مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر در برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج

2 کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی/دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

امروزه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، ابزارمدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی طرح­های توسعه ای است. هدف از مدیریت ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی، فراهم نمودن چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست و واکنش به تغییرات شرایط زیست محیطی در عین توازن با نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. دراین مطالعه، به مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر جهت برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان واقع در شهر یزد پرداخته شده است. درروش ارزشگذاری مشروط، از مدل logit و بر اساس روش حداکثر درست­نمایی، و در روش هزینه سفر از طریق تخمین تابع تقاضای گردشگری و با روش رگرسیون حداقل مربعات، به برآورد پارامترهای مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد میزانWTP ، 2400 ریال برای هر بازدیدکننده و ارزش تفریحی این پارک،7680 ریال برای هرخانوار می باشد. ارزش تفریحی سالانه این پارک 3360 میلیارد ریال در ارزشگذاری مشروط و نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال در روش هزینه سفر برآورد شده است. همان­طورکه مشاهده می گردد، ارزش تفریحی پارک در روش هزینه سفر بیشتر برآورد شده، به این دلیل که استفاده از خدمات پارک کوهستان از دید بازدیدکنندگان، به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند؛ به طوری که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفرج در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد. بنابراین، از نتیجه بیان شده می توان در تعیین قیمت های ورودی مناسب استفاده کرد؛ همین­طور مقادیر بالای ارزش­های برآورد شده لزوم حفاظت، توسعه و بهبود کیفیت و امکانات پارک را آشکارمی کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Contingent Valuation and Travel Cost Methods for Estimating the Recreational Value of Yazd Mountain Park

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Yavari 1
  • Leila Asadi Bazardeh 2
1 faculty member of payame noor university
2 MA in Agricultural Economics Engineering/Payame Noor University of Karaj
چکیده [English]

 
The economic valuation of natural resources is an effective management tool for managers while making decisions in the field of planning of development projects. The economic valuation of environmental and natural resources provides a framework for environmental protection and a response to changes in environmental conditions while balancing economic and social needs of society. The present study estimates the recreational value of Yazd Mountain Park, through comparison of contingent valuation method (CVM) and travel cost method (TCM). The local tourism demand function was estimated by a Logit model in CVM and by Maximum Likelihood model in TCM.  The results indicate the willingness-to-pay (WTP) about 2400 Iranian Rials (IRR) per visitor and recreational value of the park near 7680 IRR per household. The annual recreational value of the park was estimated about 3360 billion IRR in CVM and nearly 10000 billion IRR in TCM. Accordingly, the recreational value of park is overestimated, since visitors regard the park services as pure public good, and do not express their WTP properly, so that the cost of visit per household is far higher than the willingness stated. Therefore, the estimated values can be used in determining the appropriate entrance fees. As well as high levels of estimated values reveal the need for protection, development and improvement of the quality and features of this park

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd Mountain Park
  • Willingness to Pay
  • Contingent Valuation Method
  • Regional Travel Cost Method
  • Tourism Demand Function
 
منابع
-        اسماعیلی ساری، عباس و لطیفی اسکویی، نگین. (1387). ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاهی پارک جنگلی عون بن علی تبریز. مجلهعلوموتکنولوژیمحیط زیست، دوره 10، شماره 4: 217-208.
-        امیرنژاد، حمید؛ خلیلیان، صادق و عصاره، محمدحسن. (1385). تعیین ارزش حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی سیسنگان نوشهر با بهره گیری از تمایل به پرداخت افراد. پژوهشوسازندگی، شماره 72: 24-15.
-        امیرنژاد، حمید. (1384). تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلهای شمال ایران با تأکید بر ارزشگذاری زیست محیطی - اکولوژیکی و ارزشهای حفاظتی. رساله دکتری اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
-        ایزدی، حسن و برزگر، سپیده. (1390). بررسی روشهای ارزش گذاری اقتصادی درتحلیل مسائل زیست محیطی شهرها. اولین کنفرانس اقتصاد شهریایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
-        حیاتی، باب اله؛ احسانی، مهدی؛ قهرمان زاده، محمد؛ راحلی، حسین و تقی زاده، مجید. (1389). عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارکهای ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن. اقتصادوتوسعهکشاورزی، جلد24، شماره1 :98-91.
-        خداوردی زاده، محمد؛ حیاتی، باب اله و کاوسی کلاشمی، محمد. (1387). برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. علوممحیطی، سال 5، شماره 4 :52-43.
-        زبردست، لعبت؛ ماجد، وحید و شرزه ای، غلامعلی. (1389). برآوردی از ارزشهای غیر استفاده ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. محیط شناسی، سال36، شمارة 54 : 50-43.
-        سعودی شهابی، سمیه و اسماعیلی ساری، عباس. (1385). تعیین ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر (T.C.M). علوموتکنولوژیمحیط زیست، دوره 8 ، شماره 3 :70-61.
-        عزیزی، وحید و سیدان، سیدمحسن. (1393). برآورد ارزش تفریحی منابع زیست محیطی تالاب شیرین سو همدان با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای، فصلنامهعلمیپژوهشیاکوبیولوژیتالاب، سال ششم، شماره 19: 30-15.
-        فتاحی، احمد. (1392). مبانی ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی. چاپ اول، دانشگاه اردکان.
-        قربانی، رسول. (1387). ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه پارک و روش بافرینگ. دوفصلنامةصفه، سال هفدهم، شمارة 47 : 120-109.
-        کرمی، امید؛ صالح، ایرج؛ رفیعی، حامد و حسین پور نادری، مهدی. (1395). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. پژوهشهایمحیط زیست، سال 7، شماره 13: 92- 85.
-        کیانی سلمی، صدیقه. (1395). برآورد ارزش تفریحی و شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت پارک های طبیعی شهری به روش ارزشگذاری مشروط(CVM). فصلنامهمطالعاتمدیریتشهری، سال هشتم، شماره 26: 42- 31.
-        مافی غلامی، داوود؛ نوری کمری، اکرم و یارعلی، نبی الله. (1390). ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه های طبیعی با استفاده ازروش هزینه سفر منطقه ای. مطالعه موردی :چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری،پژوهشهایجغرافیایانسانی، شماره 75: 16-1.
-        مدنی، شیما. (1393). مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، سال دوم،شماره3 : 93-71.
-        مرکزآمار ایران. (1395). سالنامه آماری کشور معاونت برنامه ریزی، دفترآمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
-        مسلمی، آرمان؛ سجادی، ژیلا و صمدی، رقیه. (1395).برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری(مورد پژوهی: رودبار قصران)، فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری، سال یازدهم، شماره35 : 18-1 .
-        منصوری ، معصومه؛ باده یان، ضیاءالدین؛ عادلی، کامران و ابراری واجاری، کامبیز. (1394). برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن گاویار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی. مجلۀجنگلایران، سال هفتم، شمارۀ 4: 521 – 507.
-        Bateman, I. J., Garrod, G. D., Brainard, J. S., & Lovett, A. A. (1996). Measurement issues in the travel cost method: a geographical information systems approach. Journal of Agricultural Economics47(1‐4), 191-205.
-        Bateman, I. J., Langford, I. H., & Rasbash, J. (1999). Willingness-to-pay question format effects in contingent valuation studies. Valuing Environmental Preferences511.
-        Cavuta, G., Claval, P., Pagnini, M. P., & Scaini, M. (2003). Environmental goods valuation: The total economic value. In Part V: Economical Trends and Cultural Environmental Chances.
-        Chaikaew, P., Hodges, A. W., & Grunwald, S. (2017). Estimating the value of ecosystem services in a mixed-use watershed: A choice experiment approach. Ecosystem Services23, 228-237.
-        Ciriacy-Wantrup, S. V. (1947). Capital returns from soil-conservation practices. Journal of Farm Economics29(4), 1181-1196.
-        Clawson, M. (1959). Methods of measuring the demand for and value of outdoor recreation. Reprint No 10, Resources for the Future, Washington D.C.
-        Clawson, M., & Knetsch, J. L. (1966). Economics of outdoor recreation (Washington, DC: Resources for the Future).
-        Davis, R. K. (1963). The value of outdoor recreation: an economic study of Maine woods. Unpublished Ph. D. Dissertation, Harvard University.
-        Freeman, A. M. (1993). The measurement of environmental and resource values resources for the future. Washington, DC.
-        Froer, O. (2007). Rationality concepts in environmental valuation (Vol. 58). Peter Lang Pub Incorporated.
-        Griliches, Z. (1971). Price Indexes and Quality Changes: Studies in News Methods of Measurement. Harvard University Press.
-        Hanemann, W. M. (1984). Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics66(3), 332-341.
-        Hotelling, H. (1931). The economics of exhaustible resources. Journal of Political Economy39(2), 137-175.
-        Kamri, T. (2013). Willingness to pay for conservation of natural resources in the Gunung Gading National Park, Sarawak. Procedia-Social and Behavioral Sciences101, 506-515.
-        King, N. A. (2007). Economic valuation of environmental goods and services in the context of good ecosystem governance. Water Policy9(S2), 51-67.
-        Lee, C. K., & Han, S. Y. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management23(5), 531-540.
-        Lee, J. F. J., Springborn, M., Handy, S. L., Quinn, J. F., & Shilling, F. M. (2010). Approach for economic valuation of environmental conditions and impacts. Prepared for Caltrans, University of California, Davis, CA.
-        Merchan, C. I., Diaz-Balteiro, L., & Soliño, M. (2014). Noise pollution in national parks: Soundscape and economic valuation. Landscape and Urban Planning123, 1-9.
-        Park, T., & Loomis, J. (1996). Joint estimation of contingent valuation survey responses. Environmental and Resource Economics7(2), 149-162.
-        Pearce, D. W., & Seccombe-Hett, T. (2000). Economic valuation and environmental decision-making in Europe. Sci. Technol., 34: 1419-25.
-        Rathnayake, R. M. W. (2016). Pricing the enjoyment of ‘elephant watching’at the Minneriya National Park in Sri Lanka: An analysis using CVM. Tourism Management Perspectives18, 26-33.
-        Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition. Journal of Political Economy82(1), 34-55.
-        Shrestha, R. K., & Alavalapati, J. R. (2004). Valuing environmental benefits of silvopasture practice: a case study of the Lake Okeechobee watershed in Florida. Ecological Economics49(3), 349-359.
-        Smith, V. K., Desvousges, W. H., & McGivney, M. P. (1983). The opportunity cost of travel time in recreation demand models. Land Economics59(3), 259-278.
-        Suparmoko, M. (2008). Economic valuation for environmental goods and services (market price method). Regional training workshop on the economic valuation of the goods and services of coastal: habitats, Retrieved from http://typecat.com/Economic-Valuation-For-Environmental-Goods-And-Services.
-        Turner, R. K., Pearce, D., & Bateman, I. (1994). Environmental economics. Harvester Wheatsheaf.  New York.
-        Turner, R. K., Pearce, D., & Bateman, I. (2001). Environmental economics: an elementary introduction. Harvester Wheatsheaf. New York.
-        Ward, F. A., & Beal, D. (2000). Valuing nature with travel cost models. Edward Elgar Publishing.
-        Ward, F. A., & Loomis, J. B. (1986). The travel cost demand model as an environmental policy assessment tool: a review of literature. Western Journal of Agricultural Economics, 164-178.
-        Willis, K. G. (1991). The recreational value of the forestry commission estate in Great Britain: A Clawson‐Knetsch travel cost analysis. Scottish Journal of Political Economy38(1), 58-75.
-        Willis, K. G., & Garrod, G. D. (1991). An individual travel‐cost method of evaluating forest recreation. Journal of Agricultural Economics42(1), 33-42.
-        Zhang, F., Wang, X. H., Nunes, P. A., & Ma, C. (2015). The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method. Ecosystem Services11, 106-114.