مقاله پژوهشی: رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه‌ریزان، تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت‌هادرون و بین منطقه‌ای به شکل خوشه‌ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می‌کند: الف)‌ پایه‌های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت‌ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه‌ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت‌ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه‌ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه‌ در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان‌های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می‌گیرد: "آیا به­کارگیری پیوندها در قالب خوشه‌ها می‌تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش­های اقتصادی درون و بین منطقه‌ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می­گیرد. یافته‌های کلی نشان می‌دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش‌های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش‌های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد.[1] . New Economic Geography


[2].  به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Multiregional Input-Output Table and Spatial Economy in the New Economic Geography Theory

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Banouei 1
  • Afsaneh Sherkat 2
  • Bahare Fahimi 3
1 Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University
2 Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University
3 faculty of economic, Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

The existence of spatial disequilibrium has been the main concern of planners, analysts and policy makers in Iran. One of key aspect of analyzing the issue is to consider the spatial dimensions of economic activities. To deal with the issue, two factors are taken into account: 1) the relationship between the spatial agglomeration and linkages of economic activities framework of the New Geography, and 2) the measurement of clusters as criteria of agglomeration in the multiregional input-output model. For this purpose, input-output table of nine regions covering 19 sectors for the year 2001 has been used in order to answer the question: Can the application of linkages in the terms of clusters highlights the spatial disequilibrium of intra- and inter-regional agglomeration of economic activities? Thus, totally eight sectors (agriculture, mining, coke and petroleum refining products, chemical, basic metals, water, electricity and gas, construction and services) for region 4 (provinces of Isfahan, Chahar Mahal Bakhtiari, Khuzestan and extra region) and region 6 (provinces of Tehran, Qom and Alborz) have been analyzed. The findings reveal that the spatial agglomeration of agriculture, coke and petroleum refining products and chemical sectors in region 4 are more important than in region 6, while the spatial agglomeration of services, construction and water, electricity and gas sectors are of high importance in region

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Economic Geography Theory
  • Spatial Agglomeration of Sectors
  • Spatial Disequilibrium
  • Multiregional Input-output Model
-        بانوئی، علی‌اصغر و جهانفر، نیلوفر. (1395). کارکرد نظریه‌های فضاپذیر و فضاگریز در تبیین اقتصاد فضا. فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 3: 32-11.
-        بانوئی، علی‌اصغر و مومنی، فرشاد. (1388). تجربه نیم قرن تهیه و تدوین جدول داده-ستانده در ایران با تاکید بر نهادینه‌شدن نهادهای آماری مشخص و دو وظیفه اصلی آن. سومین کنفرانس ملی داده-ستانده و کاربردهای آن، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-        بانوئی، علی‌اصغر؛ جلوداری ممقانی، محمد و محققی، مجتبی. (1386). شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف تقاضا و عرضه اقتصاد. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1: 28-1.
-        بانوئی، علی‌اصغر؛ مهاجری، پریسا؛ عبدالمحمدی، زهرا؛ شرکت، افسانه؛ جهانفر، نیلوفر؛ توسلی، سلاله؛ مستعلی‌پارسا، مریم؛ اقتصادی، زیبا و حیدری، بطول. (1397). گزارش نهایی طرح پژوهشی: محاسبه جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و کاربردهای آن: مطالعه موردی استان‌های تهران، البرز و سایر استان‌های کشور. معاونت برنامه‌ریزی شهرداری استان تهران.
-        بانوئی، علی‌اصغر؛ موسوی‌نیک، سید هادی؛ اسفندیاری کلوکن، مجتبی و ذاکری، زهرا. (1394). تعاریف و مفاهیم پایه‌ای، پایه‌های نظری و روش‌ محاسبه جداول داده-ستانده متقارن، تجربه جهان و ایران. انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
-        سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور. (1394).  65 سال برنامه­ریزی در ایران(1395-1400). تهران، ایران.
-        مک‌کین، فیلیپ. (1394). اقتصاد نوین شهری و منطقه‌ای. مترجم: شهرام رئیسی دهکردی، نشر نور علم.
 
-        Ali, Y. (2015). Measuring Co2 linkages with the Hypothetical Extraction Method (HEM). Ecological Indicator, (54), 171-183.
-        Ali, Y. (2017). Carbon, water and land use accounting: consumptions, production perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews,67, 921-934.
-        Banouei, A. A. & Jahanfar, N. (2016). The function of Space-Base and Non-Space-Base theories. Journal of Economics and Society, 3, 11-32 (In Persian).
-        Banouei, A. A., & Momeni, F. (2008). Experience of half century development and formulation of input-output table in Iran with emphasis on the institutionalization of specific statistical institutions and their two main tasks. Third National Input-Output Conference and their Applications, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (In Persian).
-        Banouei, A. A., Jelodari Mamaghani, M., & Mohagheghi, M. (2007). Identification of key Sectors Based on Traditional and Modern Approaches to Demand and Supply of Economics. Quarterly Journal of Economic Research, 1, 1-28 (In Persian).
-        Banouei, A. A., Mohajeri, P., Abdolmohammadi, Z., Sherkat, A., Jahanfar, N., Tavasoli, S., Mostali Parsa, M., & Heidari, M. (2018). The final report of the research project: multi-regional and its applications: A case study of Tehran, Alborz and other provinces of the Country. Deputy Director of Tehran Municipality Planning (In Persian).
-        Banouei, A. A., Mousvinik, S. H., Esfandiari Kolokan, M., & Zakeri Z. (2015). Basic definitions and concepts, theoretical foundations and method of calculation of symmetric input-output tables. The Experience of the World and Iran. Parliamentary Research Center (In Persian).
-        Barca, E., MacCan, P., & Rodriguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention place based versus place natural approaches. Journal of Regional Science, 164, 134-152.
-        Chenery, H. B. (1953). Regional Analysis. In: H. B. Chenery and P. C. Clark (eds); The Structure and Growth of the Italian Economy, Rome: 96-105.
-        Defourny, J., & Thorbecke, E. (1984). Structural path analysis and multiplier decomposition within a social accounting matrix framework. The Economic Journal94(373), 111-136.
-        Dietzenbacher, E., & Vander Linden, J. A. (1997). Sectoral and spatial linkages in the EC production structure. Journal of Regional Science37(2), 235-257.
-        Dietzenbacher. E., Van Burken, B., & Kondo, Y. (2019). Hypothetical extractions from global perspective. Economic Systems Research, 1-15.
-        Eurostat. (2008). Eurostat manual of supply-use and input-output tables. Luxemburg.
-        Fujita, M., & Mori, T. (2005). Frontiers of the new economic geography. Regional Science Association International. 3(31), 377-405.
-        Fujita, M., & Thisse, J. F. (2009). New economic geography: an appraisal on the occasion of Paul Krugman's 2008 Nobel Prize in Economic Sciences. Regional Science and Urban Economics39(2), 109-119.
-        Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (2001). The spatial economy: cities, regions and international trade. MIT Press Cambridge.
-        Guo, D., & Hubacek, K. (2007). Assessment of regional trade and virtual water flows in China. Ecological Economics61(1), 159-170.
-        Guo, S., & Shen, G. Q. (2015). Multiregional input–output model for China’s farm land and water use. Environmental Science & Technology49(1), 403-414.
-        Hirshman, A. (1958). The strategy of economic development New Haven, Yale University Press.
-        Hoen, A. R. (2001). Identifying linkages with a cluster-based methodology. Economic Systems Research14(2), 131-146.
-        Holub, H. W., Schnabl, H., & Tappeiner, G. (1985). Qualitative input-output analysis with variable filter. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal of Institutional and Theoretical Economics, 282-300.
-        Isard, W. (1949). The general theory of location and space economy. The Quarterly Journal of Economics. (63)4, 476-506.
-        Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of space economy. The Review of Economics and Statistics. (33)1, 318-322.
-        Krugman, P. (1993). First nature, second nature and metropolitan location. Journal of Regional Science. (33)2, 129-144.
-        Krugman, P. (1993). Geography and trade. MIT press.
-        Krugman, P. (1998a). Space the final frontier. Journal of Economic Perspective, 2(12), 168-174.
-        Krugman, P. (1998b). What’s new about the new economic geography, Oxford Review of Economic Policy, 2(14), 7-17.
-        Luo, J. (2013). Which industries to bail out first in economic recession? Ranking US industrial sectors by the power-of-pull. Economic Systems Research25(2), 157-169.
-        Management and Planning Organization of Country. (2015). The Sixth Five Year Plan of Iran (2016-2020). Tehran, Iran. (In Persian).
-        Marshal, A. (1920). Principles of economics. 8th edn., Macmillian. London.
-        McCain, P. (2015). New urban and regional economics, Translation of Shahram Reyes Dehkordi, Noor Elam Publication (In Persian).
-        Midmore, P., Munday, M., & Roberts, A. (2006). Assessing industry linkages using regional input–output tables. Regional Studies40(03), 329-343.
-        Moses, L. N. (1955). The stability of interregional trading patterns and input-output analysis. The American Economic Review, 5(45), 803-832.
-        Myrdal, G. (1957). Economy theory and undeveloped regions. London Gerald Duckworth Publication.
-        Nijkamp, P., Rose, A., & Kourtit, K. (2015). Regional science: What matters? Which matters?. In Regional Science Matters, (pp. 1-11). Springer, Cham.
-        Okamoto, N. (2001). Spatial Structure and Regional Development in China. T. Ihara (Ed.). Palgrave Macmillan.
-        Okamoto, N., & Ihara, T. (2005). Spatial Structure and Regional Development in China: An Interregional Input-Output Approach. Springer.
-        Oosterhaven, J., Eding, G. J., & Stelder, D. (2001). Clusters, linkages and interregional spillovers: methodology and policy implications for the two Dutch main ports and the rural north. Regional Studies35(9), 809-822.
-        Polenske, K. R. (1970). An empirical test of interregional input-output models: Estimation of 1963 Japanese production. The American Economic Review60(2), 76-82.
-        Rodríguez-Pose, A. (2011). Economists as geographers and geographers as something else: distance and policy in spatial research. Journal of Economic Geography11, 347-356.
-        Schmutzler, A. (1999). The new economic geography. Journal of Economic Surveys13(4), 355-379.
-        Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1992). Space and competition. The Annals of Regional Science26(3), 269-286.
-        Shackle, G. S. (1969). The years of high theory: invention and tradition in economic thought 1926-1939. CUP Archive.
-        Shao, G., & Miller, R. E. (1991). Demand-side and supply-side commodity-industry multiregional input–output models and spatial linkages in the US regional economy. Economic Systems Research2(4), 385-406.
-        Simpson, D., & Tsukui, J. (1965). The fundamental structure of input-output tables, an international comparison. The Review of Economics and Statistics, 434-446.
-        Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). Regional economic development: analysis and planning strategy. Springer Science & Business Media.
-        United Nations. (1993). A system of national accounts. New York.
-        United Nations. (1999). Handbook of input-output tables: complication and analyses. New York.
-        United Nations. (2008). Systems of national accounts. New York.
-        United Nations. (2018). Handbook on supply-use and input-output tables with extensions and applications. Department of Economic and Social Affairs, Statistical Division.
-        Wang, Y., Wang, W., Mao, G., Cai, H., Zuo, J., Wang, L., & Zhao, P. (2013). Industrial CO2 emissions in China based on the hypothetical extraction method: Linkage analysis. Energy Policy62, 1238-1244.
-        White, D. J., Hubacek, K., Feng, K., Sun, L., & Meng, B. (2017). The Water-Energy-Food Nexus in East Asia: A tele-connected value chain analysis using inter-regional input-output analysis. Applied Energy210, 550-567.