اثر پیچیدگی اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

برخلاف تصور عموم که نابرابری درآمدی را تنها ناشی از تفاوت‌ در توانایی‌ها‌ و انگیزه افراد می دانند، تفاوت‌ ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی نیز عواملی مهم در ایجاد نابرابری درآمدی است. اقتصاد با ساختار تولید پیچیده و نهادهای توسعه‌یافته تر باعث می‌شود فرصت‌های بیشتری در آموزش و انتخاب شغل در اختیار افراد قرار گیرد و نابرابری درآمدی کاهش یابد. این پژوهش به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ساختار نهادی بر نابرابری درآمدی در چارچوب منحنی کوزنتس می‌پردازد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 43 کشور منتخب در حال توسعه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش اقتصادسنجی پنل پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب و پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمدی داشته اند. این نتایج نشان می‌دهد که عوامل نهادی و ساختاری نیز تأثیر بسزایی بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه داشته‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Complexity and Institutional Quality on Income Inequality in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Zahra Azizi 1
 • Fatemeh Daraei 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Master of Economic Sciences, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Contrary to the public perception that income inequality is due to differences in individuals' abilities and motivations, differences in economic, social, and institutional structures are also important factors in generating income inequality. The complex-structured economies and more developed institutions provide individuals with more opportunities for education and job choice and reduce income inequality. This study investigates the effect of economic complexity and institutional structure on income inequality within the Kuznets curve. The sample used in this study was 43 developing countries during the period of 2015-2002 and dynamic panel econometric method was used to analyze the data. The results indicate that good governance as a proxy for institutional quality, and economic complexity have had a significant negative impact on income inequality in developing countries. These results show that institutional and structural factors, as two other dimensions of development, have also had a significant impact on income inequality in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income Inequality
 • Good Governance
 • Economic Complexity
 • Institutional Quality
 • Production structure
 • ادیب پور، مهدی و محمدی ویایی، آزاده. (1395). اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 4 (14): 153-168.
 • اشرفی، سکینه؛ بهبودی، داود و دژپسند، فرهاد. (1397). بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران. نظریه های کاربردی اقتصاد، 5 (18): 21-42.
 • افشاری، زهرا و بیک زاده، سمانه. (1395). توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، 5 (14): 9-28.
 • جعفری، مهدی؛ عمادی، سید جواد و رمضانپور، اسماعیل. (1400). بررسی تاثیر همزمان سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران. اقتصاد کاربردی، 11(36): 39-51.
 • دادگر، یداله؛ یزدانی، مهدی و خوئینی، پریسا. (1398). بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 6(1): 101-120.
 • دهقانی، علی؛ حسینی، سید محمدحسن؛ فتاحی، محمد و حکمتی فرید، صمد. (1396). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350 رهیافت رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6 (21): 213-236.
 • زراء نژاد، منصور و حسین پور، عبدالکریم. (1393). بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1 (1): 1-19.
 • سرخوش سرا، علی؛ نصراللهی، خدیجه؛ آذربایجانی، کریم و بخشی دستجردی، رسول. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(39): 54-29.
 • شاه آبادی، ابوالفضل و فرهمند، محمد. (1395). تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم­رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 11 (4): 49-74.
 • شاه آبادی، ابوالفضل؛ امیری، بهزاد و ساری گل، سارا. (1395). نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 16 (61): 155-179.
 • صامتی، مجید و سجادی، زهرالسادات. (1391). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7 (14): 129-150.
 • عزیزی، زهرا. (1398). بررسی نحوه اثرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش صنعت. برنامه­ریزی و بودجه، 24(1): 24-3.
 • عزیزی، زهرا؛ دارایی، فاطمه و ناصری بروجنی، علیرضا. (1398). تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 7(2):201-219.
 • گرجی، ابراهیم و برهانی پور، محمد. (1387)، اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 10 (34): 99- 124.
 • موسوی جهرمی، یگانه؛ خداد کاشی، فرهاد و موسی پور احمدی، عالمه. (1393). ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 19 (61): 147-117.
 • نوفرستی، ابوالفضل و رزمی، محمد جواد. (1393). بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 4 (13): 104-81.
 • نیلی، مسعود و فرح بخش، علی. (1377). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد. مجله برنامه و بودجه، 3 (10 و 11): 121-154.
 • Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Books.
 • Acemoglu, D., Aghion, P., & Violante, G. L. (2001). Deunionization, technical change and inequality. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (55(1), 229-264). North-Holland.
 • Adibpour, M., & Mohammadi Viaei, A. (2016). The effects of corruption on economic inequality income distribution. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 4(14), 153-168 (in Persian).
 • Afshari, Z., & Azari, S. (2017). Financial Development, Income Inequality and Poverty in Iran. Iranian Economic Development Analyses, 5(1), 9-28 (in Persian).
 • Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A trickledown theory of growth and development. Review of Economic Studies, 64, 151-162.
 • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies58(2), 277-297.‏
 • Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics68(1), 29-51.‏
 • Asamoah, L. A. (2021). Institutional quality and income inequality in developing countries: A dynamic panel threshold analysis. Progress in Development Studies21(2), 123-143.
 • Ashrafi, S., Behbudi, D., & Dejpasand, F. (2018). Study of non-linear relationship between income inequality and economic growth: A case of Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 5(3), 21-42 (in Persian).
 • Azizi, Z. (2019). The effect of economic complexity on energy consumption in the industrial sector. The Journal of Planning and Budgeting24(1), 3-24 (in Persian).
 • Azizi, Z., Daraei, F., & Boroujeni, A. N. (2019). The impact of economic complexity on environmental pollution. Economic Development Policy7(2), 201-219 (in Persian).
 • Baltagi, B. H. (1995). Econometric analysis of panel data.England: John Wiley & Sons.
 • Beyene, A. B. (2022). Income inequality and economic complexity in Africa: interaction effect of governance quality. Available at: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1666376/v1.
 • Chu, L. K., & Hoang, D. P. (2020). How does economic complexity influence income inequality? New evidence from international data. Economic Analysis and Policy68, 44-57.
 • Coccia, M. (2018). Violent crime driven by income Inequality between countries. Turkish Economic Review, 5(1), 33-55.
 • Dadgar, Y., Yazdani, M., & Khoeini, P. (2019). Investigating and identifying variables affecting the realization of the economics of students in Iran and selected countries on the horizon of 2050. Journal of Iranian Economic Issues6(1), 101-120 (in Persian).
 • Dehghani, A., hosseini, S. M. H., Fattahy, M., & Hekmatifarid, S. (2017). The impact of economic growth on iranian income distribution, (nonlinear LSTAR approach). Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(21), 213-236 (in Persian).
 • Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: inequality and growth. Journal of Development Economics, 57(2), 259-287.
 • Gorji, E., & Borhanipour, M. (2008). Globalization and income distribution in Iran. Iranian Journal of Economic Research10(34), 99-124 (in Persian).
 • Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis. 7th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Hartmann, D. (2014). Economic complexity and human development: How economic diversification and social networks affect human agency and welfare. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World Development, 93, 75-93.
 • Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26), 10570-10575.
 • Jafari, M., Emadi, S. J., & Ramazanpour, E. (2021). Investigating the simultaneous impact of monetary and financial policies on income inequality in Iran. Iranian Journal of Applied Economics, 11(36), 39-51 (in Persian).
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28.
 • Lee, C. C., & Wang, E. Z. (2021). Economic complexity and income inequality: Does country risk matter?. Social Indicators Research154(1), 35-60.
 • Lindert, P. H. (1986). Unequal English wealth since 1670. Journal of Political Economy, 94(6), 1127-1162.
 • Milanović, B. (2000). Determinants of cross-country income inequality: An ‘augmented’Kuznets hypothesis. In Equality, Participation, Transition (pp. 48-79). Palgrave Macmillan, London.
 • Milanovic, B. (2012). Global income inequality by the numbers: in history and now-an overview. The World Bank.
 • Morais, M. B., Swart, J., & Jordaan, J. A. (2018). Economic complexity and inequality: does productive structure affect regional wage differentials in brazil? USE Working Paper Series18(11).
 • Mousavi Jahromi, Y., Khodadad Kashi, F., & Moosapour Ahmadi, A. (2015). Evaluation of the factors affecting income inequality. Iranian Journal of Economic Research19(61), 117-147 (in Persian).
 • Náplava, R. (2020). Institutional Quality and Income Inequality: Evidence from Post-Soviet Countries. In European Scientific Conference of Doctoral Students(p. 141).
 • Nili M., Farah Bakhsh A. (1998). The relationship between economic growth and income distribution. Planning and Budget, 3 (10 and 11), 121-154 (in Persian).
 • Noferesti, A., & Razmi, M. J. (2013). The effect of financial development in the export sector on income inequality in Iran. Journal of Economics and Modeling4(13), 81-104 (in Persian).
 • Palma, J. G. (2011). Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted‐U’: It's all about the share of the rich. Development and Change, 42(1), 87-153.
 • Piketty, T. (2015). About capital in the twenty-first century. American Economic Review, 105(5), 48-53.
 • Sameti, M., & Sajadi, Z. (2013). The impact of financial development on income distribution inequality: A case study of developing countries. Macroeconomics Research Letter, 7(14), 129-150 (in Persian).
 • Sarkhosh Sara, A., Nasrollahi, K., Azarbaiejani, K., & Bakhsi Dastjerdi, R. (2020). Analysis of the factors affecting income inequality in Iran in the framework of Thomas Piketty's perspective: Structural VAR approach. Economic Growth and Development Research10(39), 29-54 (in Persian).
 • Shahabadi, A., & Farahmand, M. (2018). The interaction effects of financial sources abundance and good governance index on income distribution in selected Islamic countries. New Economy and Trade, 13(2), 81-106 (in Persian).
 • Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. WW Norton & Company.
 • Sweet, C. M., & Maggio, D. S. E. (2015). Do stronger intellectual property rights increase innovation?. World Development, 66, 665-677.
 • Williamson, J. G. (2013). Did British Capitalism Breed Inequality?. Routledge.
 • Zarra-Nezhad, M., & Hosseinpoor, A. (2014). The effect of financial development on income inequality in Iran’s economy. Journal of Econometric Modelling, 1(1), 1-19 (in Persian).