بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران حنوب

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

 
نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت‌ها می‌گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می‌دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال‌ 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می‌دهد که همزمانی قیمت و هم­راستا بودن حرکت تغییرات قیمت سهام با تغییرات شاخص بورس، توانایی تأثیرگذاری بر نوسانات بازدهی شرکت‌ها را ندارد. تحلیل‌ها به­گونه ای مشخص نمود که بین همزمانی قیمت و نوسانات سیستماتیک بازدهی سهام، ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین بین همزمانی قیمت سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازدهی شرکت‌ها نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. در واقع، تغییرات قیمت سهام الزاماً در راستای مسیر حرکت بازار نبوده و نوسانات بازدهی سهام شرکت‌ها نمی‌تواند تحت تأثیر همزمانی قیمت هر شرکت نسبت به بازار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Price Concurrency and Distribution of Stock Return Volatility

نویسندگان [English]

  • mohsen hamidyan 1
  • seyed hesam vaghfi 2
  • hojat soleymani 2
1 phd
2 Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, I.R. of Iran.*
چکیده [English]

 
Stock price volatilities leading to firm's return volatilities are important concerns for capital and investment markets, because such volatilities determine the earnings from resource allocations. This paper examines the relationship between stock price concurrency and distribution of returns volatilities among companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The statistical sample consists of 107 companies during 2011-2016. The findings show that there is no significant association between price concurrency and systematic stock return volatilities. In addition, there is no significant relationship between price concurrency and non-systematic stock return volatilities. In fact, changes in stock price are not necessarily in line with the market movements and volatilities in companies' returns cannot be influenced by each company's price concurrency relative to the market price changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Concurrency
  • Systematic Returns Volatilities
  • Non-Systematic Returns Volatilities
 
-        ابراهیمی کردلر، علی و جوانی قلندری، موسی. (1395). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره23، شماره 2، صص 154-137.
-        دولو، مریم و امامی، علی. (۱۳۹۴). بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 8، شماره 29، صص 22-3.
-        فرجامی، ملیحه و فروغی، داریوش. (1394). تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 3، شماره 4، صص 98-85.
-        کامیابی، یحیی و پرهیزگار، بتول. (1395). بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهدانشسرمایهگذاری، سال پنجم، شماره 17، صص 186-165.
-        نجفی مقدم، علی. (1396). هم زمانی قیمت سهام و نقش سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال 6، شماره 23، صص 84-71.
 
-        An, H., & Zhang, T. (2015). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance, 21, 1-15.
-        Baruch, S., & Saar, G. (2009). Asset returns and the listing choice of firms. The Review of Financial Studies, 22(6), 2239-2274.
-        Chan, K., Hameed, A., & Kang, W. (2013). Stock price synchronicity and liquidity. Journal of Financial Markets, 16(3), 414-438.
-        Chan, S.; Gul, F.A. and Zhou J. (2008). Earnings information, financial intermediaries and stock price synchronicity. The Hong Kong Polytechnic University working paper.
-        Davallou, Maryam & Ali Emami (2015). Stock Price Synchronicity and Liquidity.  Journal of Securities Exchange, 2015(Issue 29), page 3-22. (in Persian)
-        Douch, M., Farooq, O., & Bouaddi, M. (2015). Stock price synchronicity and tails of return distribution. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 37, 1-11.
-        Ebrahimi Kordlar, Ali & Musa Javani Ghalandari (2016). The Effect of Auditor expertise on Earnings Quality and Stock Price Synchronicity. Journal of Accounting and Auditing Review
-        . Volume 23, Issue 2, Page 137-154. (in Persian)
-        Farjami, Malihe & Dariush Foroghi (2015). The Impact of Stock Price Synchronicity and Stock Return Volatilities on the Stock Liquidity for Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Asset Management & Financing. Volume 3, Issue 4, Page 85-98. (in Persian)
-        Farooq, O. M., & ElBannan, M. A. (2016). Simultaneous determination of stock price synchronicity and dividend payout ratios: evidence from the MENA region. Journal of Applied Business Research, 32(4), 1025-1031.
-        Farooq, O., & Hamouda, M. (2016). Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market. Finance Research Letters, 18, 250-254.
-        Fernandes, N., & Ferreira, M. A. (2008). Does international cross-listing improve the information environment?. Journal of Financial Economics, 88(2), 216-244.
-        Foster, G. (1986). Financial statements analysis. 2nd Edition, New Jersy, Engelwood Cliffs: Prentic Hall.
-        Hasan, I., Song, L., & Wachtel, P. (2014). Institutional development and stock price synchronicity: Evidence from China. Journal of Comparative Economics, 42(1), 92-108.
-        Huberman, G., & Halka, D. (2001). Systematic liquidity. Journal of Financial Research, 24(2), 161-178.
-        Kamyabi,Yahya & Batool Parhizgar (2016). The Study of the Relationship between Institutional Investors and Stock Price Synchronicity in Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal Management System, Volume 5, Issue 17, Page 165-186(in Persian)           
-        Khandaker, T. M. (2008). Empirical analysis of stock return synchronicity comparison of developed and emerging markets. Working paper, School of Economics, Finance and Marketing, RMIT University.
-        Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 215-260.
-        Najafi Moghadam, Ali (2017). Synchronization of the stock price and the role of institutional investors in Tehran Stock Exchange. Journal Management System, Volume 6, Issue 23, Page 71-84. (in Persian)
-        Piotroski, J. D., & Roulstone, D. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. The Accounting Review, 79(4), 1119-1151.
-        Roll, R. (1988). R2. Journal of Finance, 43, 541-566.
-        Scott, W. R. (2012). Financial accounting theory. Canada: Pearson Prentice Hall.
-        Stoll, H. R. (2000). Presidential address: friction. The Journal of Finance, 55(4), 1479-1514.
-        Xing, X., & Anderson, R. (2011). Stock price synchronicity and public firm-specific information. Journal of Financial Markets, 14(2), 259-276.
-        Zia, A. (2017). Determinants of stock price synchronicity in Pakistan. Master of Science in Management Sciences, Capital University of Science and Technology Islamabad.