بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد انرژی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 
بررسی رفتار مصرفی گروه‌های سنی مختلف از جمعیت یک کشور بر مصرف انرژی، کمتر در پژوهش‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رفتار سه گروه سنی مصرفی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف انرژی سرانه در دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. این گروه‌های سنی شامل گروه سنی 20 تا 34 سال، 35 تا 64 سال و 65 تا 79 سال می‌باشند. برآورد سه الگوی تجربی که با استفاده از روش پانل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که افزایش سهم هر سه گروه سنی، منجر به افزایش معنی‌دار مصرف انرژی می‌شوند؛ به طوری که با افزایش سن جمعیت در این کشورها و همچنین کاهش سهم نیروی کار فعال، میزان اثرگذاری کمتر خواهد بود. در این میان، بیشترین اثرگذاری مربوط به گروه سنی 20 تا 34 سال و کمترین آن مربوط به گروه 65 تا 79 سال است. همچنین متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی‌دار بر مصرف انرژی سرانه داشته و اثر سبد قیمت جهانی نفت خام بر مصرف انرژی سرانه گروه کشورهای مورد مطالعه، منفی است. همچنین ضرایب تصحیح خطای سه الگوی تجربی برآورد شده نشان می‌دهد که میزان انحراف از تعادل بلندمدت برای گروه سنی 20 تا 34 سال به میزان 32/0- و معنی‌دار بوده و در پایان دوره سوم، هرگونه شوک وارده به مصرف انرژی به تعادل بلندمدت باز می‌گردد. میزان سرعت تصحیح خطا در گروه سنی دوم، دو دوره بوده و انحراف از تعادل در گروه سوم، در کمتر از یک دوره ناپدید می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Age Groups of Population on Energy Consumption in OPEC Countries

نویسنده [English]

  • Ali Faridzad
Assistant Professor of Energy Economics, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Economics
چکیده [English]

 
The domestic researches have less paid attention to the impact of consumer behavior among age groups in the population of a country on energy consumption. The purpose of this study is to investigate the impact of behavior of three age groups in OPEC countries on per capita energy consumption over the period 1990-2014. These age groups range from 20 to 34, 35 to 64, and 65 to 79 years old. Estimations of the three experimental models using Panel ARDL method show that increases in the shares of these age groups lead to significant increases in energy consumption, so that the impact of age on energy consumption decreases with an increase in age and a decrease in share of active labor. Meanwhile, the highest and lowest influences are for the age group of 20 to 34 years and the 65 to 79 years, respectively. Also, GDP per capita has positive and significant effect on per capita energy consumption, but the effect of the global crude oil price on the per capita energy consumption is negative in the sample under study. In addition, the coefficients of error correction terms indicate that the deviation from long-term equilibrium for the age group of 20 to 34 years is -0.32. Hence, at the end of the third period any energy consumption disequilibrium returns to long-term equilibrium. The error correction in the second age group takes two periods and the deviation from the equilibrium in the third group disappears in less than a period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Age Groups
  • Population
  • STIRPAT Model
  • Panel ARDL
-     دل‌انگیزان، سهراب؛ سهیلی، کیومرث و بهاری‌پور، سحر. (1394). ارزیابی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 12، شماره 2، صص 135-105.
-     صادقی، کمال؛ سجودی، سکینه و احمدزاده دلجوان، فهیمه. (1395). بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی بر کیفیت محیط‌زیست بر مبنای مدل STIRPAT. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره هجدهم، ویژه‌نامه شماره 3، صص 275-258.
-     فتاحی، شهرام؛ بهاری‌پور، سحر و رضائی، الهام. (1395). ارزیابی تأثیر ساختار جمعیت بر مصرف برق (مطالعه موردی مقایسه مصرف انرژی برق استانهای غرب و شرق کشور). فصلنامه کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران، سال پنجم، شماره 10، صص  13-1.
-     فطرس، محمد حسن و معبودی، رضا. (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط‌زیست در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 27، صص 17-1.
-     یاوری، کاظم و احمدزاده، خالد. (1389). بررسی رابطه‌ی مصرف انرژی و ساختار جمعیت (مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی). فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 25، صص 62-33.
 
 
-        Del Angizan, Sohrab; Soheili, Kiumars & Bahari Pour Sahar (2015). Evaluation of the Effect of Changing Population Age Structures on Household Sector Energy Consumption in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, Volume 12, Issue 2, Page 105-135.(in Persian)
 
-        Phatras, Mohammad Hassan and Mawboudi, Reza. (1389). The causal relationship between energy consumption, urban population and environmental pollution in Iran. Quarterly Journal of Energy Economics, Vol.7, No. 27, pp. 17-1. .(in Persian)
-        Yawari, Kazem and Ahmadzadeh, Khalid. (2010). Investigating the Relationship between Energy Consumption and Population Structure (Case Study: Southwest Asia). Quarterly Journal of Energy Economics, Vol.7, No. 25, pp. 62-33. .(in Persian)
 
-        Acosta‐Ormaechea, S., Sola, S., & Yoo, J. (2012). Tax composition and growth: a broad cross‐country perspective. IMF Working Paper, WP/12/257.
-        Bhattacharyya, S. C. (2011). Energy economics: concepts, issues, markets and governance. Springer Science & Business Media.
-        Dietz, T., & Rosa, E. A. (1994). Rethinking the environmental impacts of population, affluence and technology. Human Ecology Review1(2), 277-300.
-        Dietz, T., & Rosa, E. A. (1997). Effects of population and affluence on CO2 emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences94(1), 175-179.
-        Ehrlich, P. R., & Holdren, J. P. (1971). Impact of population growth. Science171(3977), 1212-1217.
-        Fatahi, Shahram; Baharipour, Sahar & Elham Rezaee (2016). Evaluation Of The Effects of Population Structure of Electricity Consumption (Case Study Comparing Electricity Consumption Provinces West and East on the Country). Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, Volume 5, Issue10, page 1-13. .(in Persian)
-      Hasanov, F. J., Bulut, C., & Suleymanov, E. (2016). Do population age groups matter in the energy use of the oil-exporting countries?. Economic Modelling54, 82-99.
-      Jiang, L., & Hardee, K. (2009). How do recent population trends matter to climate change?. Population Research and Policy Review30(2), 287-312.
-        Kronenberg, T. (2009). The impact of demographic change on energy use and greenhouse gas emissions in Germany. Ecological Economics68(10), 2637-2645.
-        Liddle, B., & Lung, S. (2010). Age-structure, urbanization, and climate change in developed countries: revisiting STIRPAT for disaggregated population and consumption-related environmental impacts. Population and Environment31(5), 317-343.
-        Nouri, M., Azizi, A., & Kazemipour, S. (2013). Future trends of energy consumption in ECO region, 2013-2030. From Editor-in-Chief..., 16. (www.ecosecretariat.org/…/Future%20Trends%20of%20Energy%
-      Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association94(446), 621-634.

Poumanyvong P., Kaneko, Sh. and Dhakal, Sh. (2012). Impacts of urbanization on national transport and road energy use: Evidence from low, middle and high-income countries. Energy Policy, 46 (3), 268-277.

-        Sadeghi, Seyed Kamal; Sojoodi, Sakineh & Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan (2016). Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model. Journal of Environmental Science and Technology, Volume 18, Page 257-275. .(in Persian)
-        Salim, R. A., & Shafiei, S. (2014). Urbanization and renewable and non-renewable energy consumption in OECD countries: An empirical analysis. Economic Modelling38, 581-591.
-        Scarrow, R. M. (2010). Uncovering the energy efficiency of the post-industrial world: an analysis of ecological factors in energy use across nations, 1960-2007 (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
-        Shafiei, S. (2013). Economic growth, energy consumption, and environment: assessing evidence from OECD countries (Doctoral dissertation, Curtin University).
-        York, R., Rosa, E. A., & Dietz, T. (2003). A rift in modernity? Assessing the anthropogenic sources of global climate change with the STIRPAT model. International Journal of Sociology and Social Policy23(10), 31-51.
-        York, R., Rosa, E. A., & Dietz, T. (2003). STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics46(3), 351-365.