سنجش تأثیر و نقش رسانه بر رشد فروش و حجم معاملات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی

4 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

امروزه افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها از طریق اینترنت و وجود یک سیستم اطلاع‌رسانی کامل، به‌عنوان یکی از مباحث و موضوعات بااهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط شده و در بعضی موارد، رویه‌های معمول حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیانیه‌های متعددی در زمینه افشای اینترنتی اطلاعات مالی در سراسر جهان منتشر گردیده است. در این تحقیق، به بررسی میزان اطلاعات افشا شده از طریق اینترنت در وب‌سایت 123شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 95-1391 و ارتباط آن با رشد فروش و حجم معاملات پرداخته شده، و نتایج نشان می­دهد، وجود آگهی پرداخت سود سهام بر رشد فروش، تأثیر گذار بوده،  میانگین رشد فروش را افزایش داده، پیش بینی سود سهام بر رشد فروش و حجم معاملات، تأثیر معنادار داشته، و وجود پیش بینی سود سهام در سایت شرکت‏ها باعث افزایش سطح میانگین دو متغیر رشد فروش و حجم معاملات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact and Role of Media on the Sales Growth and Trading Volume of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • samiran khajezade 2
  • zahra rezazade 3
  • mohsen fakori 4
1 Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, I.R. of Iran.*
2 phd
3 pnu
4 pnu
چکیده [English]

 
Currently, the financial information disclosure of companies via the internet and through a comprehensive notification system is one of the important issues in different countries. This subject is related to new information and communication technologies and, in some cases, affects the common accounting practices so that numerous statements on the internet disclosure of financial information have been published worldwide. In this study, we investigated the amount of information disclosed via the internet on the websites of 123 companies listed in Tehran Stock Exchange and its relationship with trading volume and sales growth during 2012 -2016. The results show that the ads of dividend payment increase the mean of sales growth. The anticipation of dividend has a significant impact on sales growth and trading volume. In addition, the anticipated dividend on the companies’ websites increases the mean of sales growth and trading volume

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website quality
  • Sales growth
  • Trading Volume
  • Tehran Stock Exchange
منابع
-        احمدپور، احمـد؛ باقریـان، رقیـه و باقریـان، عبـاس. (1388). امکـان سـنجی بکـارگیری XBRL در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران. فصـلنامه بـورس اوراق بهـادار، شـماره 6، سـال دوم، صص 70-31.
-       امیدی، افشین؛ خواجه بیان، داتیس. (۱۳۹۶). مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکت های کوچک رسانه ای.  اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز: دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
-        باقریان کاسگری، عباس. (1386). بورس الکترونیک، استانداردها و شبکه‌های هوشمند نظارتی. ماهنامهبورس، شماره 61، صص 61-40.
-        حسین زاده، سمیه؛ خزانه دارلو، مرتضی و عندلیب، اعظم. (1395). نقش رسانه­های اجتماعی آنلاین در بهبود استراتژی­های بازاریابی. دومین کنفرانس بین المللی و پژوهشی، 8 و 9 اردیبهشت، دوره 2 .
-        دانایی، ابوالفضل و معین، مسلم. (1396). بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره. پژوهشهای مدیریت راهبردی، دوره 23، شماره 66، صص141-111.
-        سجادی جاغرق، سیدعبداله؛ قرائتی، علیرضا و حیدری، مجید. (1394). نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی. مطالعات رسانه­ای، دوره 10، شماره 28، صص 143-127.
-        شماخی، حمیدرضا و طوری، وحید. (1392). زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر و کاربرد آن در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها. فصلنامه حسابرس، شماره 168، صص 113-104.
-        شیخ، محمد جواد و حسن­زاده، ایمان. (1393). گزارشگری مالی تحت وب. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 9، صص 25-45.
-        عرب مازار، محمد و آرین پور، آرش. (1387). سیستم های اطلاعاتی و فناوری: گزارشگری مالی اینترنتی. حسابدار، شماره 199، صص 87-76.
-        مهدوی­پور، علی؛ موسوی شیری، محمود و کریمی ریابی، علیرضا. (1389). عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب­سایت شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 5، صص 161-142.
Ahmadpour, Ahmad; Bagherian, Roghieh & Abbas Bagherian (2009). Feasibility of Using Extensible Business Reporting Language (XBRL) in Companies Listed in Tehran Stock Exchange.Quarterly Journal of Securities, Vol. 2, No. 6, page 31-70(in Persian)
-        Akmese, H., Aras, S., & Akmese, K. (2016). Financial performance and social media: a research on tourism enterprises quoted in Istanbul stock exchange (BIST). Procedia Economics and Finance39, 705-710.
-        Alharbie, A. (2015). Business growth thru social media marketing. International Journal of Innovation and Applied Studies13(4), 873.
-        Arab Mazar, Mohammad & Arash, Aryan Pour (2008). Information Systems and Technology: Internet financial reporting. Accountants, Number 199, page 76-87. (in Persian)
-        Bagherian, Abbas (2007).  Electronic Stock; Standards and Intelligent Regulatory Systems. BOURSE, No.61, page 40-61. (in Persian)
-        Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. MIS Quarterly, 169-196.
-        Bianchi, C., & Andrews, L. (2015). Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile. Journal of Business Research68(12), 2552-2559.
-        Cormier, D., Ledoux, M. J., & Magnan, M. (2009). The use of Web sites as a disclosure platform for corporate performance. International Journal of Accounting Information Systems10(1), 1-24.
-        Danaei, Abolfazl & Moslem Moeen (2017). Analysis of the Effect of Social Media Strategy on Social Media Marketing Strategy and Organizational Performance of Chain Supermarkets. Journal of Strategic Management Research, Volume 23, Issue 66, Page 111-141. (in Persian)
-        Dogan, M., Coskun, E., & Celik, O. (2007). Is timing of financial reporting related to firm performance? An examination on ISE listed companies. International Research Journal of Finance and Economics12, 220-233.
-        Eugster, F., & Wagner, A. F.(2013). Voluntary disclosure quality, operating performance, and stock market valuations. http://papers.ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1879804.
Hossein Zadeh, Somayeh; Khazaneh Darlou, Morteza & Azam Andalib (2016). The Role of Online Social Media in Improving Marketing Strategies, Second International Conference on Web Research, Volume 2. (in Persian)
-        Iyoha, F. O. (2012). Company attributes and the timeliness of financial reporting in Nigeria. Business Intelligence Journal5(1).
-        Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons53(1), 59-68.
-        Khadaroo, I. (2005). Corporate reporting on the internet: some implications for the auditing profession. Managerial Auditing Journal20(6), 578-591.
-        Mahdavi Pour, Ali; Mousavi Shiri, Mohammad & Karimi Riyabi, Alireza (2010). Factors Affecting the Disclosure of Financial Information through the Internet on the Web Site of Listed Companies in Tehran Stock Exchange.  Accounting and Audit Research, Volume 2, Number 5, page 142-161. (in Persian)
Omidi, Afshin and Datiz Khajebian  (2017). The Conceptual Model of the Effect of Strategic Entrepreneurship on the Performance of Small Media Companies. The First National Conference on Modern and International Studies in Iran and the World in Management, Economics, Accounting and Humanities, Shoushtar Applied Science University(in Persian)
-        Pervan, I. (2005). Financial reporting on the internet and the practice of Croatian joint stock companies quotes on the stock exchanges. Financial Theory and Practice29(2), 159-174.
-        Sajjady Jaghargh, Seyyed Abdollah; Gharaati, Alireza & Majid Heidari (2015). Social Media Role in Marketing and its Impact on Organization's Structure. Media Studies, Volume 10, Issue 28, Spring 2015, Page 127-143. (in Persian)
-        Schrader, J. (2014). Flying Over Social Media Strategies: Exploring the current state of the field and analyzing the social media strategies of two German airlines. Master's thesis, University of Twente.
Shamakhi, Hamid Reza & Vahid Tori (2013). Extensible Business Reporting Language and its Application in Providing Financial Information to Firms. Auditor's publication, Number 168, 104-113. (in Persian)
-        Sheikh, Mohammad Javad & Iman Hasanzadeh (2014). Web Financial Reporting. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, Vol. 3, issue 9, page 25-45. (in Persian)
-        Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies. Intangible Capital9(4), 1080-1112.
-        Vishwanath, T., & Kaufmann, D. (2006). Toward transparency: New approaches and their application to financial markets. The World Bank Research Observer16(1), 41-57.
-        Wu, C. W. (2016). The performance impact of social media in the chain store industry. Journal of Business Research69(11), 5310-5316.