بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه زنجان

چکیده

 
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می­باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک­های کشور (در سه دسته­بندی بانک­های تجاری، تخصصی و بانک­های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده­های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده­های مورد استفاده از نوع داده­های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده­ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می­باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک­های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می­دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک­های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می­کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی­داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی­داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک­های کشور در اجرای آنها تلاش نمی­کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Bank Facilities and Economic Stability in Iran: An Islamic Banking Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Jabbari 1
  • Fahmideh Ghorbani 2
1 Economic Department, Social sciences Faculty, Zanjan University
2 MA in Economics,zanjan university
چکیده [English]

 
This study aims to investigate the impact of granting bank facilities on product fluctuations. For this purpose, it uses the Iranian banking data in three categories of commercial banks, specialized banks and non-governmental banks during the period of 2006-2014 with quarterly frequency. Leamer test implies the using of pooled data model and applying a seemingly unrelated regression (SURE), so three equations are estimated simultaneously for aforementioned banks. The results show that the bank facilities granted have no significant effects on economic stability. The reasons for such conclusions are discussed. Accordingly, Iranian banks do not try to implement the Islamic banking laws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Banking
  • Product Fluctuations
  • SURE Method
  • Pooled Data
منابع
-        احمدی حاجی­آبادی، روح­اله و بهاروندی، احمد. (1390). راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 38: 146-119.
-        رضایی، مجید. (1384). بانکداری بدون ربا و تثبیت اقتصادی. اندیشه حوزه، سال یازدهم، شماره سوم.
-        سایه میری، علی؛ محمدی عسکرآبادی، سمیرا و داب، آسیه. (1393). تحلیلی بر ثبات اقتصادی در بانکداری بدون ربا. فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 6: 116-103.
-        شایگانی، بیتا و عبدالهی ارانی، مصعب. (1390). بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران. فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 16: 168-147.
-        عیوضلو، حسین و میسمی، حسین. (1387). بررسی نظری ثبات و کارآیی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 31: 189-161.
-        عیوضلو، حسین و میسمی، حسین. (1390). نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان. ویژه نامه بانکداری اسلامی، شهریور 1390: 90-86.
-        موسویان، سید عباس. (1381). آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 5: 86-59.
-    محرابی، لیلا. (1390). عملکرد ابزارهای تأمین مالی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران. تازه­های اقتصاد، سال نهم، شماره 132: 109-102.
-        ناهیدی امیرخیز، محمدرضا. (1392). بررسی رابطه بین بی­ثباتی اقتصادی و توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران. مجله مطالعات جامعه­شناسی، شماره بیستم: 128-115.
 
-        Ahmed, H. (2005). Operational structure for Islamic equity finance-lessons from venture capital (No. 212). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
-        Al-Fawwaz, T. M., Alawneh, A., & Shawaqfeh, G. N. (2014). The impact of Islamic finance on some macroeconomic variables. (A case study of Jordan Islamic Bank). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business7 (1), 236, 278.
-        Dar, H.A. and J.R. Presley. (2000). Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia. Journal of Banking & Finance, 13(1), 65-79.
-        Hassoune, A. (2002). Islamic banks’ profitability in an interest rate cycle. International Journal of Islamic Financial Services, 4(2), 1-13.
-        Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014). Islamic banking and economic growth: An empirical evidence from Qatar. Journal of Applied Economics and Business, 2(1), 51-67.
-        Sarwer, M. S., Ramzan, M., & Ahmad, W. (2013). Does Islamic banking system contribute to economy development? Global Journal of Management and Business Research, 13, 59-67.