اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران: هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در حوز‌ه‌ سلامت، موضوع تجارت سلامت و پاسخ به این سؤال است که آیا آزادسازی تجاری برای بخش سلامت مفید است یا نه؟ بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های پانل استان‌های ایران طی دوره‌ زمانی 91-1381، به بررسی ارتباط بین آزادسازی تجاری و نرخ مرگ‌ومیر (به‌عنوان یک شاخص اساسی از سلامت) پرداخته، و به این منظور، از تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به‌ روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های کشور داشته است. همچنین، نتایج نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی تجاری و درآمد سرانه، مثبت و معنادار است و بیانگر این حقیقت که بخشی از اثر کاهنده آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران، با افزایش درآمد سرانه، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Trade Liberalization on the Mortality Rate in Provinces of Iran: Panel Co-Integration with Cross-Section Dependence

نویسندگان [English]

  • Abul Gasem Golkhandan 1
  • Mohammad Alizadeh 2
1 ph.D student of lorestan university
2 Assistant Professor,Department of Economics,lorestan university
چکیده [English]

 
One of the main challenges in health sector is the health business and an answer to the question of whether trade liberalization is beneficial for health. Accordingly, the present study examines the relationship between trade liberalization and mortality rate (as a basic indicator of health) using panel data of the provinces of Iran over the period 2002-2012. For this purpose, this study uses a panel co-integration analysis with cross-section dependence and continuously-updated and fully-modified (Cup-FM) estimator. The results show that trade liberalization has a negative and significant effect on the mortality rate in the provinces of Iran. In addition, the interaction between trade liberalization and per capita income is of positive sign and statistically significance. The finding indicates the mitigation of a part of decreasing effect of trade liberalization on mortality rate in this case study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Liberalization
  • Mortality Rate
  • Iran
  • Continuously-Updated and Fully-Modified (Cup-FM)
 
منابع
-        آقایی، مجید؛ قنبری، علی؛ عاقلی، لطفعلی و حسین صادقی. (1391). بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانل چند متغیره. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، شماره 9: 185-148.
-        اخوان بهبهانی، علی.(1383). جهانی‌شدن و سلامت. فصلنامه مجلس و راهبرد. شماره 43: 306-283.
-        تورانی، سوگند؛ طبیبی، جمال‌الدین؛ توفیقی، شهرام و نسرین شعربافچی‌زاده.(1390). تجارت بین‌المللی خدمات سلامت در کشورهای منتخب آسه‌آن، چالش‌ها و فرصت‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت. شماره 4: 468-453.
-        حضارمقدم، نسرین؛ سحابی، بهرام؛ احمدی، علی‌محمد و وحید محمودی.(1394). بررسی اثر جهانی‌شدن بر شاخص‌های سلامت. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن. شماره 16: 236-199.
-        جهانگرد، اسفندیار و ناصرالدین علی‌زاده. (1388). .برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران.  فصلنامه نامه اقتصادی، شماره 75: 106-85. 
-         سلاطین، پروانه و سمانه محمدی. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت در استان‌های ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران.  شماره 64: 207-177.    
-        شریفی رنانی، حسین؛ شعاعی، فروغ؛ میرفتاح، مریم و محمدرضا توکل‌نیا. (1392). بررسی تأثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران: با تأکید بر آزادسازی تجاری. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.  شماره 10: 58-29.    
-        طاهری بازخانه، صالح؛ کریم زاده، مصطفی و حسن تحصیلی. (1394). .بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در ایران. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)،  شماره 1 و 2: 94-77.   
-         فطرس، محمدحسن؛ اکبری شهرستانی، فاطمه و محمد میرزایی.(1391). بررسی اثر آزادی اقتصادی بر امید به زندگی (مطالعه کشورهای منتخب، شامل ایران، با رویکرد داده‌های تلفیقی). فصلنامه راهبرد اقتصادی. شماره 3: 193-169.     
-        غفاری‌گولک، مرضیه؛ عاقلی، لطفعلی؛ ناصری، علی‌رضا و حسین صادقی.(1395). اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، شماره 16: 110-85.
-        گل‌خندان، ابوالقاسم و مهدی رستمی. (1395). جهانی‌شدن؛ فرصت یا تهدیدی برای سلامت؟ (مورد کاوی ایران). فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان. شماره 1: 95-81.   
-        Alam, M. S., Raza, S. A., Shahbaz, M., & Abbas, Q. (2016). Accounting for contribution of trade openness and foreign direct investment in life expectancy: The long-run and short-run analysis in Pakistan. Social Indicators Research, 129(3), 1155-1170.
-        Bai, J., Kao, C., & Ng, S. (2009). Panel cointegration with global stochastic trends. Journal of Econometrics, 149(1), 82-99.
-        Bergh, A., & Nilsson, T. (2009). Good for living? On the relationship between globalization and life expectancy. World Development, 38(9), 1191-1203.
-        Bezuneh, M. & Z. Yiheyis. (2014). Has Trade liberalization improved food availability in developing countries? An empirical analysis. Journal of Economic Development, 39(1), 63-78.
-        Blouin, C., Chopra, M., & van der Hoeven, R. (2009). Trade and social determinants of health. The Lancet, 373, 502-507.
-        Blouin, C., Lethridge, J., Singh, D., Smith, R., & Warner, D. (2006). Trade in health services under the four modes of supply: a review of current trends and policy issues. In: Blouin C., Drager N., Smith R., Editors. International trade in health services and the GATS: current issues and debates. Washington (DC): World Bank Publications: 203-208.
-        Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
-        Burns, D. K., Jones, A. P., Goryakin, Y., & Suhrcke, M. (2017). Is foreign direct investment good for health in low and middle-income countries? An instrumental variable approach. Social Science & Medicine, 181, 74-82.
-        Bussmann, M. (2009). The effect of trade openness on women’s welfare and work life. World Development, 37(6), 1027-1038.
-        Chanda, R. (2002). Trade in health services. Bulletin of the World Health Organization, 80(2), 158-163.
-        Deaton, A. (2004). Health in an Age of Globalization (No. w10669). National Bureau of Economic Research.
-        Halicioglu, F. (2011). Modeling life expectancy in Turkey. Economic Modelling, 28(5), 2075-2082.
-        Hawkes, C. (2007). Globalization, food and nutrition transitions. Geneva, Switzerland: Institution of Population Health. WHO Commission on Social Determinants of Health.
-        Herzer, D. (2015). The long-run effect of trade on life expectancy in the United States: an empirical note. Applied Economics Letters, 22(5), 416-420.
-        Kawachi, I., & Wamala, S. (2006). Globalization and health. Oxford University Press.
-        Levine, D.I. & D. Rothman. (2006). Does trade affect child health?. Journal of Health Economics, 25(3), 538-554.
-        Lin, F., Sim, N. C., & Pham, N. (2015). Child Mortality in the LDCs: The Role of Trade, Institutions and Environmental Quality.
-        Mortensen, J. (2008). International trade in health services-assessing the trade and the trade-offs (No. 2008: 11). DIIS working paper.
-        Nagel, K., Herzer, D., & Nunnenkamp, P. (2015). How Does FDI Affect Health?. International Economic Journal, 29(4), 655-679.
-        Ovaska, T., & Takashima, R. (2006). Economic policy and the level of self-perceived well-being: An international comparison. The Journal of Socio-Economics, 35(2), 308-325.
-        Owen, A. L., & Wu, S. (2007). Is trade good for your health?. Review of International Economics, 15(4), 660-682.
-        Papageorgiou, C., Savvides, A., & Zachariadis, M. (2007). International medical technology diffusion. Journal of International Economics, 72(2), 409-427.
-        Romer, P. (1989). Endogenous technological change. Working paper No. 3210, National Bureau of Economic Research.
-        Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. IMF Working Paper.
-        Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
-        Phillips, P. C., & Hansen, B. E. (1990). Statistical inference in instrumental variables regression with I (1) processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125.
-        Smith, R. D. (2004). Foreign direct investment and trade in health services: a review of the literature. Social Science & Medicine, 59(11), 2313-2323.
-        Smith, R. D., Chanda, R., & Tangcharoensathien, V. (2009). Trade in health-related services. The Lancet, 373, 593-601.
-        Stark, O. (2004). Rethinking the brain drain. World Development, 32(1), 15-22.
-        Stevens, P., Urbach, J., & Wills, G. (2013). Healthy trade: The relationship between open trade and health. Foreign Trade Review, 48(1), 125-135.
-        Stroup, M. D. (2007). Economic freedom, democracy, and the quality of life. World Development, 35(1), 52-66.
-        Tsai, M. C. (2007). Does globali zation affect human well-being?. Social Indicators Research, 81(1), 103-126.
-        Wei, S. J., & Wu, Y. (2002). The life-and-death implications of globalization. IMF Working Paper.
-        Welander, A., Lyttkens, C. H., & Nilsson, T. (2014). Globalization and Child Health in Developing Countries: The Role of Democracy.  IFN Working Paper, No. 1016.
-        WHO. (2001). Globalization-How Healthy?. Bulletin of the World Health Organization, 79, 902-903.
-        Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.