شناسایی فعالیت‌های اقتصادی کلیدی استان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد پولی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 رئیس گروه مدلهای مبتنی بر اقتصاد خرد، وزارت امور اقتصاد و دارایی

چکیده

مدل‌های رشد نامتوازن بر‌ انتخاب بخش کلیدی و سرمایه‌گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد‌ و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با‌ توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت‌های‌کلیدی از منظر سیاست‌‌گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان‌ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می‌توان گفت برنامه‌ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان‌ چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال‌1390 مرکز آمار ایران و حساب‌های منطقه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد‌‌‌که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده‌اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Key Economic Activities of Chaharmahal and Bakhtiari Province in the Direction of Regional Development

نویسندگان [English]

 • Bahram Sahabi 1
 • Sahar Zare Joneghani 2
 • Mehdi Karami 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Monetary Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Head of Microeconomics ModelsDepartment, Ministry of Economy and Finance.
چکیده [English]

 Unbalanced growth models emphasize the selection of a key sector and investment in it as a leading sector in order to achieve economic growth and development. Given the limited resources in developing countries, identifying and determining key activities from a policy perspective and adopting a strategy for economic development is important. It has a special feature. Meanwhile, the regions (provinces) in Iran as a vast country have different
economic, social and geographical characteristics, and therefore it can be said that planning in each province should be done according to the specific conditions of that province and from this perspective the choice key sectors in each province are of particular importance.
For this purpose, in the present study, the sectoral links in the economy of Chaharmahal and Bakhtiari province have been investigated; In which the national output data table of 1390 of the Statistics Center of Iran and regional accounts have been used. The results show that based on the new approach, the agricultural, hunting and forestry sectors and the industrial sector have been obtained as drivers; Attention to the development policies of agriculturalrelated industries is essential for the growth of the province's economy
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional Development
 • Regional Input-Output Data Table
 • Chaharmahal and Bakhtiari Province
 • Traditional Approach
 • Hypothetical Elimination Approach
 •  

  • بانویی، علی اصغر؛ جلوداری ممقانی، محمد و محققی، مجتبی. (۱۳۸۶). شناسایی بخش‌های با اهمیت بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های عرضه و تقاضای اقتصاد. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 7(1): 161-۱۴۳.
  • بزازان، فاطمه؛ بانوئی، علی اصغر و کرمی، مهدی. (1386). تاملی بیشتر در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 9 (31): 53-27.
  • پیراسته، حسین و خوش اخلاق، رحمان. (۱۳۸۲). تدوین جدول داده - ستانده منطقه­ای با استفاده از روش GRIT مورد مطالعه استان اصفهان. مجموعه مقاله­های دومین همایش کاربرد تکنیک های داده - ستانده در برنامه­ریزی اقتصادی و اجتماعی، تهران: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران: ۲۶۶-199.
  • توسلی، سلاله و مهاجری، پریسا. (1396). ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی. فصلنامه پژوهش‌های رشد توسعه اقتصادی، 8(29): 96-77.
  • جهانفر، نیلوفر؛ طائی، حسن و بانویی، علی اصغر. (1396). به‌کارگیری روش اصلاح‌شده حذف‌فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران. سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، 16: 20-1.
  • جهانگرد، اسفندیار و میثاقی فر، الهه. (1396). اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (رویکرد حذف فرضی). فصلنامه اقتصاد مقداری، 4(3): 160-137.
  • دهقان شورکند، حسین؛ تکیه، مهدی و بانوئی، علی اصغر. (1390). سنجش اهمیت بخش­ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی. سیاست گذاری اقتصادی، 2(4): 171-135.
  • سوری، علی. (1384). تحلیل داده - ستانده. انتشارات نور علم، چاپ اول.
  • عبدالمحمدی، زهرا و مختاری اصل شوطی، اشکان. (1396). سنجش اهمیت فعالیت‌های کلیدی استان کردستان در سال 1390 با استفاده از دو رویکرد سنتی و حذف فرضی. اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای - رویکردها و کاربرد‌ها.
  • عطوان، مهدی. (۱۳۸۶). کاربرد جدول داده - ستانده در ارزیابی تغییر ساختار روابط متقابل فعالیت‌های اقتصادی در ایران ( 78-1367). فصلنامه روند اقتصادی، 17(۵۴): 104-71.
  • کیایی، حسن؛ تاجه بند، علیرضا و هاشمی فرید، محمد هادی. (1396). شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس روش حذف فرضی و بررسی امکان تحقق درون‌زایی با توجه به این بخش‌ها. مجله راهبرد اقتصادی، 6(20): 160-127.
  • مرکز آمار ایران، حساب‌های منطقه‌ای، 1394.
  • مرکز آمار ایران، جدول داده - ستانده اقتصاد ایران، 1390.
  • معاونت پژوهش های اقتصادی مجلس. (1394). ماهیت بخش­های اقتصاد ایران، مروری بر روش­های شناسایی بخش های کلیدی در اقتصاد.
  • یوسفی، محمدقلی. (1391). تعیین پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی. پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). 12(4): 170-155.
  • Abdolmohammadi, Z., & Mokhtari Asl Shouti, A. (2017). Identifying key activities of Kurdistan Province in 1390; using the traditional approachand hypothetical extraction method. First International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications. (in Persian).
  • Atwan, M. (2007). Application of the output data table in evaluating the change in the structure of the interrelationships of economic activities in Iran (1367-78). Quarterly Journal of Economic Trend, 17(54), 71-104 )in Persian(.
  • Banouei, A. A., Joloudari Mamghani, M., & Mohagheghi, M. (2007). Recognizing other sections based on traditional and new approaches to being together and dividing the economy. Iranian Economic Research, 7(1), 161-143 (in Persian(.
  • Cella, G. (1984). The input-output measurement of inter industry linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 46(1), 73-84.
  • Dehghan Shurkand, H., Tekieh, M., & Banouei, A. A. (2011). Measuring the importance of sectors with social accounting matrix aproach. Journal of Economic Policy Research, 2(4), 171-135 )in Persian(.
  • Deputy of Economic Research. (2015). The nature of sectors of the Iranian economy, a review of methods for identifying key sectors in the economy.
  • Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (2013). Expanding extractions. Economic Systems Research25(3), 341-360.
  • Dietzenbacher, E., & Van der Linden, J. A. (1997). Sectoral and spatial linkages in the EC production structure. Journal of Regional Science37(2), 235-257.
  • Fathi, N. (2014). Identifying the key sector and analyzing the communications of this sector with special reference to crude oil, natural gas and related industries using the 99-sector Input-output table of 2001. Journal of Economic Structures, 1-43.
  • Jahanfar, N., Taei, H., & Banouei, A. A. (2017). Application of modified extraction method in employment generation in Iran. Economic Development Policy, 16: 1-20 )in Persian(.
  • Jahangard, E., & Misaghifar, E. (2017). Importance of educational services on Iran economic production and selected countries (hypothetical elimination approach). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 4(3), 160-137 )in Persian(.
  • Kiai, H., Tajband, A., & Hashemi Farid, M. H. (2017). Identifying key sectors of the Iranian economy based on the hypothetical elimination method and examining the possibility of endogeneity with respect to these sectors. Journal of Economic Strategy, 6(20), 160-127 )in Persian(.
  • Miller, R. E., & Lahr, M. L. (2001). A taxonomy of extractions. Contributions to Economic Analysis249, 407-441.
  • Pirasteh, H. & Khosh Akhlagh, R. (2003). Compilation of regional output data table using GRIT method studied in Isfahan province, Proceeding of the second seminar on application of the Input-Output techniques in economics and social planning, Tehran, Center Iranian Economic Research: 199-266 )in Persian(.
  • Rasmussen, P. N. (1956). Studies in inter-sectoral relations(Vol. 15). Amsterdam: North-Holland; E. Harck.
  • Souri, A. (2005). Input Output Analysis. First Edition, Tehran: Noor Elm Publications )in Persian(.
  • Statistics Center of Iran, National Input- Output Table, Year 2011 )in Persian(.
  • Statistics Center of Iran, Regional Accounts, 2015 )in Persian(.
  • Strassert, G. (1968). Zur bestimmung strategischer sektoren mit hilfe von input-output-modellen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik182(1), 211-215.
  • Tavassoli, S., & Mohajeri, P. (2017). Assessing the importance of health sector using the partial extraction method, the case study of Iranian economy. Quarterly Journal of Economic Development Development Research, 8(29), 96-77 )in Persian(.
  • J., & Kronenberg, T. H. (2015). Construction of multi-regional input–output tables using the charm method. Economic Systems Research, 27(4), 487-507.
  • Yousefi, M. (2012). Determining cross-sectoral links in the Iranian economy using the hypothetical elimination method. The Economic Research (Sustainable Growth and Development). 12(4), 170-155 )in Persian(.