مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

2 گروه اقتصاد- دانشکده علوم انسانی - دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه‌های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین‌ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است.
نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی‌دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه‌مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه‌مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه‌ای به‌عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی‌داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می‌توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Defensive Expenditure in Iran

نویسندگان [English]

  • Narges Moradkhani 1
  • Mostafa DinMohammadi 2
  • Mohammad Taebi 1
1 Economic division,University of Zanjan
2 Economic division,University of Zanjan
چکیده [English]

This study aims to analyze determinants of military expenditure in Iran, using the neoclassical demand model. For this end, the latest available data is used for a period of 47 years ending 2017. This study evaluates the effect of macroeconomic variables such as per capita GDP, oil revenue, non-military expenditure, real exchange rate, democracy level, war and conflict on military expenditure using Autoregressive Distributed Lags (ARDL) method. The results show that the oil revenue and non-military expenditure of government have positive and significant effects, and the per capita GDP variable has a negative effect on military expenditure. Democracy has a positive effect in the short run, and a negative impact on military spending in the long run. The real exchange rate has a negative impact in the short run, and a positive effect on the military expenditure in the long run. In addition, regional war as dummy variable has a positive and significant effect on military expenditure. Accordingly, the factors affecting military spending in Iran are not merely economic. Thus, political, strategic and even geographical conditions should be considered in order to assess the amount of military spending

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Expenditures
  • Oil Revenue
  • Democracy
  • Autoregressive Distributed Lag Model
-     اسماعیل نیا، علی اصغر؛ پازوکی، آزاده؛ پازوکی، محمد رضا و کریمی، مجتبی. (1391). تبیین و تحلیل اثرات شوک های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران. اقتصاد مالی، شماره 20:126-93.
-     بیضایی، ابراهیم. (1380). رابطه‌ی بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران 1376-1351. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 37 و 38.
-     پور صادق، ناصر؛ کاشمری، علی و افتخاری شاهی، جابر. (1386). تاثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعه 11سپتامبر. مدیریت نظامی، شماره 28: 100-73.
-     حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد. (1386). هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30: 212-193.
-     صدرآبادی، محمد حسین و کاشمری، علی. (1386). تاثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 3، شماره 24: 7-19.
-     گل‌خندان، ابوالقاسم. (1393). بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 15: 44-23.
-     محمدیان منصور، صاحبه و گل‌خندان، ابوالقاسم. (1394). اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 32: 168-139.
-        Ali, H. E., & Abdellatif, O. A. (2015). Military expenditures and natural resources: evidence from rentier states in the Middle East and North Africa. Defence and Peace Economics26(1), 5-13.
-        Anderson, C. H. (1990). The inherent propensity toward peace or war embodied in weaponry. Defence and Peace Economics1(3), 197-219.
-        Anfofum, A. A. (2013). Macroeconomic determinants of defence expenditure in Nigeria (1970-2011). International Journal of Business and Social Science4(9).
-        Bel, G., & Moreno, F. (2009). Institutional determinants of military spending. Research Institute of Applied Economics, Working Papers22.
-        Beyzaei, E. (2001). The relationship between military expenditure and some economic variables. Quarterly Journal of Humanities of Alzahra University, 37, 38. (In Persian).
-        Enders, W. (2004). Applied econometric time series. John Wiley & Sons.
-        Farzanegan, M. R. (2012). Military spending and economic growth: the case of Iran. Defence and Peace Economics25(3), 247-269.
-        Golkhandan, A. (2014). Comparative comparison and comparison of the effect of military costs on economic growth in selected countries in developed and developed countries: A systemic GMM approach. Quarterly Journal of Economic Development Research, 15, 23-44 (In Persian).
-        Hasani, M. H. & Aziznezhad, S. (2007). Military expenditure and effect on economic growth (aggregate supply and demand model for Iran). Quarterly Journal of Economic Research of Iran, 30, 193-212 (In Persian).
-        Ismaeilnia, A., Pazoki, A., Pazoki, M. & Karimi, M. (2012). Explaining and analyzing the effects of oil shocks on government spending behavior in Iran. Economics Quarterly, 6 (20), 20-93 (In Persian).
-        Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy1(1), 51-69.
-        Mohammadianmansor, S., & Golkhandan, A. (2015). The effect of military expenses on Iran's foreign debt. Economics Quarterly, 9(32), 139-168 (In Persian).
-        Porsadegh, N., Kashmari, A. & Eftekharishahi, J. (2007). Effect of military expenses on Iran's economic growth in light of the effects of the imposed war and the September 11 incident. Military Management Quarterly, 28, 73-100 (In Persian).
-        Sadrabadi, M. & Kashmari, A. (2007). Influence of military expenditures on Iran's economic growth. Quarterly Journal of Strategic Defense Studies, 3(24), 7-19 (In Persian).
-        Sheikh, M. R., & Chaudhry, I. S. (2013). The determinants of defense expenditures in Pakistan and India: An ARDL bounds testing approach. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)33(1), 199-215.
-        Smith, R. (1995). Demand for military expenditure. Hartley and Sandler, Amsterdam, 1, 69-88.
-        Wang, Y. (2012). Determinants of Southeast Asian military spending in the Post-Cold War Era: A dynamic panel analysis. Defence and Peace Economics24(1), 73-87.