پایش کـارایی زیسـت‌محیطـی در کشـورهای در حال توسعه (مطالعهی موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری افتصاد مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

چکیده

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل­های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه­ای، زیست­کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم‌یافته (GMM) وجود رابطه زیست‌محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می­دهیم. یافته‌ها نشان می­دهد که در سال­های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست­محیطی را داشته­اند. همچنین، در طول سال­های مورد بررسی کارایی زیست‌محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می‌دهد. منحنی زیست‌محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست‌محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست‌محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده‌ایم. برآورد مدل پویا برای داده‌های تابلویی نشان می‌دهد که رابطه­ زیست‌محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست‌محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به‌دست می‌آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Environmental Efficiency in Developing Countries: Iran, Turkey, India and Egypt Case Studies

نویسندگان [English]

  • Abdul Rasul Ghasemi 1
  • Hamed Pashazadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. student of financial science, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

In this paper, we have calculated the environmental efficiency for India, Turkey, Egypt and Iran. The results show that Iran’s environmental efficiency has experienced a decreasing trend from 1991 to 2007And India, Turkey, Egypt and Iran have the highest environmental efficiency, respectively. We also have investigated the environmental Kuznets curve for this period using data envelopment analysis and GMM models. Environmental Kuznets curve is the relationship between the environmental efficiency and the national income of a country. Estimation of dynamic models for the panel data does not show the Kuznets relationship between these factors. Moreover, they reached equilibrium very fast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Performance
  • Kuznets Curve
  • Dynamic Data Envelopment Analysis
  • GMM
-        سلیمی‌فر، مصطفی و دهنوی، جلال. (1388 ). مقایسه زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل. مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 29. صص 162-180.
-        صالح، ایرج و  سادات باریکانی، سید حامد؛ شعبانی زهره؛ یزدانی، سعید. (1388). بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران: مطالعه موردی گاز دی­اکسیدکربن. اقتصادکشاورزی و توسعه، شماره 66. صص 19-42
-        فطرس، محمدحسن و نسرین دوست، میثم. (1388). بررسی رابطه آلودگی هوا آلودگی آب مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران از سال 83 -1359. فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 21. صص 113-135.
-        Andreoni, J. & Levinson. A. (2001). The Analytics of the Environmental Kuznets Curve. Journal of Public Economics, 80, pp. 269-286.
-        Arellano, M. & Bond. S. (1991). Some Tests of Specification for Panel data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies 58: pp. 277–297.
-        Arellano, M. & Bover, O.  (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics 68: pp. 29–51.
-        Arrow, K. Bolin, B. Costanza, R. Dasgupta, P. Folke, C. C. Holling, C. S. Jansson, B.O. Levin, S. Maler, K.-G. Perrings, C. & Pimental, D. (1995). Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment. Science, 268, pp. 520-521.
-        Asmild, M.  Paradi, C. V.  Aggarwall, V.  & Schaffnit, C.  (2004). Combining DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in a Study of the Canadian Banking Industry. Journal of Productivity Analysis, Vol. 21, No.1, pp. 67-89.
-        Ayres, R. U.  (1995). Economic Growth: Politically Necessary but not Environmentally Friendly. Ecological Economics, Vol.15, No.1, pp. 97-99.
-        Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. Fourth Edition. New York: Wiley.
-        Coelli, T. J.  Prasada Rao, D. S.  O'Donnell C. J.  & Battese, G. E.  (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer.
-        Cooper, W. W.  Seiford, L. M.  & Tone, K.  (2007). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-solver Software, 2nd ed. Springer Science + Business Media, New York, NY.
-        De Bruyn, S. M.  (1997). Explaining the Environmental Kuznets Curve: Structural Change and International Agreements in Reducing Sulphur Emissions. Environment and Development Economics, Vol.2, No.4, pp. 485-503.
-        Galeotti, M.  Lanza, A.  & Pauli, F.  (2006). Reassessing the Environmental Kuznets Curves for CO2 Emissions: a Robustness Exercise. Ecological Economics, Vol.57, No.1, pp. 152-163.
-        Halkos, G. E. & Tzeremes. N. G. (2009). Exploring the Existence of Kuznets Curve in Countries' Environmental Efficiency using DEA Window Analysis. Ecological Economics, Vol.68, No. 7, pp. 2168- 2176.
-        Han, X.  & Chatterjee, L. (1997). Impacts of Growth and Structural Change on CO2 Emissions of Developing Countries. World Development, Vol. 25, Issue 3, pp. 395-407.
-        Heerink, N.  Mulatu, A.  & Bulte, E.  (2001). Income Inequality and the Environment: Aggregation Bias in an Environmental Kuznets Curves. Ecological Economics, Vol.38, Issue 3.  pp. 359-367.
-        Jorgenson, A. K.  (2006). Unequal Ecological Exchange and Environmental Degradation: a Theoretical Proposition and Cross-National Study of Deforestation, 1990-2000. Rural Sociology, Vol.71, No.4, pp. 685-712.
-        Levin, A.  Lin, C.F.  & Chu, C.  (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite- Sample Properties. Journal of Econometrics, Vol. 108, No.1, pp. 1-24.
-        Lopez, R.  (1994). The Environment as a Factor of Reduction: the Effects of Economic Growth and Trade Liberalization. Journal of Environmental Economics and Management, Vol.27, Issue 2. pp. 163-184.
-        Luzzati, T. & Orsini. M. (2009). Investigating the Energy-Environmental Kuznets Curve. Energy Journal, Vol.34, No. 3, pp. 291-300.
-        McConnell, K. E.  (1997). Income and the Demand for Environmental Quality. Environment and Development Economics, Vol.2, Issue 4.  pp. 383-399.
-        Suri, V. & Chapma. D. (1998). Economic Growth, Trade and Energy: Implications for the Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, Vol.26, Issue 2, pp. 195-208.
-        Taskin, F.  & Zaim. O. (2000). Searching for a Kuznets Curve in Environmental Efficiency Using Kernel Estimations. Economics Letters, Vol. 68, Issue 2, pp. 217-223.
-        Torras, M.  & Boyce. J. K.  (1998). Income, Inequality and Pollution: a Reassessment of the Environmental Kuznets Curve. Ecological economics, Vol.27, Issue 2, pp.147-160.
-        Zaim, O.  & Taskin. F. (2000). A Kuznets Curve in Environmental Efficiency: an Application on OECD Countries. Environmental and Resource Economics, Vol. 17, No.1, pp. 21- 36.