آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد اقتصاد رفتاری، دانشکده اقتصاد و مالیه، دانشگاه ژان مونت، لیون، فرانسه

چکیده

این مقاله نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی را نقل می‌کند که برای آزمون تطبیق پذیری رفتار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با تعادل نش، بر پایه بازی انتخاب ملکه زیبایی طراحی شده که 6 بار با پارامترهای مختلف تکرار می‌شود. این آزمایش، از مشوق‌های بهره گرفته و برای تضمین کیفیت داده ها، برنده در یکی از بازی‌ها، پاداشی معادل با 100 هزار تومان-30 برابر حداقل دستمزد ساعتی- دریافت کرده است. رفتار نمونه تصادفی انتخاب شده که شامل 73 نفر از دانشجویان است که با تعادل نش فاصله زیادی دارد. اگرچه پاسخ ها را می‌توان با نظریه سطح استدلال مرتبه Kام بهتر توضیح داد، اما یافته­ها حاکی از آن است که پاسخ ها، بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شده­اند. درحالی­که برخی همبستگی معنادار بین پاسخ به سؤالات شناختی ریاضی و جواب‌های نزدیکتر به تعادل نش وجود دارد، ارتباط معناداری بین نتایج سنجش هوش ریون و عملکرد بهتر ‌بازیکنان وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing p-beauty contest game: An experimental study

نویسندگان [English]

  • Narges Hajimoladarvish 1
  • Shahriar Akhavan Hezaveh 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University
2 MA in Behavioral Economics, Faculty of Economics and Finance, Jean Monnet University, Lyon, France
چکیده [English]

This paper reports the results of an experiment designed to test the strategic behavior of a sample of students from Shahid Beheshti University. Their behavior is tested against the Nash equilibrium prediction of p-beauty contest. For this purpose, the game is repeated with six different parameters. To insure incentive compatibility, we used salient financial incentives  as 30x minimum wage. The behavior of a sample of 73 students is in sharp contrast from the Nash equilibrium prediction of the game. While responses can be explained by level-k reasoning, the findings indicate that most responses are rather random indicating level-0 reasoning. While there are some significant correlations between responses to cognitive mathematical questions and guesses closer to Nash equilibrium, there is no significant correlation between the results of Raven IQ test and better performance of players

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental Economics
  • p-beauty games
  • Nash equilibrium
  • level-k reasoning
 
 
-        Bardsley, N., Cubitt, R., Loomes, G., Moffat, P., Starmer, C., & Sugden, R. (2010). Experimental economics: Rethinking the rules. Princeton University Press.
-        Brañas-Garza, P., Garcia-Munoz, T., & González, R. H. (2012). Cognitive effort in the beauty contest game. Journal of Economic Behavior & Organization83(2), 254-260.
-        Burnham, T. C., Cesarini, D., Johannesson, M., Lichtenstein, P., & Wallace, B. (2009). Higher cognitive ability is associated with lower entries in a p-beauty contest. Journal of Economic Behavior & Organization72(1), 171-175.
-        Camerer, C. (1995). Individual decision making in the handbook of experimental economics. J. H.  Kagel, and A. E.  Roth, Eds., Princeton University, 587-703.
-        Camerer, C. F. (2003). Behavioural studies of strategic thinking in games. Trends in Cognitive Sciences7(5), 225-231.
-        Camerer, C. F., & Hogarth, R. M. (1999). The effects of financial incentives in experiments: A review and capital-labor-production framework. Journal of Risk and Uncertainty19(1-3), 7-42.
-        Costa-Gomes, M. A., & Crawford, V. P. (2006). Cognition and behavior in two-person guessing games: An experimental study. American Economic Review96(5), 1737-1768.
-        Costa‐Gomes, M., Crawford, V. P., & Broseta, B. (2001). Cognition and behavior in normal‐form games: An experimental study. Econometrica69(5), 1193-1235.
-        Crawford, V. P., & Iriberri, N. (2007). Level‐k auctions: Can a nonequilibrium model of strategic thinking explain the winner's curse and overbidding in private‐value auctions?. Econometrica75(6), 1721-1770.
-        Dhami, S. (2016). The foundations of behavioral economic analysis. Oxford University Press.
-        Duffy, J., & Nagel, R. (1997). On the robustness of behaviour in experimental ‘beauty contest’games. The Economic Journal107(445), 1684-1700.
-        Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perspectives19(4), 25-42.
-        Ho, T. H., Camerer, C., & Weigelt, K. (1998). Iterated dominance and iterated best response in experimental" p-beauty contests". The American Economic Review88(4), 947-969.
-        Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment Terest and Money. Macmillan and Company.
-        Lahav, Y. (2015). Eliciting beliefs in beauty contest experiments. Economics Letters137, 45-49.
-        Nagel, R. (1995). Unraveling in guessing games: An experimental study. The American Economic Review85(5), 1313-1326.
-        Roth, A. E. (1995). Introduction to Experimental Economics in the Handbook of Experimental Economics. J. H.  Kagel, and A. E.  Roth, Eds., Princeton University Press, 3-109.
-        Shapiro, D., Shi, X., & Zillante, A. (2014). Level-k reasoning in a generalized beauty contest. Games and Economic Behavior86, 308-329.
-        Smith, V. L. (2001). From old issues to new directions in experimental psychology and economics. Behavioral and Brain Sciences24(3), 428-429.
-        Stahl, D. O., & Wilson, P. W. (1995). On players′ models of other players: Theory and experimental evidence. Games and Economic Behavior10(1), 218-254.
-        Wallis, W. A., & Friedman, M. (1942). The empirical derivation of indifference functions. Studies in mathematical economics and econometrics in memory of Henry Schultz, 175-189.