کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور

چکیده

تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان­های اقتصادی را افزایش می­دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می­شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابزار اندازه­گیری، داده­های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون، از روش شبکه­های بیزیو تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان­دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Perceptron Neural Network Using Baysian Networks to Predict the Effect of Property Rights’ Index on Economic Development in Iran

نویسنده [English]

  • saeed kian poor
member faculty of university/payam noor
چکیده [English]

Guarantee of property rights increases economic freedom. This paper aims to examine the relationship between economic development and property rights. Achieving development requires paying attention to restoration and preparation of necessary substrates including judicial and economic systems. This research is descriptive and uses correlation analysis. It predicts the effect of property rights’ index on economic development in Iran during 2008-2016. The statistical data are extracted from the International Property Rights Organization and the World Bank. To test the prediction power, Bayesian networks, and neural networks based on perceptron and artificial intelligence have been used. The fitting of research model indicates the relationship between economic development and property rights. In addition, the sensitivity analysis shows that legal and political environment, physical property rights and intellectual property rights have the greatest impact on economic development, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment
  • International Property Rights Index
  • Neural Network
  • Economic Development
منابع
-        بانک جهانی. (1392). وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، 2013. ترجمه فرید قادری. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب و کار)، شماره مسلسل 12948.
-        چمبرز، رابرت. (1998). توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرا. ترجمه مصطفی ازکیا. انتشارات دانشگاه تهران.
-        حکمت نیا، محمود. (1388). بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری. فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 33.
-        خیرخواهان، جعفر و عرفانی، فاطمه. (1392). رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت. مرکز پژوهش­های مجلس، گروه مطالعات محیط کسب و کار.
-        دادگر، یدالله. (1389). مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم.
-        دلیری، حسن. (1390). مقدمه ای بر چارچوب مفهومی حقوق مالکیت از منظر اقتصادی. مرکز پژوهش­های مجلس، گروه مطالعات محیط کسب و کار.
-        دلیری، حسن. (1392). شناسایی عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکیت. مرکز پژوهش­های مجلس، گروه مطالعات محیط کسب و کار.
-        رنانی، محسن. (1380). به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت. فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 10، صص 76-59.
-        شاه آبادی، ابوالفضل و ساری گل، سارا. (1390). اثر حقوق مالکیت معنوی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا. فصلنامه رشد فناوری، سال هفتم، شماره 28، صص 83-62.
-        شریف­زاده، محمد جواد و نادران، الیاس. (1389). تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تأکید بر مفهوم هزینه های مبادله)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 36، صص 31-5.
-        صمدی، علی حسین. (1389). جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه ها و مکاتب اقتصادی (با تأکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 3، صص 246-229.
-        کیان­پور، سعید و تولایی، رویا. (1392). سنجش و بهبود محیط کسب و کار. انتشارات فراگیر هگمتانه، چاپ اول.
-        کیان­پور، سعید. (1392). تاثیر متقابل بحران بدهی در اروپا و سیاست­های اقتصادی در ایران. اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و هشتم، صص 159-142.
-        کیان­پور، سعید. (1392). توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (رویکرد محیط کسب و کار). انتشارات فراگیر هگمتانه، چاپ اول.
-        مدر، لوئیس. (1390). ارزیابی تأثیرات: به سوی ارتقای کیفی قانونگذاری. تألیف و ترجمه حسن وکیلیان. گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
-        مرکز مالمیری، احمد. (1390). تأثیر کمّیت و کیفیت مقررات بر محیط کسب و کار. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب و کار)، شماره مسلسل12313.
 
 
-          Adams, S. (2008). Globalization and income inequality: Implications for intellectual property rights. Journal of Policy Modeling30(5), 725-735.
-        Amendola, A., Easaw, J., & Savoia, A. (2011). Inequality in developing economies: the role of institutional development. Public Choice155(1-2), 43-60.
-        Chambers, Robert (1998). Rural Development Prioritizing the Rural Poverty. Translator: Mostafa Azkia. Publisher: Tehran University. (in Persian)
-        Chu, A. C. (2009). Macroeconomic effects of intellectual property rights: a survey. Academia Economic Papers, 37(3), 283-303.
-        Chu, A. C., & Peng, S. K. (2010). International intellectual property rights: Effects on growth, welfare and income inequality. Journal of Macroeconomics33(2), 276-287.
-        Dadgar, Yadolah (2010). Components and basic dimensions of salary and economics. Tarbiat Modarres University, Economics Research Center and Noor elam Publications. (in Persian)
-        Daliri, Hasan (2011). An Introduction to the Conceptual Framework of Property Rights from an Economic Perspective. Research Center of the Majles, Bureau of Business Group Studies. (in Persian)
-        Daliri, Hasan (2013). Identifying limiting and violating property rights. Research Center of the Majles, Bureau of Business Group Studies. (in Persian)
-        Eicher, T., & Garsia, P. C. (2008). Endogenous strength of intellectual property rights: Implications for economic development and growth. European Economic Review52(2), 237-258.
-        Falvey, R., Foster, N., & Greenaway, D. (2006). Trade, imitative ability and intellectual property rights. Review of World Economics145(3), 373-404.
-        Haidar, J. I., & Velasquez, M. E. (2009). Property rights and income inequality. AvailableAt: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1386923.

-         Hekmat Nia, Mahmood (2009). Jurisprudential and economic study of intellectual property.  Journal of Islamic Economics, Volume 9, Number 33. (in Persian)

-        International Property Rights Index. (2017). A Project of the Property Rights Alliance. Available at: www. International property rights index. org.
-        Kanwar, S., & Evenson, R. (2003). Does intellectual property protection spur technological change?. Oxford Economic Papers, 55(2), 235-264.
-        Kaufman, B. E. (2003). The organization of economic activity: insights from the institutional theory of John R. Commons. Journal of Economic Behavior & Organization52(1), 71-96.

-        Kheirkhahan, Jafar & Fatemeh Erfani (2013). Iran's rank and position in the International Index of Property Rights. Deputy of Economic Research(in Persian)

-        Kiyanpour, Saeed & Tavalai, Roya ( 2013). Measuring and improving the business environment. Hegmataneh Publication, First Edition. (in Persian)
-        Kiyanpour, Saeed (2013). Economic Development and Programming (Business environment). Hegmataneh Publication, First Edition. (in Persian)
-        Kiyanpour, Saeed (2013). The Interaction of Debt Crisis in Europe and Economic Policies in Iran. Journal of Political Economic, Volume 28, page 142-159. (in Persian)
-        Libecap, G. D. (2003). Contracting for property rights. Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law, Princeton University Press
-        Liu, W. H., & Lin, Y. C. (2005). Foreign patent rights and high-tech exports: evidence from Taiwan. Applied Economics37(13), 1543-1555.
-        Mader, Luzius (2011). Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation. Compilation and translation of Hassan Vakilian. Speeches in Law and Legislation, Tehran: Research Center of the Islamic.(in Persian)
-        Malmeri, Ahmed. (2011). Impact of quantity and quality of regulation on the business environment. Islamic Consultative Research Center (Business Studies Group), Number 12313(in Persian)
-        Murray, F. (2007). Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization63(4), 648-687.
-        Musole, M. (2009). Property rights, transaction costs and institutional change: Conceptual framework and literature review. Progress in Planning71(2), 43-85.

-        Renani, Mohsen (2001). Towards a theory of property rights, Tamin-e-Ejtemaie, Volume 3, Issue 3, Number 10, Page 59-76. (in Persian)
Samadi, Ali Hussein (2010). Property rights in economic thoughts with emphasis on institutional school, Law Quarterly, Volume 40, Issue 3, Autumn 2011, Page 229-246. (in Persian)

-        Sened, I. (1997). The political institution of private property. Cambridge University Press.
-        Shah Abadi, Abolfazl & Sari Gol, Sara (2011).The Effect of Intellectual Property Rights on Income Distribution in MENA Region Countries. Science & Technology Parks and Incubators, Volume 7, Number 28, page 62-83. (in Persian)
-        Sharifzadeh, Mohammad Javad & Naderan, Elias (2010). Economic analysis of property rights in Islam (with emphasis on the concept of transaction costs). Islamic Economics, Volume 9, Number 36, page 5-31. (in Persian)
-        World Bank. (2013). Iran Situation in the World Bank Business Facility Report 2013. Translation Farid Ghaderi. Islamic Consultative Research Center, Number 12948. (in Persian)
-        Yang, C. H., & Kuo, N. F. (2008). Trade-related influences, foreign intellectual property rights and outbound international patenting. Research Policy37(3), 446-459.
-        Zhang, G. P., & Qi, M. (2005). Neural network forecasting for seasonal and trend time series. European Journal of Operational Research160(2), 501-514.