بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی،دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توسعه اقتصاد دانش بنیان، هم یک ضرورت و هم، یک فرصت برای کشورهای درحال توسعه می باشد. ضرورت است، به دلیل اینکه باعث حفظ نرخ رشد در آینده می شود، و فرصت است، به دلیل اینکه اقتصادهای در حال رشد می توانند به واسطه اقتصاد دانش بنیان در بازار جهانی به سوی پیشرفت در زنجیره های ارزش سریع­تر حرکت کنند. به دلیل اهمیت اقتصاد دانش بنیان در توسعه کشور، در این پژوهش هدف آن است تا یک مقایسه تطبیقی بین کشور ایران و کشورهای منتخب آسیایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان انجام شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی وضع موجود کشورهای منتخب و ایران در شاخص های اقتصاد دانش بنیان و ارائه نقشه راه مناسب برای بهبود وضعیت ایران می باشد.  با توجه به ماهیت پژوهش، این پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی و ثانویه است. با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه تطبیقی بین کشور ایران با کشورهای منتخب، این نتیجه حاصل شد که کشور ایران در ابعاد نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و رژیم اقتصادی و نهادی در وضعیت ضعیف­تری نسبت به کشورهای پیشرفته آسیایی قرار دارد؛ ولی در حوزه آموزش در وضعیت متوسطی نسبت به کشورهای دیگر قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Knowledge-based Economies of the Asian Countries and the Roadmap for Improving the Situation of Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Fallah 1
  • Reza Salami 2
1 phd student in technology management at Allameh Tabatabaee University
2 Academic member of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

 
Developing a knowledge-based economy is both a necessity and an opportunity for the developing countries. It is a necessity because it preserves the growth rate in the future, and it is an opportunity, because the growing knowledge-based economies can move faster in the global markets towards the advanced value chains. Due to the importance of the knowledge-based economy in the development of Iran, this study aims to provide a comparison between Iran and the selected Asian countries in the field of knowledge economy. To this end, this study tends to identify the status of the selected countries and Iran regarding the indicators of the knowledge-based economy and to provide a proper roadmap for improving the situation of Iran. By the nature of the topic, this is a descriptive- analytical research. The comparison between Iran and the selected countries indicated the weaknesses of Iran relative to the selected advanced Asian countries in terms of various dimensions such as innovation, information and communication technology, and the economic and institutional regimes. However, Iran places a moderate rank than other countries.in the field of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Economy
  • Innovation
  • education
  • ICT
  • Institutional Regimes
  • World Bank
 
منابع
-        اخوان،پیمان و باقری، روح اله.( 1389). مدیریت دانش، از ایده تا عمل. تهران، . انتشارات آتی نگر، 31.
-        باصری، بیژن؛ اصغری، ندا و کیا، محمد. (1390). تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 47: 29-1.
-        تارو، لستر. (1384). ثروت آفرینان. ترجمه عزیر کیاوند. جلد دوم. تهران: نشر فرا.
-        خیاطیان ، محمد صادق. (1394). الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران. پایان نامه دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-        دانایی فرد، حسن. (1385). اقتصاد اینترنت. تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه.
-        سوزنچی کاشانی، ابراهیم. (1393). اقتصاد دانش بنیان. تأملی در مفاهیم و نظریه ها. انتشارات پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، چاپ اول، اصفهان.
-        عماد زاده ، مصطفی ، شهنازی ، روح الله . (1386). بررسی مبانی و شاخص های اقتصاد دانش بنیان و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران. پژوهش های اقتصادی ، دوره 7 ، شماره 4 : 158-146.
-        عماد زاده ، مصطفی ، شهنازی ، روح الله ، ( 1385) . بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش محور در ایران ( مقایسه تطبیقی  با سه کشور همسایه). فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، شماره 2 : 105-127.
-        مردوخی ، بایزید. (1386). مبانی اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد و مدیریت دانایی محور. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
-        مروی، علی. (1393).اقتصاد دانش بنیان: تعریف، حوزه های پوشش، شاخص های اندازه گیری، سیاستها و اثرات کلان اقتصادی. پژوهشکده مطالعات فناوری.
-    مهدوی ، ابولقاسم. (1387). حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی. مجله دانش و توسعه، سال، 15، شماره 24: 36-11.
 
-        Bell, M. (2009). Innovation capabilities and directions of development. STEPS WorkingPaper: No.33.
-        Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143-173.‏
-        Chen, D. H. C., & Dahlman, C. J. (2004). Knowledge and development: a cross-section approach (Vol. 3366). World Bank Publications.
-        Houghton, J., & Sheehan, P. (2000). A Primer on the Knowledge Economy. Centre for Stratgeic Economic Studies, Victoria University of Technology (No. 18). CSES Working Paper.‏
-        Lederman, D., & Maloney, W. F. (2003). Research and Development (R&D) and Development (No. 3024).
-        OECD. (1996). The Knowledge Based Economy. Paris: OECD.
-        OECD. (1998). Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OECD.
-        OECD. (2000/ 2001). Science, Technology and Industry Outlook. Paris:
-        OECD. (2001) Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris: OECD.
-        OECD. (2001). The New Economy: Beyond the Hype. Paris: OECD.
-        OECD. (2002). Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OECD
-        OECD. (2003). Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OECD
-        Smith, K. (2002). What is Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed
-        Ulku, H. (2007). R&D, innovation, and growth: evidence from four manufacturing sectors in OECD countries. Oxford Economic Papers, 59(3), 513-535.‏
-        World Bank. (2008). Knowledge Assessment Methodology. http://Siteresources.Worldbank.org/Intunikam/Resources/kam_v4.pdf.
-        www.worldbank.org