بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده‏های تابلویی پویا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

 
تأمین انرژی بویژه انرژی الکتریکی یکی از مهم‏ترین نهاده‏های مورد نیاز کارگاه‏های صنعتی کشور جهت ایفای نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مصرف برق و مقدار تولید کارگاه‏های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره زمانی 1393-1374 با استفاده از داده‏های تابلویی پویا (روش تخمین GMM) است. بدین منظور از آمارهای 15 کارگاه صنعتی در کدهای دو رقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که اولاً، تأثیر تمامی متغیرها شامل تعداد شاغلان کارگاه‏های صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف برق بر مقدار تولید کارگاه‏های صنعتی مثبت و معنی‏دار است؛ ثانیاً، ضریب مربوط به تعداد شاغلان از ضرایب دو متغیر دیگر بیشتر بوده که نشان از کاربر بودن صنایع دارد؛ ثالثاً، کشش کوتاه‏مدت و بلندمدت مربوط به مصرف برق به ترتیب برابر با 0.17 و 0.30 می‏باشد؛ به این معنی که افزایش 1 درصدی مصرف برق در کارگاه‏های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر باعث می‏شود تا در کوتاه‏مدت و بلندمدت تولید آنها به ترتیب معادل 0.17 و 0.30 درصد افزایش یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Electricity Consumption on Production of Manufacturing Establishments with 10 and More Workers in Iran (Dynamic Panel Data Approach)

نویسنده [English]

  • Mossa Khoshkalam
Alzahra University
چکیده [English]

 
In the process of industrial growth and development, the electrical energy is a key input demanded by manufacturing establishments. The purpose of this study is to investigate the relationship between electricity consumption and production volume of manufacturing establishments with 10 and more workers in Iran. In this regard, we apply the Dynamic Panel Data and GMM estimation method during the period 1995-2014. Hence, we use data on 15 manufacturing establishments in two-digit ISIC codes. The results show that: (1) the effects of all regressors including the number of workers, the gross fixed capital formation and electricity consumption on the production of manufacturing establishments are positive and significant; (2) the coefficient for the number of workers is greater than those of the other two variables, which indicates that the establishments under study are labor-intensive; (3) the short-run and long-run elasticities of electricity consumption are 0.17 and 0.30, respectively, indicating that a 1% increase in electricity consumption across manufacturing establishments increases the production volume in the short and long-run by 0.17% and 0.30%, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity Consumption
  • Iranian Economy
  • Panel Data
  • Manufacturing Establishments
منابع
-        آمار صنعت برق، شرکت توانیر.
-        اندرس، والتر. (2003). اقتصادسنجی سری زمانی با رویکردی کاربردی. ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‏پور؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-        اژدری، علی‏اصغر و حیدری، حسن. (1394). دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران. مرکز پژوهش‏های مجلس، شماره مسلسل 14601.
-        جعفری صمیمی، احمد و محمدی، محسن. (1393). رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین انتشار دی‌اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 2، صص 20-1.
-        صادقی، کمال؛ صنوبر، ناصر؛ بهبودی، داود و دهقانی، علی. (1391). رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، شماره 1، صص 110-91.
-        فطرس، محمدحسن و منصوری، حامد. (1388). بررسی رابطه علی بین مصرف حامل‌های انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت ایران طی سال‌های 1385-1346، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 3، صص 53-27.
-        لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ مهدوی‌عادلی، محمدحسین و رضایی، حسن. (1395). بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 24، صص 34-13.
-        نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سال‏های مختلف، مرکز آمار ایران.
-        Abid, M., & Mraihi, R. (2015). Energy consumption and industrial production: evidence from Tunisia at both aggregated and disaggregated Levels. Journal of the Knowledge Economy6(4), 1123-1137.
-         Anders, Walter (2003). Time series econometrics with an applied approach. translators: Saeed Shaalpour &  Mehdi Sadeghi ,Tehran: University of Imam Sadeq (AS)  .(in Persian)
-        Aslan, A., Kum, H., Ocal, O., & Gozbasl, O. (2013). Energy consumption and economic growth: evidence from micro data. ASBBS Proceedings, 20(1), 280.
-        Azhdari, Ali Asghar & Hasan Heidari (2015). Prospects for industrial growth in the Iranian economy.  Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN, No :14601.(in Persian)
-        Bekhet, H. A., & Harun, N. H. B. (2012). Energy essential in the industrial manufacturing in Malaysia. International Journal of Economics and Finance4(1), 129.
-        Bernard, O. A., & Oludare, A. (2016), Is energy consumption relevant to industrial output in Nigeria?‍, European Journal of Research in Social Sciences, Vol. 4, No. 4.
-        Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics. Journal of Economic Growth1(3), 363-389.
-         Fotros, Mohammad Hassan & Hamed, Mansoori (2009). A Study of Causality Relationship between Energy Carrier’s Consumption and Value-Added of Industrial Sector in Iran during the Period 1967-2006. Quantitative Economics,  Volume 6, Issue 22 - Issue Serial Number 3, Autumn 2009, Page 27-53. .(in Persian)
-        Jafari Samimi, Ahmad & Mohsen Mohammadi  (2014). Short run and Long run Relationship among CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth: New Evidence from Iran. The Economic Research, Volume 14, Issue 2 (2014) Page 1-20. .(in Persian)
-        Lotfalipour, Mohammad Reza &Mohammad Hossein Mahdavi Adeli, Rezaee, Hasan (2016). Study on the Relationship between Energy Consumption, Economic Growth and Export Industry in Iran (Analysis Based on Panel Data). Economic Growth and Development Research, Volume 6, Issue 24, Summer 2016, Page 17-38. .(in Persian)
-        Qazi, A. Q., Ahmed, K., & Mudassar, M. (2012). Disaggregate energy consumption and industrial output in Pakistan: An empirical analysis (No. 2012-29). Economics Discussion Papers.
-        Sadeghi, Kamal; Senoobar, Naser; Behboodi, Davood & Ali Dehghani (2012).Causality Relationship between Energy Consumption and Production in Iran Industries during 1995-2007. Economical Modeling, Volume 6, Issue 17, Spring 2011, Page 91-110. .(in Persian)
-        Sebri, M., & Abid, M. (2012). Energy use for economic growth: Co-integration and causality analysis from the agriculture sector of Tunisia, Energy Policy, 48, 711-716.
-        Stern, D., & Cleveland, C. (2004). Energy and economic growth. Working Papers in Economics, Rensselaer.
-        The results of the survey from industrial workshops 10 employees and more, Statistical Center of Iran. .(in Persian)
-        The statistics of the electricity industry, Tavanir company. .(in Persian)
-        www.EIA.gov