تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، مرکز رامهرمز، دانشگاه پیام نور، رامهرمز، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری،واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به­عنوان اصلی‌ترین حامی اقتصاد هر کشور، می‌تواند نقش مهمی در حمایت شرکت‌ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به­همین دلیل، شرکت‌ها به ارتباطات سیاسی به­عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونۀ مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال‌های 1394 تا 1400 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، نشان می‌دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، "ارتباطات سیاسی اندازه­گیری شده به‌وسیله مالکیت نهادی دولت" و "ارتباطات سیاسی اندازه­گیری شده به‌وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت"، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌ها دارند. این بدان معنا است که شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت‌ها، در صادرات محصولات، موفق‌تر بوده و چنین شرکت‌هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Connections on Companies Exports Incomes

نویسندگان [English]

 • Ali Tamoradi 1
 • Ebrahim Abbasi 2
 • Zeinab Rezaei 3
 • reza Rostaminia 3
1 lecture, Department of Accounting, Ramhormoz Branch, Payame Noor University, Ramhormoz, Iran.
2 Prof, Department of management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra university, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Accounting, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
چکیده [English]

The issue of export development is the first priority of the government’s economic policies in all countries in the world, including Iran. As the main supporter of any country’s economy, government may play a key role in supporting corporations to facilitate the export of their products. Accordingly, corporations consider political connections as a competitive advantage and they are keen to establish political connections with the government so that they can enhance their export earnings. Hence, the current study has been aimed at investigating the effect of political connections on companies exports incomes of firms in Tehran Stock Exchange. The study sample consists of 150 firms listed on Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019. To test the research hypotheses, multivariate regression model with panel data has been used by random effect method. The results of testing the research hypotheses reveal that in Tehran Stock Exchange, political connections measured by state institutional ownership and political connections measured by a major state-owned shareholder have a significant positive effect on corporate export Incomes. I.e., in exporting products, corporations with political connections are more successful than the other firms are, and such companies have higher export incomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Connections
 • Companies Exports Incomes
 • Major Shareholder in State
 • Institutional Ownership of State
 •  

  • اعتمادی، حسین و احمدی گورجی، جلیل. (1396). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11 (34): 23-4.
  • بادآور نهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید. (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2): 198-181.
  • تامرادی، علی؛ رستمی­نیا، رضا و محمدموسایی، جابر. (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیرعادی گزارش حسابرسی. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1(5): 87-73.
  • جباری، سهیلا؛ مرادی، مجید و صفر پور، مریم. (1400). تأثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی. چشم­انداز حسابداری و مدیریت، 4(48): 31-19.
  • حسینی، سیدعلی و بحیرایی، افسانه. (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(62): 175-151.
  • خدامی پور، احمد و دیده کنان، محمد. (1391). ارزیابی تأثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بازرگانی، 16(62): 100-75.
  • رضایی، فرزین و افروزی، لیلا. (1394). بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت­های دارای ارتباطات سیاسی. فصلنامه پژوهش حسابداری، 5(1): 112-85.
  • ره نورد، راضیه؛ محسنی، عبدالرضا و لک، فضل­اله. (1396). رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد شرکت: https://www.civilica.com/Paper-MEAHBT01-MEAHBT01_252.html
  • رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(38): 144-129.
  • زین­الدینی، شبنم؛ کریمی، محمد شریف و خانزادی، آزاد. (1399). بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر عملکرد بازار سهام ایران. اقتصاد مالی، 14(50): 170-145.
  • شاه حسینی، سمیه؛ آملی، زهرا و خلیلی، مریم. (1397). تأثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا‌ه‌های صنعتی ایران؛ رویکرد داده‌های تابلویی پویا (GMM). پژوهشنامه اقتصادی، 18(71): 154-127.
  • صالحی­نیا، محسن و تامرادی، علی. (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست­های تأمین مالی. پژوهش­های حسابداری مالی، 11(52): 60-39.
  • محسنی، عبدالرضا. (1397). بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34): 291-273.
  • محمد زاده اصل، نازی و محمدی، فرناز. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر جهانی شدن. اقتصاد مالی، 6(21): 32-9.
  • مهربان پور، محمد؛ جندقی قمی، محمد و محمدی، منصور. (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت­ها بر به­کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. فصلنامه حسابداری و ارزشی و رفتاری، 2(3): 168-147.
  • نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و کیائی، علی. (1392). اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی. فصلنامه دانش حسابرسی. 12(50): 55-41.
  • هراتی، جواد؛ بهراد امین، مهدی و گهراز، ساناز. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه). فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6(21): 46-29.
  • یاراحمدی، جاوید؛ بزرگ اصل، موسی و ابراهیمی نوده، محمد. (1401). تأثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت­ها و کارآیی آن. مطالعات تجربی حسابداری مالی، مقاله آماده انتشار.

   

  • Ahsan, H., Al‐Hadi, A., Al‐Yahyaee, K., & Eulaiwi, B. (2017). Joint audit, political connections and cost of debt capital. International Journal of Auditing21(3), 249-270.
  • Aksoy, M. A., & Ng, F. (2014). Increased export performance and competitiveness of developing countries: mainly a China story?. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS.
  • Arnoldi, J., & Muratova, Y. (2019). Unrelated acquisitions in China: The role of political ownership and political connections. Asia-Pacific Journal of Management, 36(1), 113-134.
  • Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). The impact of political connections on overinvestment and firm performance. Accounting and Auditing Review, 25(2), 181-198. (in persian).
  • Broocks, A., & Biesebroeck, J. (2017). The impact of export promotion on export market entry. Journal of International Economics, 107(1), 19-33.
  • Chkir, I., Gallali, M. I., & Toukabri, M. (2019). Political connections and corporate debt: Evidence from two US election campaigns. The Quarterly Review of Economics and Finance75, 229-239.
  • Chung, H. S., & Chih, Y. L. (2016). Political connections, financial constraints, and corporate investment. Review of Quantitative Finance and Accounting, 7(2), 343-368.
  • Chwee Ming, M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. Journal of Multinational Financial Management46, 51-62.
  • Cull, R., Li, W., Sun, B., & Xu, L.C. (2015). Government connections and financial constraints: Evidence from a large representative sample of Chinese firms. Journal of Corporate Finance, 32(1), 271-294.
  • Deng, P. (2012). The internationalization of Chinese firms: A critical review and future research. International Journal of Management Reviews, 14(4), 408-427.
  • Dixon, R., Guariglia, A., & Vijayakumaran, R. (2015). Managerial ownership, corporate governance and firms' exporting decisions: Evidence from Chinese listed companies. Journal the European Journal of Finance, 23(7), 802-840.
  • Du, J., & Girma, S. (2010). Red capitalists: Political connections and firm performance in China. Kyklos, 63(1), 530-545.
  • Du, X., & Luo, J. H. (2016). Political connections, home formal institutions, and internationalization: Evidence from China. Management and Organization Review, 12(1), 103-133.
  • Etemadi, H., & Ahmadi Gvrjy, J. (2017). Effects of political communication on investment and reducing financing constraints in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 9(34), 4-23. (in persian).
  • Gao, W., Huang, Z., & Yang, P. (2019). Political connections, corporate governance and M & A performance: Evidence from Chinese family firms. Research in International Business and Finance, 50(1), 38-53
  • Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 26(1), 59-80.
  • Harati, J., Behrad-Amin, M., & Kahrazeh, S. (2015). A study of the factors affecting Iran’s export (gravity model application). Economic Growth and Development Research, 6(21), 46-29. (in persian).
  • Hashmi, M., Brahmana, R., & Lau, E. (2018). Political connections, family firms and earnings quality. Management Research Review, 41(4), 414-432.
  • Hosseini, S., & Bahiraei, A. (2019). The impact of political connections and voluntary disclosure in Tehran stock exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(62), 151-175. (in persian).
  • Hu, Y., Wang, C., Xiao, G., & Zeng, J. (2019). The value of political connections in opaque firms: Evidence from China's file 18. Pacific-Basin Finance Journal, 55(1), 329-351.
  • Hung, M., Wong, T. J., & Zhang, T. (2012). Political considerations in the decision of Chinese SOEs to list in Hong Kong. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 435-449.
  • Jabbari, S., Moradi, M., & Safarpour, M. (2021). The impact of political communication on financial decisions. Journal of Accounting and Management Vision, 4(48), 19-31. (in persian).
  • Keefe, M. (2019). A theory of political connections and financial outcomes. International Review of Economics & Finance, 61(1), 108-127.
  • Khan, A., Dessalegn, G., Mihret, M., & Badrul, M. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. International Journal of Accounting & Information Management, 24(4), 357-374.
  • Khodamipour, A., & Didekonan, S. (2012). Evaluation of income resulting from exports on stocks prices in Tehran stock exchange. Iranian Journal of Trade Studies, 16(62), 75-100. (in persian).
  • Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 33(1), 78-114.
  • Kohn, D., Leibovici, F., & Szkup, M. (2020). Financial frictions and export dynamics in large devaluations. Journal of International Economics122, 103257.
  • Li, M., Sun, W., Wang, Y., & Turner, H. (2019). The impact of political connections on the efficiency of China's renewable energy firms. Energy Economics, 83(1), 467-474.
  • Li, S. (2019). Political Connection and Firm Performance: Helping Hands or Grabbing Hands? Evidence from Privately Owned Firms in China, DOI:10.13140/RG.2.2.28726.24645.
  • Maaloul, A., Chakroun, R., & Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8(2), 185-204.
  • Mehrabanpour M, Jandaghi Ghomi M, & Mohammadi M. (2017). Political connections and abnormal transactions by related parties. Journal of Value and Behavioral Accounting, 2(3), 147-168. (in persian).
  • Mohammadzadeh Asl, N., & Mohammadi, F. (2012). Investigating the factors affecting Iran's non-oil exports with emphasis on globalization. Financial Economics, 6(21), 9-32. (in persian).
  • Mohseni, A. (2018). Political connections and the cost of equity capital in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(34), 273-291. (in persian).
  • Nicomram, H., Bani Mahd, B., Rudposhti Guide, F., & Kiai, A. (2013). Relationship-based economics, political connections, and accrual quality, Audit Science, 13(50), 41-55. (in persian).
  • Pishchenko, P. (2022). The Effect of Political Connection on Firm Performance: Evidence from Russia(Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
  • Qiao, P., Fung, H. G., & Ju, X. (2013). Effects of social capital, top executive attributes and R & D on firm value in Chinese small and medium-sized enterprises. China & World Economy, 21(4), 79-100.
  • Rahnamay Roodposhti, F., & Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(38), 129-144. (in persian).
  • Rahnavard, R., Mohseni, A., & Lak, F. (2017). The relationship between political communication and company performance, https://www.civilica.com/Paper-MEAHBT01-MEAHBT01_252.html. (in persian).
  • Rezaei, F., Afrouzi, L. (2015). The relation between cost of debt and corporate governance in firms with political connections. Journal of Accounting and Social Interests, 5(1), 85-112. (in persian).
  • Saeed, A., Belghitar, Y., & Clark, E. (2019). Political connections and corporate performance: Evidence from Pakistan. Economics of Transition and Institutional Change27(4), 863-889.
  • Salehinia, M., & Tamoradi, A. (2019). The effect of political connections on financing policies. Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 39-60. (in persian).
  • Shahhosseini, S., Amoli, Z., & Khalili, M. (2018). The impact of firm- and industry-level characteristics on export intensity of Iranian manufacturing firms: dynamic panel-data approach (GMM). Economics Research, 18(71), 127-154. (in persian).
  • Sharmaa, P., Chengb, L., & Leungc, T. (2020). Impact of political connections on Chinese export firms' Performance-Lessons for other emerging markets. Journal of Business Research, 106(1), 24-34.
  • Silva, J., Xavier, W., Gambirage, C., & Camilo, S. (2018). The influence of political connections on the cost of capital and the performance of companies listed on B3, Brazilian Business Review, 15(4), 317-330.
  • Su, Q., Xiao, Z., & Yu, L. (2019). Do political connections enhance or impede corporate innovation?. International Review of Economics & Finance, 63(5), 94-110.
  • Tamoradi, A., Rostaminia, R., & Mohammad Moosaee, J. (2019). Effect of political connections on normal lag and abnormal of audit report. Journal of Accounting and Management Vision, 1(5), 73-87. (in persian).
  • Wang, Y., Yao, C., & Kang, D. (2019). Political connections and firm performance: Evidence from government officials' site visits. Pacific-Basin Finance Journal57, 101021.
  • Wei, C., Hu, S., & Chen, F. (2020). Do political connection disruptions increase labor costs in a government-dominated market? Evidence from publicly listed companies in China. Journal of Corporate Finance62, 101554.
  • Yarahmadi, J., Bozorg Asl, M., & ebrahimi noudeh, M. (2022). The effect of political connections on corporate investment and investment efficiency. Empirical Studies in Financial Accounting, Article in press (doi: 10.22054/qjma.2022.63860.2318). (in persian).
  • Yu, X., Yao, Y., Zheng, H., & Zhang, L. (2019). The role of political connection on overinvestment of Chinese energy firms. Energy Economics85, 104516.
  • Zayn alDini, S., Karimi, M., & Khanzadi, A. (2020). Investigating the effect of oil price shocks on Iranian stock market performance. Financial Economics, 14 (50), 145-170. (in persian).
  • Zheng, Z., Wang, Y., & Wang, R. (2021). Do political connections affect corporate performance? Evidence from listed real estate companies in China. The Journal of the Korea Contents Association, 20(11), 131-144.