بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار تجارت، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم بوده است؛ زیرا امروزه رشد و توسعه بسیار سریع بانکداری الکترونیک در کشور، موضوعی غیر قابل چشم پوشی است. در بانکداری الکترونیک، تراکنش های الکترونیکی جایگزین تراکنش های فیزیکی برای پول شده اند. اما بررسی این موضوع که آیا بانکداری الکترونیک عملاً در کشور ایران توانسته میزان نگهداری اسکناس و مسکوک را کاهش دهد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کاهش حجم نگهداری اسکناس و مسکوک منجر به افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش قدرت نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و کاهش مخاطرات ناشی از پول شویی خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده داده های فصلی 1384 تا 1393 و با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسن، همجمعی متغیرهای به کار رفته در مدل اقتصاد سنجی  بررسی شده و با به کارگیری روش VECM[1] به بررسی اثر بلندمدت گسترش بانکداری الکترونیک، بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک در دست مردم پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاه های کارت خوان در بلند مدت، تأثیر منفی و معناداری روی حجم اسکناس و مسکوک دارد؛ در حالی که افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک، تأثیر مثبت و معناداری روی اسکناس و مسکوک در دست مردم داشته است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Long-Term Effects of E-Banking on the Volume of Currency Held by the Public

نویسندگان [English]

  • Amir Khadem Alizadeh 1
  • Mohammad Mehdi Mojahedi 2
  • Hamid Reza Eskandari 3
1 Assistant Professor of Economics, University of Allameh-Tabatabaee
2 Assistant professor of Business, University of Allameh-Tabatabaee
3 MA student of Economics, University of Allameh-Tabatabaee
چکیده [English]

This study aims to evaluate the effect of electronic banking on holding currency by people, because the fast development of electronic banking is currently unavoidable subject in Iran. In e-banking, electronic transactions have been substituted for physical money transactions. This study explores whether electronic banking practice in Iran has reduced the amount of holding currency. Decreasing currency holdings increase the volume of bank deposits and the authority of regulatory and monetary policy-making by central bank and reduce the risks of money laundering. This study uses quarterly data from 2005 to 2014, Johansen-Juselius co-integration approach and Vector Error Correction Model (VECM) to analyze the long-term effects of e-banking development on the volume of currency in circulation. The results show that increasing volume of Point-of-sale (POS) devices in the long term has a significant and negative impact on the volume of currency while increasing use of Automatic Teller Machines (ATMs) has a significant and positive impact on holding currency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vector Error Correction Model
  • Johansen-Juselius Co-Integration Test
  • Currency In Circulation
-        بهمند، محمد و بهمنی، محمود. (1376). بانکداری داخلی 1، مؤسسه بانکی ایران. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-        تاری، فتح اله و عبدالرضا شاپوری. (1391). اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 51: 19-1.
-        درستی، محمد باقر. (1377). عوامل مؤثر بر جذب سپرده های بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-        علیاری، مسعود. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
-        مرادی، علیرضا. (1392). کاربرد Eviews8 در اقتصاد سنجی. انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
-    منصف، عبدالعلی و منصوری، نسرین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی (با تأکید بر نرخ سود اوراق مشارکت: 87-1367). مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره34: 94-72.
-        نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
-        همتی، عبدالناصر؛ قاسمی علی آبادی، مهدی و ذاکری، مهرزاد. (1391). ارزیابی اثر توسعه بانکداری الکترونیک بر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی کشور. مجموعه مقالات بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
 
-        Boeschoten, W. (1992). Currency used and payment patterns, financial and monetary policy studies. Kluwer Academic Publishers, 23, 85-91.
-        Columba, F. (2009). Narrow money and transaction technology: new disaggregated evidence. Journal of Economics and Business, 61(4), 312-325.
-        Drehmann, M., Goodhart, C., & Krueger, M. (2002). The challenges facing currency usage: will the traditional transaction medium be able to resist competition from the new technologies?. Economic Policy, 17(34), 193-228.
-        Duca, J. V., & Whitesell, W. C. (1995). Credit cards and money demand: A cross-sectional study. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 604-623.
-        Humphrey, D. B., Pulley, L. B., & Vesala, J. M. (1996). Cash, paper, and electronic payments: a cross-country analysis. Journal of Money, Credit and Banking, 28(4), 914-939.
-        Snellman, J. S., Vesala, J. M., & Humphrey, D. B. (2001). Substitution of noncash payment instruments for cash in Europe. Journal of Financial Services Research, 19(2-3), 131-145.