برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار- عضو هیات علمی و مدیرگروه دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 دانشگاه آزاد ماهشهر

4 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

 
الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می­پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر  قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این‌رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند.  در این مقاله،نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسیاز طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می‌باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می‌کند. به طور متوسط، در سال­های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال­ها­، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر  این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Political Business Cycles (Case Study of Iran: 1978-2016)

نویسندگان [English]

  • alireza eghbali 1
  • alireza jorjor zadeh 2
  • abdolkhalegh ghobeyshavi 3
  • fereshteh Abdollahi 4
1 Assistant Professor of Economics, Payam Noor University
2 Assistant Professor, Faculty Member and Managing Director, Faculty of Economics, Islamic Azad University, Ahvaz Branch
3 19/5000 Mahshahr Azad University
4 M.A. in Economics, Islamic Azad University, Khuzestan, Ahvaz,
چکیده [English]

 
Political business cycle theory investigates the interaction between voters and the government. According to this theory, economic factors have significant influence on voters’ behavior. Hence, governments try to adopt different economic policies to meet voters’ satisfaction. This paper attempts to estimate an ARMA model for political business cycles in Iran during the period of 1978-2016. The results indicate that inflation fluctuates during the elections. Inflation drops in the election year and rises in the post-election periods. In addition, the budget deficit increases and capital investment decreases over the pre-election periods. The ARMA model was insignificant for post-election periods. The results of the monetary variables (liquidity and net government debt to the central bank) show that the behavior of these variables confirms the existence of a political business cycle. In election years and the pre-election year relative to other years, net government debt to the central bank increases by 3% on average. This results in higher liquidity in the next period. Finally the unemployment rate is not influenced by the political business cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Political Cycles
  • Elections
  • ARMA
 
-        اصغرپور، حسین و نصراللهی، محمد. (1384). انتخابات و ادوار تجاری سیاسی در ایران. همایش اقتصاد انتخابات، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد. 
-        اقبالی، علیرضا. (1381). تفکر اقتصادی احزاب و گروه های سیاسی در ایران. تهران:  انتشارات چاپخش.
-        پورکاظمی، محمد حسین؛ درویشی، باقر و نبی شهیکی تاش، محمد. (1386). سیکل های تجاری سیاسی: مطالعه موردی کشور ایران. فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 4، شماره 4، صص160-137.
-        حاتمی، عباس. (1389). سیکل تجاری سیاسی: استدلال هایی سیاسی برای بی ثباتی های اقتصادی. پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی 7، صص 174-143.
-        حنیفی، فرهاد و غلاملو، قاسم. (1393). بررسی تأثیر  چرخه سیاسی بر روی حجم معاملات و نقدشوندگی. مجله دانش سرمایه گذاری، دوره 3، شماره 10، صص 166-151.
-        زارع، هاشم و مرزبان، حسین. (1396). نقش ادوار سیاسی و تجاری بر تحولات بازار سرمایه در ایران. مطالعات اقتصادی، دوره2، شماره2، صص 52-32.
-        زمانی، رضا. (1396). سیکل های اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا اوایل دهه 1390. مجلس و راهبرد، مقالات آماده انتشار.
-        سلطانی گردفرامرزی، سمیه؛ صابری، عارف و قیصوری، مرتضی. (1396).تعیین بهترین مدل سری زمانی در پیش­بینی بارندگی سالانه ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی. نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، سال هفدهم، شماره 44، صص 105-87.
-        کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا. (1392). برآورد مدل جدیدی از سیکل های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 71، صص 34-1.
-        گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا. (1392). سیکل های تجاری: اصول، مبانی و روش های تخمین. در دست انتشار.
-        نیلی، مسعود.(1390). چالش جدی بودجه 88. روزنامه دنیای سرمایه.
 
-        Alesina, A. (1987). Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. The Quarterly Journal of Economics, 102(3), 651-678.
-        Asgharpour, Hussein & Nasrallahi, Mohammad. (2005). Political Elections and Political Period in Iran. Electoral Economics Conference, Tehran, Tarbiat Modares University, Economics Research Center.(in Persian)
-        Bove, V., Efthyvoulou, G., & Navas, A. (2017). Political cycles in public expenditure: Butter vs guns. Journal of Comparative Economics, 45(3), 582-604.
-        Brechler, J., & Geršl, A. (2014). Political legislation cycle in the Czech Republic. Constitutional Political Economy, 25(2), 137-153.
-        Brender, A., & Drazen, A. (2005). Political budget cycles in new versus established democracies. Journal of Monetary Economics, 52(7), 1271-1295.
-        Caporale, T., & Poitras, M. (2014). Voter turnout in US presidential elections: does Carville’s law explain the time series?. Applied Economics, 46(29), 3630-3638.
-        Eghbali, Alireza (2002). Economic Thinking of Political Parties and Political Groups in Iran. Tehran: Chapakhsh. .(in Persian)
-        Frey, B.S. & Schneider, E. (1978). A politico-economics models of United Kingdom. The Economic Journal, 88(350), 243-253.
-        Georgi, Ibrahim and Eghbali, Alireza. (2013). Business Cycles: Principles, Foundations and Estimated Methods. In Press. .(in Persian)
-        Hanifi, Farhad & Ghasem Gholamlou (2014). The effect of the political cycle on the Tehran Stock market trading volume and liquidity. Journal Management System, Volume 3,  Number 10, Page 151-166. .(in Persian)
-         Hatami, Abbas (2010). Political Business Cycle: Political Arguments for Economic Instability. SEMI-ANNUALLY PIZHUHISH-I SIYASAT-I NAZARI: RESEARCH IN POLITICAL SCIENCE ,No 7 , 143 - 174 . .(in Persian)
-        Hibbs, D. A. (1977). Political parties and macroeconomic policy. American Political Science Review, 71(4), 1467-1487.
-        Kamijani, Akbar; Gorji, Ebrahim & Alireza Eghbali (2013). New political business cycle: The case of Iran. Trade Studies,  Volume 18, Issue 71, Summer 2014, Page 1-34. .(in Persian)
-        McNown, R. (2008). Economic and demographic determinants of the electoral vote for president. Victoria, BC (Leanpub), [online][2016-09-13] Available at:< http://spot. colorado. edu/~ mcnownr/working_papers/presidential_voting_mscpt. Pdf.
-        Minford, P., & Peel, D. (1982). The political theory of the business cycle. European Economic Review, 17(2), 253-270.
-        Nilly, Massoud (2011). A serious challenge to the budget 88. Capital World Newspaper. .(in Persian)
-        Nordhaus, W. D. (1975). The political business cycles. The Review of Economic Studies, 42(2), 169-190.
-        Pack, J. R. (1987). The political policy cycle: Presidential effort vs. presidential control. Public Choice, 54, 231-259.
-        Pastor, L., & Veronesi, P. (2017). Political cycles and stock returns (No. w23184). National Bureau of Economic Research.
             Pourkazemi, Mohammad Hossein; Darvishi, Baqer & Nabi Shahiki Tash, Mohammad (2007).  Political Business Cycles : Case Study of Iran. Quarterly Journal of Economic Studies, Volume  4 , Issue  4 (15) ;  137-160 . .(in Persian)

-        Shahbazi, Azizollah & Alireza Golshani (2016). Political trade cycle: case study of Seyyed Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad's policies. The Islamic Revolution Approach, Volume 10, Issue 35, Page 87-112. .(in Persian)

-        Sieg, G., & Batool, I. (2012). Pakistan, politics and political business cycles. The Pakistan Development Review, 51(2), 153-166.
-        Soltani gerdfaramarzi, Somayeh; Saberi, Aref & Morteza Gheisouri (2017).Determination of the best time series model for forecasting annual rainfall of selected stations of Western Azerbaijan province,Journal of  Applied Reaserches in Geographical Sciences,Volume 17, Issue 44 (6-2017) Page 87-105. .(in Persian)
-        Tullock, G. (1959). Some problems of majority voting. Journal of Political Economy, 67(6), 571-579.
-        Zamani, Reza (2011). Cycles of Iranian Political Economy from Constitutional Revolution to the Early 1990s. Quarterly of Parliament and Strategy. Paper in Press. .(in Persian)
-        Zare, Hashem & Marzban, Hussein. (2017). The Role of Political and Commercial Periods on the Developments in the Capital Market in Iran. Economic Studies, Volume 2, Issue 2, Pages 52-32. .(in Persian)