آزمون فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای توسعه ای: رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با شکست ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

 
ایران به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان، با چالش‌های افزایش انتشار CO2 و اثر زیست‌محیطی آن، روبرو است. برای اینکه ایران به رشد پایدار دست یابد، باید عواملی را که باعث کاهش آلودگی محیط‌زیست است را شناسایی نمود. برای این منظور، این مطالعه به‌صورت تجربی، به بررسی اثر درآمد، سرمایه انسانی، جهانی‌شدن، مصرف انرژی تجدیدپذیر و باز بودن تجارت بر تخریب محیط‌زیست برای ایران را در چارچوب فرضیه منحنی محیط‌زیست کوزنتس (EKC) بررسی می‌کند. در این مقاله، رویکرد ARDL تعمیم‌یافته با لحاظ یک شکست ساختاری برای بررسی داده‌های سالانه سری زمانی طی دوره 1396-1358 به کار گرفته ‌شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه EKC برای ایران صدق نمی‌کند و یک رابطه درجه ‌دو U شکل بین آلودگی محیط‌زیست و سطح درآمد برای انتشار CO2 و ردپای بوم‌شناختی تعیین‌ شده است. نتایج، همچنین حاکی از آن است که جهانی‌سازی، باز بودن تجارت و درآمد، باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شود؛ درحالی‌که افزایش سرمایه انسانی، ردپای بوم‌شناختی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش ردپای بوم‌شناختی می‌شود؛ اما بر انتشار CO2 تأثیری ندارد. یافته­های این مطالعه، نشان می‌دهد که سرمایه انسانی، نقش اساسی در کاهش تخریب محیط‌زیست در ایران دارد و انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای زیست‌محیطی، کافی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of Kuznets Environmental Curve Hypothesis in Iranian Economy with Emphasis on the Role of Key Variables: Augmented ARDL Approach with a Structural Break

نویسندگان [English]

 • Heshmatollah Asgari 1
 • Fatemeh Havasbeigi 2
 • Ali Moridian 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Ilam University
2 Master of Energy Economics, Ilam University
3 PhD student in economics, Urmia University, Iran
چکیده [English]

As one of the most polluted countries in the world, Iran faces the challenges of increasing CO2 emissions and its environmental impact. In order for Iran to achieve sustainable growth, it is necessary to identify the factors that reduce environmental pollution. To this end, this study empirically examines the environmental consequences of income, human capital, globalization, renewable energy consumption and trade openness for Iran within the framework of the Kuznets Environmental Curve (EKC) hypothesis. In this paper, the Augmented ARDL Approach with a Structural Break is used to examine the annual time series data during the period 1979-2017. These findings indicate that the EKC hypothesis does not apply to Iran and that a U-shaped relationship between environmental pollution and income levels for CO2 emissions and ecological footprints has been established. The results also show that globalization, open trade and income pollute the environment, while increasing human capital reduces the ecological footprint in the long run. Renewable energy consumption reduces the ecological footprint but has no effect on CO2 emissions. This study shows that human capital has a key role in reducing environmental degradation in Iran and renewable energy is not enough to meet environmental needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EKC Hypothesis
 • Ecological Footprint
 • Globalization
 • AARDL
 •  

  • ابوالحسنی، اصغر؛ متقی، سمیرا و فرهادی، احسان. (1398). بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تأکید بر نقش آموزش. فصلنامه علمی آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 8(1)، 105-116.
  • ابویی مهریزی، عطیه؛ فریدزاد، علی و بالونژاد نوری، روزبه. (1397). سنجش آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران: مقایسه مدل‌های قیمتی داده-ستانده. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(30)، 167-187.
  • آزرم، حسن و بخشوده، محمد. (1398). بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران: کاربرد مدل خود توضیحی با وقفه‌های گسترده همراه با آزمون شکست ریشه واحد. مطالعات علوم محیط زیست، 4(2)، 1317-1327.
  • آل­عمران، رویا؛ پناهی، حسین و کبیری. زهرا. (1391). بررسی و تعیین رابطه علی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO2، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران.مجله جغرافیا و برنامه­ریزی، 45، 1-26.
  • بهرامی، الهام؛ بهبودی، داود؛ سلمانی بیشک، محمدرضا و شکری، مصطفی. (1398). نقش توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر انتشار CO2 در ایران. فصلنامه سیاست های کلان و راهبردی، 7 (25)، 124-141.
  • ترابی، تقی؛ خواجویی پور، امین؛ طریقی، سمانه و پاکروان، محمدرضا. (1394). تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 9(29)، 63-84.
  • جعفری صمیمی، احمد و غلامی، زینب. (1397). اثر جهانی‌شدن اقتصادی بر عملکرد محیط زیست درکشورهای درحال توسعه.فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، مقاله آماده انتشار. doi:10.22034/jest.2018.9960.1851
  • حری، حمیدرضا؛ جلائی، سید عبدالمجید و جعفری، سعید. (1392). بررسی تأثیر توسعه‌ مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست‌محیطی در ایران در چارچوب فرضیه‌ منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC). پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 2(6)، 27-48.
  • سلمان پور، علی. (1397). اثر رشد جمعیت، سرمایه انسانی و مصرف فرآورده‌های نفتی بر آلودگی محیط-زیست در ایران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.20(4)، 239-255.
  • قائد، ابراهیم؛ دهقانی، علی و فتاحی، محمد. (1398). بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(35)، 137-148.
  • مسعودی، نسیم؛ دهمرده، نظر و اسفندیاری، مرضیه. (1399). بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، 35-54.
  • مهرابی بشرآبادی، حسین؛ جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ باغستانی، علی اکبر و شرافتمند، حبیبه. (1389). تاثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(1)، 11-19.
  • نجاتی، مهدی؛ باوقار زعیمی، پگاه و جلایی، عبدالمجید. (1398). بررسی اثر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی‌اکسید کربن با تاکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی. 23(69)، 259-282.
  • Abolhassani, A., Mottaqi, S., & Farhadi, E. (2019). Analytical study of the relationship between environmental pollution and economic growth (Kuznets hypothesis) with emphasis on the role of education. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8 (1), 105-116 (in Persian).
  • Abui Mehrizi, A., Faridzad, A. & Balonejad, R. (2015). Assessing the distributional effects of rising energy carrier prices in Iran: A comparison of input-output price models. Journal of Economic Growth and Development Research, 8 (30), 167-187 (in Persian).
  • Al-Imran, R., Panahi, H., & Kabiri, Z. (2012). Investigating and determining the causal relationship between economic growth, CO2 emissions, energy consumption and employment ratio in Iran, Journal of Geography and Planning, 45, 1-26(in Persian).
  • Al-Mulali, U., Saboori, B., & Ozturk, I. (2015). Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis in Vietnam. Energy Policy, 76, 123-131.
  • Alvarado, R., Ponce, P., Criollo, A., Córdova, K., & Khan, M. K. (2018). Environmental degradation and real per capita output: New evidence at the global level grouping countries by income levels. Journal of Cleaner Production, 189, 13-20.
  • Apergis, N., & Ozturk, I. (2015). Testing environmental Kuznets curve hypothesis in Asian countries. Ecological Indicators, 52, 16-22.
  • Atasoy, B. S. (2017). Testing the environmental Kuznets curve hypothesis across the US: Evidence from panel mean group estimators. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77, 731-747.
  • Aydin, C., Esen, Ö., & Aydin, R. (2019). Is the ecological footprint related to the Kuznets curve a real process or rationalizing the ecological consequences of the affluence? Evidence from PSTR approach. Ecological Indicators, 98, 543-555.
  • Ayres, R. U., & Nair, I. (2008). Thermodynamics and economics. Physics Today, 37, 62-71.
  • Azram, H., & Bakhshudeh, M. (2019). Investigation of contamination shelter hypothesis in Iran: Application of self-explained model with extensive intervals with Single Root Failure Test. Environmental Science Studies, 4(2), 1317-27 (in Persian).
  • Baek, J., Cho, Y., & Koo, W. W. (2009). The environmental consequences of globalization: A country-specific time-series analysis. Ecological Economics 68(8), 2255-2264.
  • Bahrami, E., Behboodi, D., Salmani Bishk, M. R., & Shokri, M. (2019). The role of financial development and trade liberalization on CO2 emissions in Iran. Quarterly Journal of Macro and Strategic Policies, 7 (25), 124-141 (in Persian).
  • Berndt, E., & Denison, E. F. (2011). Economic welfare impact from renewable energy consumption: The China Experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 5120-28.
  • Brock, W. A., & Taylor, M. S. (2005). Economic growth and the environment: a review of theory and empirics. Handbook of Economic Growth1, 1749-1821.
  • Caglar, A. E. (2020). The importance of renewable energy consumption and FDI inflows in reducing environmental degradation: Bootstrap ARDL bound test in selected 9 countries. Journal of Cleaner Production264, 121663.
  • Cai, Y., Sam, C. Y., & Chang, T. (2018). Nexus between clean energy consumption, economic growth and CO2 emissions. Journal of Cleaner Production182, 1001-1011.
  • Charfeddine, L., & Mrabet, Z. (2017). The impact of economic development and socialpolitical factors on ecological footprint: A panel data analysis for 15 MENA countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 138-154.
  • Costantini, V., & Monni, S. (2008). Environment, human development and economic growth. Ecological Economics, 64(4), 867-80.
  • Da Silva, P. P., Cerqueira, P. A., & Ogbe, W. (2018). Determinants of renewable energy growth in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel ARDL. Energy, 156, 45-54.
  • Danish, S. T., Baloch, M. A., Mahmood, N., & Zhang, J. (2019). Linking economic growth and ecological footprint through human capital and biocapacity. Sustainable Cities and Society47, 101516.
  • Danish, H., & Ulucak, R. (2020). Linking biomass energy and CO2 emissions in China using dynamic autoregressive-distributed lag simulations. Journal of Cleaner Production250, 119533.
  • Dean, J. (2002). Does trade liberalization harm the environment? A new test. Canadian Journal of Economics 35 (4), 819-842.
  • Desha, C., Robinson, D., & Sproul, A. (2015). Working in partnership to develop engineering capability in energy efficiency. Journal of Cleaner Production, 106, 283-291.
  • Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: The role of energy and financial development. Science of the Total Environment, 650, 2483-89.
  • Destek, M. A., & Sinha, A. (2020). Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: Evidence from organization for economic co-operation and development countries. Journal of Cleaner Production, 242, 118537.
  • Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets curve hypothesis: A survey. Ecological Economics, 49(4), 431-455.‏
  • Ekins, P. (1997). The Kuznets curve for the environment and economic growth: Examining the evidence. Environment and Planning A, 29(5), 805-830.
  • Enders, W., Jones, P. (2016) Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 20(4), 399-419.
  • Engle, R.F., Granger C.W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55(2), 251–76.
  • Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2015). The next generation of the Penn World Table. American Economic Review, 105(10), 3150-3182.
  • Fodha, M., & Zaghdoud, O. (2010). Economic growth and pollutant emissions in Tunisia: An empirical analysis of the environmental Kuznets curve. Energy Policy, 38(2), 1150-56.
  • Ghaed, E., Dehghani, A., & Fattahi, M. (2019). Investigating the effect of various renewable energies on Iran's economic growth. Journal of Economic Growth and Development Research, 9 (35), 137-145 (in Persian).
  • Goh, S. K., Yong, J. Y., Lau, C. C., & Tang, T. C. (2017). Bootstrap ARDL on energy-growth relationship for 22 OECD countries. Applied Economics Letters24(20), 1464-1467.
  • Gormus, A., Nazlioglu, S., & Soytas, U. (2018). High-yield bond and energy markets. Energy Economics69, 101-110.
  • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No. w3914). National Bureau of economic research. ‏
  • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.
  • Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N., & Sturm, J. E. (2019). The KOF globalisation index–revisited. The Review of International Organizations14(3), 543-574.‏
  • Halkos, G. E. (2003). Environmental Kuznets curve for sulfur: Evidence using GMM estimation and random coefficient panel data models. Environment and Development Economics, 8(4), 581-601.
  • Hori, H. R., Jalaei, S. A., & Jafari, S. (2013). Investigating the impact of financial development and energy consumption on environmental degradation in iran in the framework of the Kuznets (EKC) environmental curve hypothesis. Iranian Journal of Energy Economics, 2 (6), 27-48 (in Perain).
  • Jafari Samimi, A., & Gholami, Z. (2018). The impact of economic globalization on environmental performance in developing countries. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, doi: 10.22034 / jest.2018.9960.1851(in Persian).
  • Jarke, J., & Perino, G. (2017). Do renewable energy policies reduce carbon emissions? On caps and inter-industry leakage. Journal of Environmental Economics and Management, 84, 102-124.
  • Jaunky, V. C. (2011). The CO2 emissions-income nexus: Evidence from rich countries. Energy Policy, 39(3), 1228-40.
  • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2), 231–54.
  • Jun, Y., Zhong-kui, Y., & Peng-fei, S. (2011). Income distribution, human capital and environmental quality: empirical study in China. Energy Procedia5, 1689-1696.
  • Kaygusuz, K. (2009). Energy and environmental issues relating to greenhouse gas emissions for sustainable development in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(1), 253-270.
  • Khan, M. K., Teng, J. Z., & Khan, M. I. (2019). Effect of energy consumption and economic growth on carbon dioxide emissions in Pakistan with dynamic ARDL simulations approach. Environmental Science and Pollution Research, 26(23), 23480-90.‏
  • Khan, S., & Majeed, M. T. (2019). Decomposition and decoupling analysis of carbon emissions from economic growth: A case study of Pakistan. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(4), 868-891.
  • Khoshnevis Yazdi, S., & Shakouri, F. (2017). The renewable energy, CO2 emissions, and economic growth: VAR Model. Journal of Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 23, 34-17.
  • Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009). Answers to common questions in ecological footprint accounting. Ecological Indicators, 4(9), 812-817.
  • Lau, L. S., Choong, C. K., & Eng, Y. K. (2014). Investigation of the environmental Kuznets curve for carbon emissions in Malaysia: Do foreign direct investment and trade matter?. Energy Policy, 68, 490-497.
  • Leitão, A. (2010). Corruption and the environmental Kuznets curve: Empirical evidence for sulfur. Ecological Economics, 69(11), 2191-201.
  • Lin, B., & Moubarak, M. (2014). Renewable energy consumption–economic growth nexus for China. Renewable and Sustainable Energy Reviews40, 111-117.
  • List, J. A., & Gallet, C. A. (1999). The environmental Kuznets curve: Does one size fit all?. Ecological Economics, 31(3), 409-423.
  • Mahmood, N., Wang, Z., & Hassan, S. T. (2019). Renewable energy, economic growth, human capital, and CO 2 emission: an empirical analysis. Environmental Science and Pollution Research26(20), 20619-20630.
  • Majeed, M. T. (2016). Economic growth, inequality and trade in developing countries. International Journal of Development Issues, 15(3), 240-253.
  • Majeed, M. T., & Luni, T. (2019). Renewable energy, water, and environmental degradation: A global panel data approach. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(3), 749-778.
  • Majeed, M. T., & Mazhar, M. (2019a). Environmental degradation and output volatility: A global perspective. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(1), 180-208.
  • Majeed, M. T., & Mazhar, M. (2019b). Financial development and ecological footprint: A global panel data analysis. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(2), 487-514.
  • Majeed, M. T., & Mumtaz, S. (2017). Happiness and environmental degradation: A global analysis. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(3), 753-772.
  • Martınez-Zarzoso, I., & Bengochea-Morancho, A. (2004). Pooled mean group estimation of an environmental Kuznets curve for CO2. Economics Letters, 82(1), 121-126.
  • Masoudi, N., Dehmardeh, N., & Esfandiari, M. (2020). Investigating the impact of renewable energy and technical innovations and economic growth on carbon dioxide emissions. Journal of Economic Growth and Development Research. 10 (40), 35-54 (in Persian).
  • McNown, R., Sam, C. Y., & Goh, S. K. (2018). Bootstrapping the autoregressive distributed lag test for cointegration. Applied Economics, 50(13), 1509-21.‏
  • Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). The Limits to Growth. New York, 102(1972), 27.‏
  • Mehrabi Basharabadi, H., Jalaei Esfandabadi, S. A., Baghestani, A. A., & Sharafatmand, H. (2010). The impact of trade liberalization on environmental pollution in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2 (1), 11-19 (in Persian).
  • Meng, M., Lee, J., & Payne, J. E. (2017). RALS-LM unit root test with trend breaks and non-normal errors: application to the Prebisch-Singer hypothesis. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics21(1), 31-45.
  • Millimet, D. L., List, J. A., & Stengos, T. (2003). The environmental Kuznets curve: Real progress or misspecified models?. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1038-47.
  • Mrabet, Z., & Alsamara, M. (2017). Testing the Kuznets curve hypothesis for Qatar: A comparison between carbon dioxide and ecological footprint. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 1366-75.
  • Narayan P. K. (2005) The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests. Applied Economics, 37(17), 1979–90.
  • Narayan, P. K., & Narayan, S. (2010). Carbon dioxide emissions and economic growth: Panel data evidence from developing countries. Energy Policy, 38(1), 661-666.
  • Naughton, B. (2014). China’s economy: Complacency, crisis & the challenge of reform. Daedalus, 143(2), 14-25.
  • Nawaz, K., Lahiani, A., & Roubaud, D. (2019). Natural resources as blessings and finance-growth nexus: A bootstrap ARDL approach in an emerging economy. Resources Policy, 60, 277-287.
  • Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016) Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175.
  • Nejati, M., Bawaqar Zaimi, P., & Jalaei, A. (2019). Investigating the effect of production growth and energy consumption on carbon dioxide emissions with emphasis on different economic sectors of Iran. Scientific Journal of Geography and Planning, 23(69), 259-282 (in Persian).
  • Nguyen, K. H., & Kakinaka, M. (2019). Renewable energy consumption, carbon emissions, and development stages: Some evidence from panel cointegration analysis. Renewable Energy, 132, 1049-57.
  • Ozcan, B. (2013). The nexus between carbon emissions, energy consumption and economic growth in Middle East countries: A panel data analysis. Energy Policy, 62, 1138-47.
  • Ozturk, I., Al-Mulali, U., & Saboori, B. (2016). Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis: The role of tourism and ecological footprint. Environmental Science and Pollution Research, 23(2), 1916-28.
  • Panayotou, T. (1993). Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development (No. 992927783402676). International Labour Organization. Geneva, Switzerland.
  • Pao, H. T., & Tsai, C. M. (2011). Multivariate Granger causality between CO2 emissions, energy consumption, FDI (foreign direct investment) and GDP (gross domestic product): Evidence from a panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India, and China) countries. Energy, 36(1), 685-693.
  • Paramati, S. R., Apergis, N. and Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. Energy Economics, 61, 62-71.
  • Pata, U. K. (2018). Renewable energy consumption, urbanization, financial development, income and CO2 emissions in Turkey: testing EKC hypothesis with structural breaks. Journal of Cleaner Production187, 770-779.
  • Pata, U. K., & Aydin, M. (2020). Testing the EKC hypothesis for the top six hydropower energy-consuming countries: Evidence from Fourier Bootstrap ARDL procedure. Journal of Cleaner Production264, 121699.
  • Payne, J. E., Vizek, M., & Lee, J. (2017). Stochastic convergence in per capita fossil fuel consumption in US states. Energy economics62, 382-395.
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics16(3), 289-326.
  • Rahman, S. U., Chen, S., Saud, S., Saleem, N., & Bari, M. W. (2019). Nexus between financial development, energy consumption, income level, and ecological footprint in CEE countries: Do human capital and biocapacity matter?. Environmental Science and Pollution Research, 26(31), 31856-72.
  • Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling80, 130-141.
  • Sarkodie, S. A., Adams, S., Owusu, P. A., Leirvik, T., & Ozturk, I. (2020). Mitigating degradation and emissions in China: The role of environmental sustainability, human capital and renewable energy. Science of the Total Environment, 719, 137530.‏
  • Sarkodie, S. A., Strezov, V., Weldekidan, H., Asamoah, E. F., Owusu, P. A., & Doyi, I. N. Y. (2019). Environmental sustainability assessment using dynamic autoregressive-distributed lag simulations-nexus between greenhouse gas emissions, biomass energy, food and economic growth. Science of the Total Environment, 668, 318-332.‏
  • Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: Is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.‏
  • Shafik, N. (1994). Economic development and environmental quality: An econometric analysis. Oxford Economic Papers, 46(4), 757-774.
  • Shahbaz, M., Khan, S., Ali. A. and Bhattacharya, M. (2017a). The impact of globalization on CO2 emissions in China. Singapore Economic Review, 62, 1-29.
  • Shahbaz, M., Lean, H. H., & Shabbir, M. S. (2012). Environmental Kuznets curve hypothesis in Pakistan: Cointegration and Granger causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 2947-53.
  • Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M. K., & Loganathan, N. (2015a). Does globalization impede environmental quality in India?. Ecological Indicators, 52, 379-393.
  • Shahbaz, M., Mallick, H., Mahalik, M. K., & Sadorsky, P. (2016b). The role of globalization on the recent evolution of energy demand in India: Implications for sustainable development. Energy Economics, 55, 52-68.
  • Shahbaz, M., Nasreen, N., Ahmed, K., & Hammoudeh, S. (2017b). Trade openness-carbon emissions nexus: The importance of turning points of trade openness for country panels. Energy Economics, 61, 221-232.
  • Shahbaz, M., Shahzad, S. J. H., & Mahalik, M. K. (2018). Is globalization detrimental to CO2 emissions in Japan? New threshold analysis. Environmental Modeling & Assessment23(5), 557-568.
  • Stern, D. I., & Common, M. S. (2001). Is there an environmental Kuznets curve for sulfur?. Journal of Environmental Economics and Management, 41(2), 162-178.
  • Stoessel, M. (2001). Trade liberalization and climate change. The Graduate Institute of International Studies, Geneva, 69-88.
  • Torabi, T., Khajouipour, A., Tarighi, S., & Pakravan, M. R. (2015). The impact of energy consumption, economic growth and foreign trade on emissions in Iran. Journal of Economic Modeling, 9 (29), 63-84 (in Persian).
  • Torras, M., & Boyce, J. K. (1998). Income, inequality, and pollution: A reassessment of the environmental Kuznets curve. Ecological Economics, 25(2), 147-160.‏
  • Wackernagel, M., Schulz, N. B., Deumling, D., Linares, A. C., Jenkins, M., Kapos, V., & Randers, J. (2002). Tracking the ecological overshoot of the human economy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(14), 9266-71.
  • Wang, Y., Han, R., & Kubota, J. (2016). Is there an environmental Kuznets curve for SO2 emissions? A semi-parametric panel data analysis for China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1182-88.
  • Xu, G. Y., & Song, D. Y. (2010). An empirical study of the environmental Kuznets curve for China’s carbon emissions-based on provincial panel data [J]. China Industrial Economics, 5, 37-47.
  • Xu, Z., Baloch. M.A., Meng, F., Zhang, J., & Mahmood, Z. (2018). Nexus between financial development and CO2 emissions in Saudi Arabia: Analyzing the role of globalization. Sci.Pollut, 25(28), 28378-90.
  • Yang, L., Wang, J., & Shi, J. (2017). Can China meet its (2020) economic growth and carbon emissions reduction targets?. Journal of Cleaner Production, 142, 993–1001.
  • Zafar, M. W., Mirza, F. M., Zaidi, S. A. H., & Hou, F. (2019) The nexus of renewable and nonrenewable energy consumption, trade openness, and CO2 emissions in the framework of EKC: evidence from emerging economies. Environmental Science and Pollution Research, 26(15), 15162-15173.
  • Zen, I. S., Noor, Z. Z., & Yusuf, R. O. (2014). The profiles of household solid waste recyclers and non-recyclers in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International, 42, 83-89.
  • Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis.  Stat,10(3), 251–70.