مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

چکیده

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال‌زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می‌شود و برای بخش‌هایی با رقابت‌پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت ‌نسبی، قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می‌گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می‌توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Innovation on Tourism Income in D8 Group Countries

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bazzazan 1
  • Shamsollah Shirinbakhsh 1
  • Parisa Shokati Tabrizi 2
1 Associate Professor of Economics, Alzahra University
2 MA student of Economics, Alzahra University
چکیده [English]

In today’s world, tourism is the industry of the century and has a progressive perspective. An industry with high potential in creating new jobs which has a significant role in economic growth and reducing poverty and it is always pointed that tourism can generate income and save developing countries from having single product economy. Meanwhile the sustainability of the industry and its revenue and finding an appropriate model to represent the factors affecting the tourism income are of great concern. Among all the factors which have been considered in previous papers in this field, the innovation has been neglected while it is a key driver in all tourism-related sectors to survive and grow especially in the industries with the aspect of competitiveness. The innovation can increase the revenue by building competitive advantage and positively affecting the competitiveness and enhancing the productivity. So this study focuses on the effect of the innovation on tourism income in D8 Islamic countries in the period 2010 - 2017. The results confirm the positive and statistically significant effect of innovation on tourism income and considering it in the model, even the other factors such as governance index, real exchange rate and trade openness can be dropped out of the model and yet, keeping GDP and infrastructures in the equation, the final model to estimate the tourism income is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Income
  • Global Innovation Index
  • Panel Data
  • Developing-8 Group Countries
-        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1397). خلاصه تحولات اقتصادی کشور.
-        تیموری، ایرج. (1394). وقوع بحران­های سیاسی- اجتماعی و اثرات آن بر درآمد حاصل از گردشگری (نمونه موردی: کشورهای ایران، ترکیه و مصر). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه ای، 5(20): 14-1.
-        سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه مدیریت، دفتر برنامه ریزی و بودجه. (1397). گزارش عملکرد سال اول برنامه ششم.
-        شاه آبادی، ابوالفضل و سیاح، علی. (1392). تأثیر زیرساخت­های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتای مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 2(7): 43-25.
-        شاه آبادی، ابوالفضل و مهری تلیابی، فریبا. (1395). تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 5(16): 30-8.
-        Abizadeh, S., & Tosun, M. (2007). Open trade and skilled and unskilled labor productivity in developing countries: A panel data analysis. The Journal of International Trade & Economic Development, 16(3), 383-399.
-        Algieri, B., Aquino, A. & Succurro, M. (2018). International competitive advantage in tourism: An eclectic view. Tourism Management Perspectives, 25, 41-52.
-        Bardolet, E., & Sheldon, P. J. (2008). Tourism in Archipelagos Hawaii and the Balearics. Annales of Tourism Research, 35(4), 900-923.
-        Borsekova, K., Vanova, A., & Vitalisova, K. (2017). Smart specialization for smart spatial development: Innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia. Socio-Economic Planning Sciences, 58, 39-50.
-        Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E., & Tiffin, S. (2013). Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa. Tourism Management35, 59-69.
-        Carvalho, P., Marquez, M. A., & Diaz-Mendez, M. (2018). Policies to increase business tourism income: A dynamic panel data model. Journal of Convention & Event Tourism, 19(1), 63-82.
-        Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2017). Summary of the country's economic developments (In Persian).
-        Cruz, A. D., Martinez, E. E. V., Hincapie, J. M. M., & Torres, F. R. (2016). Innovation in tourism companies, where are they and where are they going? An approach to the state of knowledge.  Intangible Capital, 12(4), 1088-1155.
-        Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Deputy for Management Development, Planning and Budget Office. (2018). Performance of the first year of the sixth program (In Persian).
-        Divisekara, S., & Nguyen, V. K. (2018). Determinants of Innovation in tourism evidence from Australia. Tourism Management, 67, 157-167.
-        Ekin, Y., & Akbulut, O. (2015). Tourism destination competitiveness: The case of Dalyan-Turkey. International Journal of Business, Humanities and Technology, 5(3), 60-65.
-        Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1), 1-12.
-        Lordkipanidze, M.; Brezet, H. and Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13, 787-798.
-        Pirnar, I., Bulut, C., & Eris, E. D. (2012). Improving the performance and competitiveness of tourism establishments by means of innovation: trends and applications. In Enlightening tourism: 1st international conference competition and innovation in tourism: New challenges in an uncertain environment (pp. 133-142).
-        Shahabadi, A., & Mehri Telyabi, F. (2016).  The Effects institutions on income tourism in the selected developing countries. Journal of Tourism Planning and Development, 5(16), 8-30 (In Persian).
-        Shahabadi, A., & Sayyah, A. (2014).  An investigation on the effects of economic infrastructure on tourism: Panel Data approach. Journal of Tourism Planning and Development, 2(7), 25-43 (In Persian).
-        Teodorescu, N., Stancioiu, A. F., Ravar, A. S., & Botos, A. (2015). Creativity and innovation-Sources of competitive advantage in the value chain of tourism enterprises. Theoretical & Applied Economics22(1), 35-48.

-       Teymori, E. (2016). Occurrences of political-social crises and its effect on tourism revenue: The case study: Iran, Turkey & Egypt. Journal of Regional Planning, 5(20), 1-14 (In Persian).

-        Tüzünkan, D. (2017). The relationship between innovation and tourism: The case of smart tourism.  International Journal of Applied Engineering Research, 23, 14861-67.
-       World Economic Forum. (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report.