده‌ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده‌اندو به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Credit in Women’s Employment: The Case of Women’s Cooperatives in Iran

نویسنده [English]

  • Zahra Karimi
Assistant Professor, Faculty of Economic & Administrative Sciences, Department of Economics, Mazandaran University
چکیده [English]

Since 1980s, credit policy has been promoted as an important mechanism in job creation, especially for women. However, some researchers have showed that although microfinance programs have significant potential for contributing to women’s wellbeing, yet, many women borrowers have limited control over loans and/or resulted income. In such cases credit policy may not change women status. Women’s Cooperatives are one of the institutional set up for mitigating female unemployment and promoting women’s position in the society and household. However, in most cases, cooperatives that established by the help of state subsidies may not realize the expected goals. Our field research about Women’s Cooperatives in Mazandaran province (Iran) confirms that there is no automatic benefit of micro-finance for women; as any registered Women’s Cooperatives have not been able to create long lasting economic activity, despite of receiving loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Credits
  • Women's Co-operatives
  • Women's Employment
  • Mazandaran Province
-        اداره‌ی تعاون استان مازندران (1388). تعاونی‌های ثبت نام شده در استان مازندران.
-        بانک مرکزی ایران (1394). آمار و داده ها، www.cbi.ir.
-        دیهیم، حمید و وهابی، معصومه (1382). "دسترسی زنان به اعتبارات بانکی"، پژوهش زنان، شماره 7، ص 61-87.
-        ذاکری، علی و خلیلی، هادی (1382). "برآورد تقاضای زنان برای اعتبارات بانکی"، پژوهش زنان، شماره 6، ص 135-152.
-        غلامی، منیر (1380). "موانع اشتغال رسمی زنان"، کنفرانس بررسی سیاست‌های اشتغال، دانشگاه آزاد، رودهن.
-        محسنی، علیرضا (1384). "ارزیابی تعاونی‌های زنان در ایران"، برنامه و بودجه، شماره 4، ص. 47-81.
-        مرکز آمار ایران (1394) سری زمانی بازار کار، مشاهده شده در: www.amar.org.ir
-        مرکز آمار ایران (1391). سالنامه آماری سال 1389، مشاهده شده در: www.amar.org.ir
-        وزارت تعاون (1384). "پیش‌بینی عملکرد بخش تعاون در برنامه‌ی چهارم توسعه"، مشاهده شده در: http://www.icm.gov.ir/lawlist-ayeennamehfa.html.
-        وزارت تعاون (1384 الف). توسعه‌ی تعاونی‌های زنان.
-        وزارت تعاون (1387) ."آمار عملکرد تعاونی‌های کشور" مشاهده شده در: http://www.icm.gov.ir.
-        وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1394). آمار عملکرد تعاونی‌های کشور، مشاهده شده در: http://amar.mcls.gov.ir/default.aspx
-       یعقوبی، جعفر (1385). "آثار وام‌های خرد بر اشتغال زنان در مناطق روستایی استان زنجان"، پژوهش زنان، شماره 3، ص 125-146.
 
-        Armendariz, de A., Beatriz, M. & Jonathan M. )2005(. The Economics of Microfinance, MIT Press, Cambridge, Massach-usetts, London, England.
-        Birchall, J. )1997(. The International Co-operative Movement, Manches-ter University Press.
-        Buvinic, M. Berger, M. & Jaramillo, S. )1989(. Impact of a Credit Project for Women and Men Micro-entrepreneurs in Quito, Ecuador, in Berger, M & M. Buvinic, eds. Women's Ventures, Kumarian Press, West Hartford, US.
-        Creevey, L.E., Koumakh, N. & Abdourahmane, T. )1995(. Evaluation of the Impacts of PRIDE/VITA, GEMINI, Technical Report No. 94, Bethesda.
-        Goetz, A.M. & Gupta, R.S. )1996(. Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh, World Development, Vol.24, No.1, pp. 45-63.
-        Gupta, V. )2011(. Gender Stereotypes Could Push Women Away from Entrepreneurship, Available from: http://www.physorg.com/news/ 2011-03-gender-stereotypes-women-entrepreneurship.html
-        Hulme, D. & Mosley, P. (1996). Finance Against Poverty, London: Routledge.
-        Schuler, S.R. & Hashemi, S. M.)1994(. Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh, Studies in Family Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 65-76.
-        Sebstad, J. & Chen, G.)1996(. Overview of Studies on the Impact of Microenterprise Credit, AIMS, USAID, Washington.
-        Todd, H. )1996(. Women at the Center: Grameen Bank Borrowers after one Decade, Westview Press, Oxford.