مقاله پژوهشی: عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

گردشگری و فعالیت­های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها  تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ­ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور­ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می­تواند سیاست­گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این­رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور­میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی­داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می­دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی­دار، و به­عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Demand for Tourism in Middle Eastern Countries: Spatial Econometric Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Safarzade 1
  • Tamina Asghari 2
1 Department of economic/social sciences and economics faculty/ Alzahra University
2 Alzahra university
چکیده [English]

Tourism is one of the sources of economic growth and sustainable employment in various countries, which accounts for a large share of global income. As one of the largest industries in the world, tourism plays an important role in the national economies. Identifying the economic factors affecting the entry of foreign tourists can help policymakers to improve or maintain the status quo. Therefore, the purpose of this study is to investigate the economic factors affecting demand for tourism in selected countries of the Middle East by spatial econometric panel data approach during the period of 1990-2016. The results indicate that exchange rate, per capita income and economic freedom have positive and significant effects on demand for tourism. In addition, the impact of spatial proximity on demand for tourism is significant among the countries under study. In other words, geographical distance is a major factor in demand for tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand for tourism
  • Middle East
  • Spatial econometrics
-        تاج علی، معصومه. ( 1385). بررسی اثرات اقتصادی گردشگران در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران.
-        راسخی­نژاد، آرزو. (1388). تخمین تابع تقاضای گردشگری داخلی در ایران. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده­ علوم انسانی.
-        محمدزاده، پرویز؛ بهبودی، داوود؛ فشاری مجید و ممی­پور، سیاب. (1383). تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران با رهیافت TVP)). پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، زمستان، دوره 1، شماره 1: 132-107.
-        مؤمنی وصالیان، هوشنگ و غلامی پور، لیلا. (1390). تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان­های منتخب. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره  5، شماره 14: 162-180.
-        Alberini, A., Tonin, S., & Turvani, M. (2007). Willingness to pay for contaminated site cleanup policies: evidence from a conjoint choice study in Italy. Revue d'économie Politique117(5), 737-749.
-        Alipour, H., & Ghavidel, S. (2016). Estimation of tourism demand function in selected cities: A case study of Esfahan. The Business & Management Review7(4), 83.
-        Butcher, J., & Smith, P. (2010). Making a difference: Volunteer tourism and development. Tourism Recreation Research35(1), 27-36.
-        Carballo, M. M., Araña, J. E., León, C. J., & Moreno-Gil, S. (2015). Economic valuation of tourism destination image. Tourism Economics21(4), 741-759.
-        Culiuc, M. A. (2014). Determinants of international tourism (No. 14-82). International Monetary Fund.
-        Deluna Jr, R., & Jeon, N. (2014). Determinants of international tourism demand for the Philippines: an augmented gravity model approach, MPRA Paper No. 55294.
-        Eilat, Y., & Einav, L. (2004). Determinants of international tourism: a three-dimensional panel data analysis. Applied Economics36(12), 1315-1327.
-        Elhorst, J. P. (2003). Specification and estimation of spatial panel data models. International regional science review26(3), 244-268.
-        Elhorst, J. P. (2014). Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels (Vol. 479, p. 480). Berlin: Springer.
-        Garrod, B. (2008). Understanding the relationship between tourism destination imagery and tourist photography. Journal of Travel Research47(3), 346-358.
-        Getis, A. (2007). Reflections on spatial autocorrelation. Regional Science and Urban Economics37(4), 491-496.
-        Hotelling, H. (1947). The economics of public recreation. The Prewitt Report.
-        Hsiao, C. (2007). Panel data analysis—advantages and challenges. Test16(1), 1-22.
-        Hyun, S. S., Han, H. & Hun, L. (2014). Medical hotel in the growth of global medical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing31(3), 366-380.
-        Leitao, N. C. (2010). Does trade help to explain tourism demand? The case of Portugal. Theoretical and Applied Economics, 63-74.
-        Lesage, J. (1999). Spatial econometrics: the web book of regional science. Regional Research Institute, Morgantown.
-        Mendes, I. (2003). Pricing recreation use of national parks for more efficient nature conservation: an application to the Portuguese case. European Environment13(5), 288-302.
-        Moumeni Vesalian, H., & Gholamipour, L. (2011). Estimation of tourism demand function in selected provinces, Financial Economics (Financial Economics and Development), 5(14), 162-180 (In persian).
-        Mohammadzadeh, P., Behboodi, D., Feshari, M., & Mamipour, S. (2004). Estimation of demand function of Iranian total foriegn tourism (TVP Approach). Economic Growth and Development Research, 1(1), 107-132 (In persian).
-        Naudé, W. A., & Saayman, A. (2005). Determinants of tourist arrivals in Africa: a panel data regression analysis. Tourism Economics11(3), 365-391.
-        Pawaskar, P., & Mridula, G. (2012). Tourism: the depth of its meaning. International Journal of Research in Commerce, Economics and Management2(10), 26-32.
-        Rasekhinegad, A. (2009). Estimating domestic tourism demand function in Iran. M.Sc., Tarbiat Modarres University, Faculty of Humanities (In persian).
-        Taj Ali, M. (2006). Investigating the economic impact of tourists in the Islamic Republic of Iran, M.Sc. in Economics, Al-Zahra University, Tehran (In persian).
-        Tian, G., Romilly, P., Liu, X., & Song, H. (2011). Economic and social determinants of international tourism spending: A panel data analysis. Tourism analysis, 3(1), 3-16.
-        Tse, T. S. (2010). What do hospitality students find important about internships?. Journal of Teaching in Travel & Tourism10(3), 251-264.
-        Wantrup, S. V. (1952). Resource conservation: economics and policies. Univ of California Press.
-        World Tourism Organization (2013), UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition, UNWTO, Madrid.
-        World Tourism Organization (2014), UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, UNWTO, Madrid.