تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده‌های تابلویی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه­های شش­گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Corruption and Quality of Governance on Tax System Performance: A Dynamic Panel Data Approach

نویسنده [English]

  • Hojjat Izadkhasti
Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Politics at the Shahid Beheshti University
چکیده [English]

According to the new thought stream of public services, good governance and reduced corruption among official institutions as part of the performance of institutions play essential roles in improving the performance of the tax system. Thus, improvement in the quality of governance and control of state corruption result in public confidence, less tax evasion, higher tax revenues and improving economic performance. Using dynamic panel data, we analyze the impact of good governance index and corruption perception index on the performance of the tax system in the selected countries over the period 2002-2014. For this purpose, we investigate the effects of good governance index, its six subcomponents and corruption perception index on the performance of the tax system. Results indicate positive relationships among good governance indicator and its subcomponents, and the ratio of tax revenues to GDP. In addition, increases in corruption perception index raise the ratio of tax revenues to GDP. Our findings indicate positive and significant effects of per capita GDP and trade openness on the ratio of tax revenues to GDP.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Good Governance
  • Corruption
  • Tax System Performance
 
-        دادگر، یدالله؛ نظری، روح الله و صیامی عراقی، ابراهیم. (1392). دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال دوم، شماره 5، صص 29-1.
-        سلاطین، پروانه؛ اسلامبولچی، سحر و یوسفی­زاده فرد، حسین. (1393). بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب. کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
-        سپهردوست، حمید؛ رجبی، فهیمه و باروتی، مهسا. (1394). بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره2، صص 126-103.
-        صمدی، علی­حسین و عیدی­زاده، شهرام. (1393). ارزیابی تأثیر سیاست­های اقتصادی و مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در افق 1404 (رهیافت الگوی پویایی شناسی سیستم). پژوهشنامه مالیات، شماره 69، صص 209 -181.
-        کمیجانی، اکبر، و سلاطین، پروانه .(1389). تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی گروه کشورهای منتخب OECD وOPEC. فصلنامهالگوسازیاقتصادی، 2 (2)، صص 24-1.
-        کریمی پتانلار، سعید؛ گیلک حکیم­آبادی، محمدتقی و صابر نوچمنی، صابر. (1394). تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب. پژوهشنامه مالیات، سال 23، شماره 27، صص 90-63.
-        -کریمی پتانلار، سعید؛ بابازاده، محمد و حمیدی، نعیمه. (1390). اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 19 (57)، صص 169-157.
-        رحمانی، تیمور؛ فلاحی، سامان؛ رضایی محمد قاسم و سبزرو، محبوبه. (1390). پذیرش عمومی مالیات، فساد و دموکراسی: یک مطالعه بین کشوری. پژوهشنامه مالیات، شماره 11، صص 62-38.
-        رضایی، ابراهیم؛ رضایی، محمد قاسم و شهبازی، کیومرث. (1390).  بررسی اثرات انگیزه­های رانت­جویانه بر درآمدهای مالیاتی در ایران (رابطه بین ترکیب مخارج و درآمدهای مالیاتی). پژوهشنامه مالیات، شماره دوازدهم (60)، صص 120-97.
-        رضایی، اختر. (1389). اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب در حال توسعه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
-        نظری، علیرضا و فدایی، ایمان. (1392). آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران.  فصلنامه سیاست­های اقتصادی، 1 (4)، صص 110-95.
-        Acemoglu, D., Verdier, T., & Acemoglu, T. V. (2000). The choice between market failure and corruption.” American Economic Review, 90, 194-211.
-        Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues. The Pakistan Development Review, 49(4), 405-417.
-        Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
-        Baltagi, B, H. (2005).Econometric Analysis of Panel Data, 3rd. Edition, England, John Wiley & Sons.
-        Bird, A. and Stephan, A. (2015). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. Journal of Economic Issues, 5(3), 12-17.
-        Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. Economic Analysis and Policy, 38(1), 55-71.
-        Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
-        Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: empirical evidence from Tunisian context. Journal of Asian Business Strategy, 5(1), 1-12.
-        Fan, C. S. (2006). Kleptocracy and corruption. Journal of Comparative Economics, 34(1), 57-74.
-        Çule, M., & Fulton, M. (2009). Business culture and tax evasion: Why corruption and the unofficial economy can persist. Journal of Economic Behavior & Organization, 72(3), 811-822.
-        Ghani, Z. (2011). A cross country analysis of tax performance with special focus on Pakistan´ s tax effort. Journal of Economic Issues, 11(1), 1-25.
-        Gupta, A. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. IMF Working Papers, No. 07/184 Washington, DC: The International Monetary Fund Organization for Economic: 1-39.
-        Gupta, R. (2008). Tax evasion and financial repression. Journal of Economics and Business, 60(6), 517-535.
-        Ghura, D. (1998). Tax revenue in Sub-Saharan Africa: effects of economic policies and corruption. IMF Working Paper, No. 98/135: 1-25.
-        Imam, P. A., and Jacobs, D. (2007). Effect of corruption on tax revenues in the Middle East, Review of Middle East Economics and Finance Rev, Middle East Econ. Fin., 10(1), 1-24.
-        Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999). Aggregating governance indicators (Vol. 2195). World Bank Publications.
-        Lateef, K. S. (1991). Comment on “Governance and Development,” by Boeninger. The World Bank Economic Review, 5(suppl 1), 295-298.
-        ­Law, S. H., and Azman-Saini, W. N. W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development, Economics of Governance, 13(3): 217-236.
-        Mutascu, M. (2011). Influence of clime conditions on tax revenue. MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper, No. 40324.
-        Sanyal, A., Gang, I. N., & Goswami, O. (2000). Corruption, tax evasion and the Laffer curve. Public choice, 105(1), 61-78.
-        Schneider, F. (2006). Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis, Discussion Paper No. 1936.
-        Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2000). Corruption, growth, and public finances (No. 2000-2182). International Monetary Fund.
-        Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax policy for emerging markets: developing countries. National tax journal, 299-322.
-        World Bank (2014). World development indicators database.