بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد دانشگاه لرستان

2 استادیار/ دانشگاه مازندران

چکیده

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کمک می‌کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده‌های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه‌های حکمرانی خوب داشته‌اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه‌ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می‌دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Empirical Investigation of Relationship between Central Bank Independence and Good Governance

نویسندگان [English]

  • Kaveh Derakhshani Dorabi 1
  • Yousef Mehkatfar 2
1 Ph.D. in Economics, Lorestan University
2 Assistant Professor / Mazandaran University
چکیده [English]

 
Economic development and increasing social welfare are main goals of economics. The new development theories focus on importance of institutions and good governance in empowering private sector and achieving economic development. In this course, the institutional mechanisms resulting in improvement of quality of government such as the independence of central bank help to attain development goals.  This study examines the relationship between independence of central bank and good governance. To this end, this relationship is tested by regression model and canonical correlation analysis among selected 26 countries. The findings indicate a significantly positive link between central bank independence and good governance indicator. Out of dimensions of independence degree, the independence of monetary policy making and financial independence have statistically significant and positive correlation with good governance components, however  political independence has no significant relation to such components.
In addition, the canonical correlation analysis shows that the dimensions of central bank independence degree can predict the 87 per cent of variations in good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence
  • Good Governance
  • Economic Development
  • Rule of Law
 
-        برادران شرکا، حمیدرضا و ملک الساداتی، سعید. (1387). تأثیر حکمرانی خوب (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (2005-1996). نشریه علمی پژوهشی راهبرد، 49، صص 59-27.
-        بلوچی، حسین؛ سید جوادین، سید رضا و فیاضی، مرجان. (1394). بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی). پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 4، صص 93-72.
-        درخشانی درآبی، کاوه. (1394). ارزیابی و محاسبه مقدار بهینه شاخص‌های استقلال بانک مرکزی در ایران. رساله دکترا دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
-        مهدوی عادلی، محمد حسین؛ حسین زاده بحرینی، محمد حسین و جوادی، افسانه. (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24. صص 106-88.
-        نادری، محمد مهدی. (1390). حکمرانی خوب، معرفی و نقد اجمالی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره 1، صص 94-69.
-        نیکومرام، هاشم و پور زمانی، زهرا. (1388). بررسی رابطه بین الگوهای پیش‌بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین). پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1)، صص 42-33.
-        یوسفی، علی؛ باقریان، عاطفه و شجاعی، مینا. (1393). منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی در پژوهش‌های اجتماعی. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال یازدهم، صص 233-207.
-        Ahrens, J. (2009). Governance, Institutional Change, and Economic Policy. Department of Economics, European Business School International University, Working Paper.
-        Alence, R. (2004). Political Institutions and Developmental Governance in sub-Saharan Africa. The Journal of Modern African Studies, 42(02), 163-187.
-        Alesina, A. & Grilli, V. (1992). The European Central Bank: Reshaping Monetary Policy in Europe. Cambridge University Press.
-        Alesina, A. & Summers, L. H. (1993). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), 157-162.
-        Alesina, A. (1988). Macroeconomics and Politics. NBER Macroeconomics Annual, 3, 13-52.
-        Alesina, A. (1989). Politics and Business Cycles in Industrial Democracies. Economic policy, 4(8), 55-98.
-        Ames, B. (1990). Political Survival: Politicians and Public Policy in Latin America (Vol. 12). University of California Press.
-        Bade, R., & Parkin, M. (1988). Central Bank Laws and Monetary Policy. London, ON: Department of Economics, University of Western Ontario.
-        Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101-121.
-        Bayart, J. F. (1993). The State in Africa: The Politics of the Belly (trans Mary Harper, Christopher Harrison & Elizabeth Harrison).
-        Cukierman, A., & Webb, S. B. (1995). Political Influence on the Central Bank: International Evidence. The World Bank Economic Review, 9(3), 397-423.
-        Cukierman, A., Web, S. B., & Neyapti, B. (1992). Measuring the Independence of Central Banks and its Effect on Policy Outcomes. The World Bank Economic Review, 6(3), 353-398.
-        Eijffinger, S. C. W. & Schaling, E. (1993), Central Bank Independence in Twelve Industrial Countries. Banca Nazionale Del Lavoro Quarterly Review, 184, 49-89.
-        Grilli, V., Masciandaro, D., & Tabellini, G. (1991). Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries. Economic policy, 6(13), 341-392.
-        Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2004). Governance Matters III: Governance Indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002. The World Bank Economic Review, 18(2), 253-287.
-        Kibmer, F., & Wagner, H. (2003). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance. Central Banking in Eastern Europe, 107.
-        Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of political economy, 85(3), 473-491.
-        Levi, M. (1988). Of Rule and Revenue. Berkeley. Los Angeles, London (University of California Press), Kap, 5, 95-121.
-        Mathew, J. T. (2006). Measuring Central Bank Independence in Twenty-Five countries: A New Index of Institutional Quality. Central Bank of India.
-        North, D. (2005). Understanding the Process of Economic Change (No. E10-1433).
-        North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge university press.
-        North, D. C. (1997). The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem (No. 1). Unu/Wider.
-        Rodrik, D. (2003). In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic growth. Princeton University Press.
-        Rogoff, K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target. The Quarterly Journal of Economics, 100(4), 1169-1189.
-        Rogoff, K., & Sibert, A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy cycles. The Review of Economic Studies, 55(1), 1-16.
-        Sandbrook, R. (1986). The Politics of Africa’s Economic Stagnation. Cambridge University Press. 
-        Sherry, A., & Henson, R. K. (2005). Conducting and interpreting canonical correlation analysis in personality research: A user-friendly primer. Journal of personality assessment, 84(1), 37-48.
-        Thompson, B. (1991). A Primer on the Logic and Use of Canonical Correlation Analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 24 (2): 80-93.
-        Tsebelis, G. (2002). Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton University Press.
-        Van de Walle, N. (2001). African economies and the politics of permanent crisis, 1979-1999. Cambridge University Press.
World Bank (2015). World Development Indicators. Available at:       http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators