تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

 
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند منافع قابل توجهی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم سازد و به سرعت فرایند توسعه اقتصادی آنها کمک کند. همچنین اطلاعات مندرج در حسابداری ملّی این کشورها گویای آن است که FDI بخش قابل توجه جریان ورودی سرمایه به این کشورها را تشکیل می‌دهد. بنابراین تعیین محرک‌ها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات متعارف انجام شده از اندازه بازار، مؤلفه‌های سرمایه انسانی و غیره، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یاد کرده‌اند؛ اما در اغلب این مطالعات از حاکمیت شرکتی در این زمینه غفلت شده است. شاید یکی از مهمترین دلایل کم توجهی به این مساله، کمبود و یا حتی نبود اطلاعات مناسب در رابطه با معیارها و شاخص‌های حاکمیتی باشد. اما محاسبه و ارائه شاخص‌هایی در این زمینه توسط بانک جهانی (1999)، امکان مطالعه ارتباط بین شاخص‌های حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را میسر ساخته است. این مقاله با استفاده از شاخص‌های ارائه شده توسط بانک جهانی در دوره (2002-2016) برای 22 کشور منطقه جنوب غرب آسیا، به بررسی و آزمون تجربی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب الگوهای تلفیقی پرداخته است.یافته‌ها بیانگر آن است که ارتقای حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین آزمون علیت بین این دو متغیر نشان می‌دهد که در این کشورها جهت علیت از سمت حاکمیت شرکتی به ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance on Foreign Direct Investment in Southwest Asia

نویسنده [English]

  • Esmaeel Safarzade
چکیده [English]

 
Many experts believe that foreign direct investment (FDI) can provide substantial benefits to developing countries and help to speed up the economic development process. National accounts data also shows that FDI constitutes the considerable component of capital inflows to these countries. Thus, it is crucial to determine the drivers and determinants of inwards FDI flows to such countries. The conventional studies focus on market size and human capital factors as main determinants of FDI, however most of them neglect role played by corporate governance at a national level. This is mainly due to the lack of high quality data on corporate governance measures and indicators. The computation and provision of governance indicators by the World Bank (1999) has made rigorous studies connecting corporate governance to FDI possible. This paper uses the world governance indicators for 21 Southwest Asian countries to empirically test the relationship between macro-level corporate governance and inwards FDI during 2002-2014. Findings show that macroeconomic corporate governance has positive and significant effect on inwards FDI flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • FDI
  • Corporate Governance Practices
  • Corporate Governance Systems
 
-        حیدری، پروین و افشاری، زهرا. (1391). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر شاخص‌های حکمرانی در دوره زمانی 2007-1996. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، صص 70-141.
-        راعی دهقی، مرتضی و میرهاشمی، سید محمد. (1393). نقش حکمرانی خوب در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار. مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان.
-        رضایی، مهدی. (1386). تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. فصلنامه عملی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، صص 104-85.
-        شاه‌آبادی، ابوالفضل. (1386). اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین‌الملل و سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل اقتصاد ایران. دوفصلنامه عملی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم، صص 134-99.
-        گرایی‌نژاد، غلامرضا؛ دقیقی‌اصلی، علیرضا و استاد رمضان، آذین سادات. (1393). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. فصلنامه علوم اقتصادی، سال 8، شماره 29، صص 50-131.
-        مطیعی، محسن. (1390). تأثیر سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم، صص 69-41.
-        مهدوی عادلی، محمدحسین؛ حسین‌زاده بحرینی، محمد حسین و جوادی، افسانه. (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24، صص 102-85.
 -         Adelopo, I. A., Omoteso, K., & Obalola, M. (2009). Impact of corporate governance on foreign direct investment in Nigeria. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1514982
-         Adeoye, A. (2009). Macro-economic level corporate governance and FDI in emerging markets: Is there a close relationship?. Journal of Economics and International Finance, 1(2), pp. 30-43.
-         Alsubaie, N. A. (2012). The influence of foreign direct investment on corporate-governance practices: A conceptual framework. In Proceedings of International Conference on Arts, Economics and Literature (ICAEL 2012) (pp. 14-15).
-         Bai, C. E., Liu, Q., Lu, J., Song, F. M., & Zhang, J. (2004). Corporate governance and market valuation in China. Journal of Comparative Economics32(4), pp. 599-616.
-         Busse, M. (2003). Democracy and FDI. Hamburg Institute of International Economics Discussion Paper: 220.
-         Cohen, S. D. (2007). Multinational corporations and foreign direct investment: Avoiding simplicity, embracing complexity. Oxford University Press.
-         Cornelius, Peter K. and Bruce Kogut, (2003). Corporate Governance and Capital Flows in Global Economy. Oxford University Press, 2-3
-         Dombin, A. N. (2013). Role of corporate governance in attracting foreign investment in Nigeria. Journal of Educational and Social Research3(9), 35.
-         Erdal, L., & Göçer, İ. (2015). The effects of foreign direct investment on R&D and innovations: panel data analysis for developing Asian countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 749-758.
-         Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), pp. 107-156.
-         Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37,424-438.
-         Griynezhad, Gholamreza; Daghighiasli, AliReza and Ostad ramezan, Azin Sadat (2014) Factors affecting the attraction of foreign direct investment with an emphasis on institutional and structural variables. Journal of Economic Sciences, Vol 8, No 29, pp. 50-131. (in Persian)
-         Gürsoy, C. T., Müslümov, A. (2000). Stock markets and economic growth: A casualty test, Dogus University Journal, 2, 124-132.
-         Herzer, D., & Klasen, S. (2008). In search of FDI-led growth in developing countries: The way forward. Economic Modelling, 25(5), pp. 793-810.
-         Heydari, Parvin & Zahra Afshari (2012). Economic and Social Determinants of Foreign Direct Investment with Emphasis on Governance Index (1996-2007). Economic Research, Volume 12, Issue 1, page 70-141. (in Persian)
-         Hooper, V., & Kim, S. J. (2007). The determinants of capital inflows: Does opacity of recipient country explain the flows?. Economic Systems, 31(1), pp. 35-48.
-         Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), pp. 53-74.
-         Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (1999). Governance matters (World Bank Policy Research Working Paper No. 2196). Washington, DC: World Bank.
-         Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999). Aggregating governance indicators (Vol. 2195). World Bank publications.
-         Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2006), International economics-theory & policy (7th edition), Pearson-Addison Wesley.
-         Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
-         Mahdavi Aadeli, Mohammadhossein; Hosseinzadeh Bahreini, Mohammadhosein & Afsaneh Javadi (2008). The Effects of Good Governance on Absorbing FDI in Middle-Income Countries. Journal of Knowledge and Development,15(24), 85-102. (in Persian)
-         Maskus, K.E. (2000). Intellectual property rights and foreign direct investment. Centre for International Economic Studies, Policy Discussion Paper, No. 0022.
-         Motiei, Mohsen (2011). Spillover effects of FDI on innovation in Developing Countries. Economic Growth and Development Research, Volume 1, Issue 2, page 41-79. (in Persian)
-         Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2002). Investor protection and corporate valuation. The Journal of Finance, 57(3), pp. 1147-1170.
-         Raee Dehghi, Morteza and Mir Hashemi, Seyed Mohammad. (1393). The role of good governance in attracting foreign direct investment with an emphasis on improving the business environment. Proceedings of the 2nd National Conference on Industrial Engineering and Sustainable Management, Islamic Azad University, Lenjan Branch. (in Persian)
-         Rezaei, Mehdi. (2007). Effect of good governance on attracting foreign direct investment in Iran. Quarterly Journal of Social Welfare Research, Vol.7, No. 26, pp. 104-85(in Persian)
-         Shahabadi, Abolfazl (2007). The Role of FDI, International Trade and Human Capital on Total Factor Productivity in Economic of Iran. Journal of Iran's Economic Essays, Volume 4, Issue 7, Page 99-134. (in Persian)
-         Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), pp. 737-783.