مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله، در پی سنجش و مقایسه­ اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن براساس سه نظریه­: تغییر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و نظریه­ نوسازی بوم شناختی میان دو گروه از کشور­های منتخب ـ نفتی و غیر نفتی ـ است. به همین منظور، از مدل پانل متوازن برای 20 کشور و دوره­ زمانی  2011ـ1995 استفاده می­شود. نتایج مقاله، حاکی از آن است که اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی­اکسید­کربن در هر دو گروه از کشور­های منتخب، مثبت و معنی دار بوده و برای گروه کشور­های صادر کننده­ نفت، بیشتر است. این اثر، بر انتشار دی­اکسید کربن برای کشورهای صادرکننده نفت 27/0 و گروه دیگر 12/0 بوده و بر مصرف انرژی نیز برای کشورهای صادرکننده نفت 65/1 و گروه دیگر 67/0 است. متفاوت بودن ضریب اثرگذاری رشد شهرنشینی بر انتشار دی­اکسید­کربن میان دو گروه مورد بررسی، مؤید نظریه نوسازی بوم شناختی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Urban Development on Energy Consumption and Environmental Sustainability (Comparative study of selected oil-based and non-oil countries)

نویسندگان [English]

  • Himan Khosravi 1
  • Abdolrasoul Ghasemi 2
  • Tofigh Ghaderiagdam 1
1 allameh
2 Allameh Tabatabai`e University
چکیده [English]

This paper aims to assess and compare the effects of urbanization on energy consumption and carbon dioxide emission between selected oil-based and non-oil countries by considering three theories of "environmental change into urban space", "urban density" and "ecological modernization theory". Therefore, a balanced panel model is estimated for 20 countries during 1995-2011. Results indicate that the effect of urbanization on energy consumption and carbon dioxide emission in both groups are positive and significant. The effects of urbanization on energy consumption are as much as 1.65 and 0.67, for non-oil group and oil-exporting countries, respectively. In addition, the magnitudes of effects of urbanization on carbon dioxide emission are 0.27 for oil exporting countries and 0.12 for other countries. The difference in the coefficients of effects of urbanization on carbon dioxide emission confirms the ecological modernization theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • urbanization
  • energy consumption
  • carbon dioxide emission
-        برنامه توسعه ملل متحد. (1390). مبارزه با تغییرات آب و هوایی (گزارش توسعه­ انسانی2008). ترجمه­ فطرس و براتی،  همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
-        سلاطین، پروانه و محمدی، سمانه. (1395). تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشور­های منتخب. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره­ 26: 80-71.
-        شرزه ای، غلامعلی و حقانی، مجید. (1388). بررسی رابطه علی میان انتشار کربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی. مجلهتحقیقاتاقتصادی، شماره 87: 90-75 .
-        صادقی، حسین و سعادت، رحمان. (1383). رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علی). مجلهتحقیقات اقتصادی، شماره­ 64: 166-165.
-        عیسی زاده، سعید و مهرانفر، جهانبخش. (1389). تأثیر مهاجرت داخلی بر الگوی ­­مصرف انرژی در اقتصاد ایران. راهبرد یاس، شماره­ 22: 237-218.
-        فطرس، محمد حسن و قربان سرشت، مرتضی. (1391). اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن: مقایسه  سه نظریه. فصلنامهمطالعاتاقتصادانرژی، شماره 35: 168.
-        فطرس، محمدحسن و معبودی، رضا. (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران: 1385-1350. مطالعاتاقتصادانرژی، شماره 27: 1-17.
-        فطرس، محمدحسن؛ فردوسی، مهدی و مهرپیما، حسین. (1390). بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در ایران (تحلیل هم­جمعی). محیط­شناسی، شماره­ 60: 22-13.
-        منصوریان،حسین. (1395). پویش جمعیتی و الگوهای پوشش زمین در منطقه کلان شهری تهران. فصلنامه پژوهش­های جغرافیای شهری، 4(4): 633- 613.
-        یاوری، کاظم و احمدزاده، خالد. (1389). بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختارجمعی (مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی). فصلنامهمطالعاتاقتصاد انرژی، شماره 25: 62-33.
-        Alam, S., Fatima, A., & Butt, M. S. (2007). Sustainable development in Pakistan in the context of energy consumption demand and environmental degradation. Journal of Asian Economics18(5), 825-837.
-        Bai, X., & Imura, H. (2000). A comparative study of urban environment in East Asia: stage model of urban environmental evolution. International Review for Environmental Strategies1(1), 135-158.
-        Barnes, D. F., Krutilla, K., & Hyde, W. F. (2005). The urban household energy transition: social and environmental impacts in the developing world. Routledge.
-        Breheny, M. (2001). Densities and sustainable cities: the UK experience. Cities for the new millennium, 39-51.
-        Burgess, R. (2000) The compact city debate: a global perspective. In: Jenks, M. Burgess, R. (Eds.), Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries. New York: Spon Press, 9-24.
-        Burton, E. (2000). The compact city: just or just compact? A preliminary analysis. Urban Studies37(11), 1969-2006.
-        Capello, R., & Camagni, R. (2000). Beyond optimal city size: an evaluation of alternative urban growth patterns. Urban Studies37(9), 1479-1496.
-        Cole, M. A., & Neumayer, E. (2004). Examining the impact of demographic factors on air pollution. Population and Environment26(1), 5-21.
-        Crenshaw, E. M., & Jenkins, J. C. (1996). Social structure and global climate change: Sociological propositions concerning the greenhouse effect. Sociological Focus29(4), 341-358.
-        Dietz, T., & Rosa, E. A. (1997). Effects of population and affluence on CO2 emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences94(1), 175-179.
-        Ehrlich, P. R., Ehrlich, P. R., & Ehrlich, A. H. (2004). One with Nineveh: Politics, consumption, and the human future. Island Press.
-        Fan, Y., Liu, L. C., Wu, G., & Wei, Y. M. (2006). Analyzing impact factors of CO2 emissions using the STIRPAT model. Environmental Impact Assessment Review, 26(4), 377-395.
-        Foster, J. B. (1999). Marx's theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. American Journal of Sociology, 105(2), 366-405.
-        Fotros, M. H. & Ghorban Sarsht, M. (2012). The effect of urbanization growth on energy consumption and CO2 emission: Comparison of three theories. Quarterly Energy Economics Review, 35, 168 (In Persian).
-        Fotros, M. H. & Maaboudi, R. (2010). The causal relationship of energy consumption, urban population and environmental pollution in Iran. Quarterly Energy Economics Review, 27, 1-17 (In Persian).
-        Fotros, M. H., Ferdousi, M., & Mehrpeyma, H. (2011). An examination of energy intensity and urbanization effect on environmental degradation in Iran (A Cointegration Analysis). Journal of Environmental Studies, 60, 13-22 (In Persian).
-        Gouldson, A., & Murphy, J. (1997). Ecological modernisation: economic restructuring and the environment. The Political Quarterly, 68 (5), 74-86.
-        International Energy Agency (IEA). (2009). CO2 Emissions from Fuel Combustion 2009 CD-ROM. IEA, Paris.
-        Isazadeh, S., & Mehranfar, J. (2010). The effect of internal migration on the energy consumption pattern in Iran's economic. Journal of Yass Strategy, 22, 228-232 (In Persian).
-        Jenks, M., Burton, E., & Williams, K. (1996). Compact cities and sustainability: an introduction. The Compact City: A Sustainable Urban Form, 11-12.
-        Jones, D. W. (1991). How urbanization affects energy-use in developing countries. Energy Policy19(7), 621-630.
-        Liu, Y. (2009). Exploring the relationship between urbanization and energy consumption in China using ARDL (autoregressive distributed lag) and FDM (factor decomposition model). Energy34(11), 1846-1854.
-        Martínez-Zarzoso, I. (2007). The impact of urbanization on co2 emissions: evidence from developing countries. CCMP (Climate Change Modeling and Policy).
-        Martínez-Zarzoso, I., Bengochea-Morancho, A., & Morales-Lage, R. (2007). The impact of population on CO2 emissions: Evidence from European countries. Environmental & Resource Economics, 38, 497-512.
-        McGranahan G., Jacobi, P., Songsore J., Surjadi, C., & Kjellen, M. (2001). The citizens at risk: from urban sanitation to sustainable cities. Routledge.
-        McGranahan, G., & Songsore, J. (1994). Wealth, health, and the urban household: weighing environmental burdens in Jakarta. Environment: Science and Policy for Sustainable Development36(6), 4-45.
-        Mol, A. P., & Spaargaren, G. (2000). Ecological modernisation theory in debate: a review. Environmental Politics9(1), 17-49.
-        Newman, P. G., & Kenworthy, J. R. (1989). Cities and automobile dependence: An international sourcebook. Gower Technical, Aldershot.
-        Parikh, J., & Shukla, V. (1995). Urbanization, energy use and greenhouse effects in economic development: Results from a cross-national study of developing countries. Global Environmental Change5(2), 87-103.
-        Poumanyvong, P., & Kaneko, S. (2010). Does urbanization lead to less energy use and lower CO2 emissions? A cross-country analysis. Ecological Economics70(2), 434-444.
-        Rudlin, D., & Falk, N.f (Eds.). (1999). Building the 21st century home: the sustainable urban neighbourhood. Butterworth-Heinemann.
-        Sadeghi, H. & Saeadat, R. (2004). Population growth, economic growth and  environmental impact in Iran (A causal analysis). Journal of Economic Research, 64, 165-166 (In Persian).
-        Sajjad, S. H., Blond, N., Clappier, A., Raza, A., Shirazi, S. A., & Shakrullah, K. (2010). The preliminary study of urbanization, fossil fuels consumptions and CO 2 emission in Karachi. African Journal of Biotechnology9(13), 1941-1948.
-        Salatin, P. & Mohammadi, S. (2016). The effect of urbanism on energy consumption in selected countries. Quarterly Urban Management Studies, 26, 71-80 (In Persian).
-        Sharzehei, G., & Haghani, M. (2009). Causality between CO2 gas emission and national income with emphasis on energy consumption in Iran. Journal of Economic Research, 87, 75-90 (In Persian).
-        Shi, A. (2003). The impact of population pressure on global carbon dioxide emissions, 1975–1996: evidence from pooled cross-country data. Ecological Economics44(1), 29-42.
-        Shim, J. H. (2006). The reform of energy subsidies for the enhancement of marine sustainability: An empirical analysis of energy subsidies worldwide and an in-depth case study of South Korea's energy subsidy policies (Doctoral dissertation, University of Delaware).
-        United Nations Development Program. (2011). Fighting climate change (Human Development Report 2008). Translate by Fotros and Barati. Hamedan: Bu-Ali Sina University Press (In Persian).
-        Yavari, K. & Ahmadzadeh, K. (2010). Relationship survey energy consumption and collective structure. Quarterly Energy Economics Review, 25, 33-62 (In Persian).
-        York, R. (2007). Demographic trends and energy consumption in European Union Nations, 1960–2025. Social Science Research36(3), 855-872.
-        York, R., Rosa, E. A., & Dietz, T. (2003). A rift in modernity? Assessing the anthropogenic sources of global climate change with the STIRPAT model. International Journal of Sociology and Social Policy, 23(10), 31-51.