سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش­های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه­ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست­یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه­ای نیاز است که پژوهشگران از روش­های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه­ای استفاده می­کنند. یکی از این روش­ها، روش اصلاح­شده محاسبه جداول منطقه­ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به­کارگیری آمارهای مربوط به حساب­های ملی و منطقه­ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام محاسبه گردیده است. نتایج نشان می­دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش­های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه­ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان­های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه­ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می­دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش­ها به­عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه­ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of dependence of economic sectors of Ilam province on intermediate imports using the data-output table

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Javaheri 1
  • Ali Fegehmajidi 1
  • Taibe Abassian somar 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan
2 MA Student of Economic Development and Planning, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure the dependence of the economic sectors of Ilam province on the importation of intermediaries from three dimensions of source, destination and policy. To do this, a regional data-output table is designed with non-survey-based methods. One of these methods is the modified method of calculating regional tables in terms of mutual concurrent trading transactions, which is the adjusted form of commodity alignment method. Using the non-statistical Cross-Hauling Adjusted Regionalization method (CHARM), and national and regional accounts in 2011, this study aims to compute the input-output table of Ilam. The results indicate that “Making chemical materials and chemical products” among other economic sectors of Ilam is a sector with the most dependence on intermediary imports from the source dimension. Moreover, the “Residential buildings” sector is the highest dependent on intermediary imports according to the destination aspect. In terms of import dependence from political aspect, the highest dependence on imports occurs in “water, electricity, gas”, “industry” and “construction” sectors. This means that by selecting each of these sectors, as the policy sector in the province, imports of intermediary products would increase highly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional input-output table
  • CHARM method
  • dependence on intermediary imports from the source dimension
  • destination and policy
 
-         آزاددانا، فهیمه. (1395). تأثیر رشد گردشگری در استان قم بر اقتصاد ملی (رویکرد داده-ستانده دومنطقه­ای). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س).
-         بانوئی، علی اصغر. (1391). ارزیابی شقوق مختلف واردات و روش­های تفکیک آن با تأکید بر جدول متقارن سال 1380. سیاست­گذاری اقتصادی. سال چهارم، شماره 8: 31-74.
-         بانوئی، علی­اصغر؛ مهاجری، پریسا؛ کلهر، فاطمه؛ عبدالمحمدی، زهرا؛ محمدکریمی، سحر؛ ذبیحی، زهرا و مستعلی پارسا، مریم. (1396). روش­های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه­ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان). پژوهش­های اقتصاد و توسعه منطقه­ای. سال بیست و چهارم، شماره 13: 1-34.
-         حدادی نژادیان، قادر. (1396). محاسبه جدول داده-ستانده با روش ترکیبی FLQ-CHARM و ضرایب فزاینده اشتغال. مطالعه­ی موردی استان کهگیلویه و بویراحمد. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-         صباغ کرمانی، مجید. (1392). اقتصاد منطقه­ای (تئوری و مدل­ها). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت). چاپ دوم. تهران.
-         عبدالمحمدی، زهرا. (1396). سنجش اعتبار آماری روش­های CB و CHARM در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه­ای. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-         فراست، زهره. (1395). سنجش وابستگی واردات بخش­های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-         کریمی سکرآباد، مریم. (1396). شناسایی آمارهای برتر در محاسبه جدول منطقه­ای با استفاده از روش ترکیبی CHARM-RAS. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-         محمدکریمی، سحر. (1396). تبیین مسائل زیست محیطی منطقه­ای با تأکید بر ضرایب فزاینده تولید داخلی و ضرایب فزاینده عرضه. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
-         مختاری اصل­شوطی، اشکان و عبدالمحمدی، زهرا. (1396). محاسبه جدول داده-ستانده استان کردستان با استفاده از روش CHARM و بررسی توان اشتغال­زایی فعالیت­های آن در سال 1390. اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای، رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان.
-         مهاجری، پریسا؛ بانوئی، علی اصغر،؛ فراست، زهره و مؤمنی، لیلا. (1395). سنجش وابستگی بخش­های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه­ای. مطالعه موردی استان مازندران. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، سال چهارم، شماره 3: 9-40.
-         مهاجری، پریسا؛ بانوئی، علی­اصغر؛ فراست، زهره و حسن­شاهی، هانیه. (1396). اندازه­گیری میزان وابستگی بخش­های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک­منطقه­ای استان کردستان. اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای، رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان.
-         همایونی­فر، مسعود؛ خداپرست مشهدی، مهدی؛ لطفعلی پور، محمدرضا و ترحمی، فرهاد. (1395). مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه­ای با روش­های CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر). فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. سال بیست و چهارم، شماره 77: 115-138.
 
-        Abdolmohammadi, Z. (2017). Statistical validation of CB and CHARM methods in calculating regional input-output tables. Master's Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University (In Persian).
-        Azadeana, F. (2016). The impact of tourism growth in Qom province on the national economy (Secondary area input-output Approach). Master's Degree, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University (In persian).
-        Banouei, A. A. (2012).  Evaluation of different imputation methods and its methods of separation with emphasis on the symmetric table of 2001. Economic Policy, 4(8), 31-74 (In Persian).
-        Ferasat, Z. (2016). Measurement of the dependence of imports of economic sectors in Iran from the perspective of origin, destination and politics during the period of 2001-2011. Master's Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (In Persian).
-        Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2013). A comment on Tobias Kronenberg’s “Construction of regional input-output tables using nonsurvey methods: The role of cross-hauling”. International Regional Science Review36(2), 235-257.
-        Flegg, A. T., Huang, Y., & Tohmo, T. (2015). Using CHARM to adjust for cross-hauling: the case of the Province of Hubei, China. Economic Systems Research27(3), 391-413.
-        Flegg, A. T., Mastronardi, L. J., & Romero, C. A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimating regional input coefficients: empirical evidence for the province of Córdoba, Argentina. Economic Systems Research28(1), 21-37.
-        Haddadi Nezhadian, Gh. (2017). Calculate the input-output table using the FLQ-CHARM combination method and increasing employment coefficients. Case Study of Kohgilouyeh and Boyer Ahmad, Master's Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (In Persian).
-        Homayounifar, M., Khodaparast Mashhadi, M., Lotfali Pour, M. R., & Tarhami, F. (2016). Comparison of the results of regional input-output table using CHARM and AFLQ (case study: Bushehr province). Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 24 (77), 115-138 (In Persian). 
-        Jackson, R. (2015). Toward consistent cross-hauling estimation for input-output regionalization (No. Working Paper 2015-01).
-        Karimi SokrAbad, M. (2017). Identify the top statistics in calculating the regional table using the CHARM-RAS combination method. Master's Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (In Persian).
-        Kronenberg, T. (2009). Construction of regional input-output tables using nonsurvey methods: the role of cross-hauling. International Regional Science Review32(1), 40-64.
-        Kronenberg, T. (2012). Regional input-output models and the treatment of imports in the European System of Accounts (ESA). Jahrbuch für Regionalwissenschaft32(2), 175-191.
-        Lahr, M. L. (1993). A review of the literature supporting the hybrid approach to constructing regional input–output models. Economic Systems Research, 5(3), 277-293.
-        Mohajeri, P., Banouei, A. A., Ferasat, Z., & HasanShahi, H. (2017). Measuring the dependence of economic sectors on imports from origin, destination and policy dimensions using the one-regional input-output table of Kurdistan province. First International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development, Approaches and Applications, Kurdistan University (In Persian).
-        Mohajeri, P., Banouei, A. A., Ferasat, Z., & Momeni, L. (2016). Measuring the dependence of economic sectors on imports from the origin, destination and policy dimension using the single-regional input-output table. Case Study of Mazandaran Province, Quarterly Journal of Economic Development Policy, 4 (3), 9-40 (In Persian).
-        Mohammad Karimi, S. (2017). Explaining regional environmental issues with an emphasis on increasing domestic production factors and increasing supply factors. Master's Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (In Persian).
-        Mokhtari Aslshouti, A., & Abdolmohammadi, Z. (2017). Calculating the input-output table of Kurdistan province using the CHARM method and examining the employment capability of its activities in 2011. The first international conference on economic planning, sustainable and balanced regional development, approaches and applications, Kurdistan University (In Persian).
-        Sabagh Kermani, M. (2013). Regional economics (theory and models). Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (Second Edition), Tehran (In Persian).