تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه محدث نوری

چکیده

سرمایه‌گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی خطی (متقارن) نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به‌طوری که افزایش‌ها در سرمایه‌گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش‌ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش‌ها و کاهش‌ها در سرمایه‌گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه‌گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش‌ها و کاهش‌ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه‌گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش‌ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Public and Private Investment in Non-oil Production in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahryar Zaroki 1
  • Ghzaleh Zahedi 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran
2 MA in Economics, Allameh Mohaddes Nouri University
چکیده [English]

Investment is a major production factor in the long-run. This study investigates the effect of public and private investments on non-oil GDP in an asymmetric framework during the period of 1971-2016. The results of estimation by autoregressive distributed lags (ARDL) method show that public and private investment have positive effects on non-oil GDP in both the short- and long-run. The estimation results by non—linear autoregressive distributed lags (NARDL) method indicate that the effects of public and private investment are asymmetric in the short and long-run. So that, increases in public investment directly affect non-oil production, but decreases in public investment have no significant effect on non-oil production. In addition, increases and decreases in private investment have direct effects (but different in size) on non-oil production. Accordingly, there is a direct relationship between private investment and non-oil production. However, the direct relation between public investment and non-oil production holds only if public investment increases. The consumer price index in linear and non-linear approaches has positive effect on non-oil production in the short- and long-run, but oil production has no significant effect on non-oil production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public and Private Investment
  • Non-oil Production
  • Non—linear Autoregressive distributed lags (NARDL)
  • Iran
-        ارشدی، علی. (1377). اثر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی (به تفکیک سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-        اکبریان، رضا و قائدی، علی. (1390). سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 3: 48-11.
-        حاجی، غلامعلی و عسگری، مینا. (1390). اثر سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال 2، شماره 5: 121-99.
-        حجتی، زیبا؛ اقبالی، علیرضا؛ گسگری، ریحانه و حلافی، حمیدرضا. (1384). پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 7، شماره 22: 155-133.
-        حقیقت، جعفر و محرم­جودی، نازیلا. (1395). تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 10، شماره 36: 166-141.
-        دادگر، یداله؛ کشاورز حداد، غلامرضا و تیاترج، علی. (1385). تبیین رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران. جستارهای اقتصادی، دوره 3، شماره 5: 88-59.
-        دائی­کریم­زاده، سعید؛ عمادزاده، مصطفی و کامکار دلاکه، هادی. (1388). اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 3، شماره 10: 82-63.
-        فشاری، مجید. (1396). بررسی ماهیت ادواری شوک‌های مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت غیرخطی مدل چرخشی مارکوف). فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال 2، شماره 2: 116-89.
-        هژبر کیانی، کامبیز و رحیم زاده، اشکان. (1389). رابطه سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا). دانش و توسعه، سال17، شمارة 30: 97-69.
 
-        Akbarian, R. & Ghaedi, A. (2012). Investment in economic infrastructures and economic growth: The case of Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research,1(3), 11-48. (in Persian)
-        Albulescu, C. T. (2015). Do foreign direct and portfolio investments affect long-term economic growth in central and Eastern Europe?. Procedia Economics and Finance23, 507-512.
-        Arshadi, A. (1998). The effect of investment on economic growth (in terms of private and public investment), Master's Thesis. Shahid Beheshti University. (in Persian)
-        Bal, D. P., Dash, D. P., & Subhasish, B. (2016). The effects of capital formation on economic growth in India: evidence from ARDL-bound testing approach. Global Business Review17(6), 1388-1400.
-        Dadgar, Y., Keshavarz, G. & Tyataraj, A. (2006). The analysis of relationship between inflation and economic growth in Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 3(5), 60-91. (in Persian)
-        Daei-Karimzadeh, S., Emadzadeh, M. & Kamkar Delakeh, H. (2009). Public investment in the transportation sector and economic growth in Iran (1970-2008). Economic Modeling, 3(10), 63-82. (in Persian)
-        Dreger, C., & Reimers, H. E. (2016). Does public investment stimulate private investment? Evidence for the euro area. Economic Modelling, 58, 154–158.
-        Fadhil, M. A., & Almsafir, M. K. (2015). The role of FDI inflows in economic growth in Malaysia (time series: 1975-2010). Procedia Economics and Finance, 23, 1558-1566.
-        Feshari, M. (2017). The investigation of cyclical nature of government expenditures in Iran (Markov-Switching non-linear approach). Journal of Econometric Modelling, 2(2), 89-116. (in Persian)
-        Haghighat, J. & Moharam Joudi, N. (2017). Investigating the effects of governmental expenditure shock on gross domestic product growth in Iran: ARDL approach. Economic Modeling, 10(36), 141-166. (in Persian)
-        Haji, Gh. & Asgari, M. (2011). The effect of private and public investment on Iran's economic growth. Applied Economics, 2(5), 99-121. (in Persian)
-        Hojati, Z., Eghbali, A., Halafi, H. & Gaskari, H. (2005). Effect of fiscal policy on private investment in Iran. Iranian Journal of Economic research, 7(22), 133-155. (in Persian)
-        Hong, L. (2014). The dynamic relationship between real estate investment and economic growth. IERI Procedia, 7, 2-7.
-        Lamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment-economic growth nexus. International Review of Economics & Finance, 42, 116-133.
-        Loris, S. (2014). Impact of foreign direct investments on economic growth in Africa: Evidence from three decades of panel data analyses. Research in Economics, 68(3), 248-256.
-        Mann, J., & Sephton, P. (2015). Revising fiscal policy and growth in Saudi Arabia. Journal of Reviews on Global Economics, 4, 139-146.
-        Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics16(3), 289-326.
-        Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.