مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی که مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و درنتیجه توان بالقوه مالیات ستانی هست، در ادبیات اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی دولت ها، همیشه موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامهریزان اقتصادی بوده است. بحث مالیات‌ها از دیدگاه اقتصاد کلان و خرد دارای اهمیت فراوانی هست. در این راستا هدف اصلی این تحقیق، مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی سال‌های 2013-2000 می‌باشد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد شده است. نتایج تخمین، تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار شاخص حکمرانی خوب بر روی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری منفی و معنی‌دار بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه را نشان می­دهد. همچنین شاخص تحلیل حساسیت نیز بیانگر آن است که در کشورهای درحال توسعه، شاخص حکمرانی خوب بر روی تولیدناخالص­داخلی و درکشورهای توسعه یافته بر روی درآمدهای مالیاتی تأثیرگذاری بیشتر و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Good Governance on Tax Revenues in Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • Firouz Fallahi 2
  • Saggad Mardomdar 2
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 University of Tabriz
چکیده [English]

 
Identifying factors affecting tax revenues which depend on economic, political, social and cultural capacity is of great importance in macroeconomics. Tax, as one of the most important means of financing, has always been a matter for policy makers and planners from the point of view of macro- and microeconomics. In this regard, the main purpose of this research is to compare the effects of good governance between developing and developed countries from 2000 to 2013. To this end, we use generalized method of moments (GMM) in the form of panel data. The results show that good governance has significant and negative effect on tax revenues in developing countries. But this effect is positive and significant among developed countries. In addition, the sensitivity analysis indicates that good governance has higher positive effect on GDP and tax revenues in the developing and developed countries, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Revenue
  • Good Governance
  • Generalized Method of Moments
 
منابع
-        ایزدخواستی، حجت. (1395). تحلیل تاثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 4، شماره 4، صص 118-93.
-        رحمانی، تیمور؛ فلاحی، سامان، رضایی، محمد قاسم و سبزرو، محبوبه. (1390). پذیرش عمومی مالیات، فساد و دموکراسی: یک مطالعه بین کشوری. پژوهش نامه مالیات، سال 17، شماره 11، صص 62-37.
-        سپهردوست، حمید؛ رجبی، فهیمه و باروتی، مهسا. (1394). بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی. نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره2، شماره2، صص 126-103.
-        سلمانی بیشک، محمدرضا؛ شاهویردی دولت آباد، امیر و باستان، فرانک. (1393). بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی در ایران: رهیافت متقابل علیت در داده‌های سری زمانی. سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال 2،  شماره 7، صص 90-73.
-        شمس الدینی، مصطفی. (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
-        صمدی، سعید؛ درخشان، مرتضی و جلیلی کامجو، سید پرویز. (1391). ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی. فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره 3، صص 92-69.
-        فرجی دیزجی، سجاد. (1392). تئوری اقتصاد خرد( چاپ چهارم). تهران: نشر فوژان.
-        کریمی پتانلار، سعید؛ جعفری صمیمی، احمد و رضایی روشن، اختر. (1391). اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه. فصلنامه سیاست‌های اقتصادی، سال سوم، شماره 1، صص 172-151. 
-        کریمی تکانلو، زهرا و رنج پور، رضا. (1392). اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
-        هادیان، ابراهیم و تحویلی، علی. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال 18، شماره 2، صص 58-39.
 
-        Acemoglu, D., & Robinson, J. (2010). The role of institutions in growth and development. Review of Economics and Institutions, 1 (2), 1-30.
-        Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues. The Pakistan Development Review, 405-417.
-        Baglan, D., & Yoldas, E. (2014). Non-linearity in the inflation–growth relationship in developing economies: Evidence from a semiparametric panel model. Economics Letters125(1), 93-96.
-      Bird, A., & Karolyi, S. A. (2016). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. The Accounting Review92(1), 29-50.
-      Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. Economic analysis and policy38(1), 55-71.
-        Blejer, M., & Cheasty, A. (1990). Fiscal implications of trade liberalization. Fiscal Policy in Open Developing Economies, 66-81.
-     Cerqueti, R., & Coppier, R. (2011). Economic growth, corruption and tax evasion. Economic Modelling28(1-2), 489-500. 
-     Eggoh, J. C., & Khan, M. (2014). On the nonlinear relationship between inflation and economic growth. Research in Economics68(2), 133-143.
-        Gaalya, M. S., Edward, B., & Eria, H. (2017). Trade openness and tax revenue performance in East African countries. Modern Economy8(05), 690-711.
-     Gambaro, L., Meyer-Spasche, J., & Rahman, A. (2007). Does aid decrease tax revenue in developing countries. London, UK: London School of Economics, 1-44.
-     Ghura, M. D. (1998). Tax revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of economic policies and corruption (No. 98-135). International Monetary Fund, 1-25.
-        Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries (No. 7-184). International Monetary Fund.
-      Helliwell, J. F., Huang, H., Grover, S., & Wang, S. (2018). Empirical linkages between good governance and national well-being. Journal of Comparative Economics, In Press.
-        Hwang, J. (2002). A note on the relationship between corruption and government revenue. Journal of Economic Development27(2), 161-176.
-        Karagöz, K. (2013). Determinants of tax revenue: does sectorial composition matter?. Journal of Finance, Accounting and Management4(2), 50-63.
-        Keen, M. & T. Bansgard (2009). Tax revenueand trade liberalization, IMF, Working paper, Washangton DC 20431.
-        Khattry, B., & Rao, J. M. (2002). Fiscal faux pas?: an analysis of the revenue implications of trade liberalization. World Development30(8), 1431-1444.
-        Phillips, M., & Sandall, R. (2009). Linking business tax reform with governance. Public Disclosure Authorized,1-25.
-        Siddiqui, D. A., & Ahmed, Q. M. (2009). The causal relationship between institutions and economic growth: An empirical investigation for Pakistan economy. MPRA Paper, 19745.
-        Vinaya, T. (2013). Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Asian economies. Journal of Asian Economics26, 31-41.
-        Wahid, A. N. (2008). An empirical investigation on the nexus between tax revenue and government spending: The case of Turkey. International Research Journal of Finance and Economics16, 46-51.