ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با تاکید بر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه بجنورد

چکیده

در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده­های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده­های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه­ فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می­باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می­رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور­های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی­تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی­کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی­باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Effect of Improvement in Quality of Labor, Credit and Business Regulations on Economic Growth (Case Study of the Selected Developing and Developed Countries with Emphasis on Iran)

نویسندگان [English]

  • Fariba Nakhaei 1
  • Abdollah Khoshnoodi 2
  • Majid Dashtban 2
1 MA student in Economics, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

In this research, the effect of labor, credit and business regulations on economic growth is investigated in a sample of developing and developed countries during 2000-2012. To do this, an endogenous growth model is estimated using panel data approach. Data on labor, credit and business regulations are derived from fifth subcomponent of Economic Freedom Index of Fraser Institute. Higher values of this subcomponent is related to improvement in quality of labor, credit and business regulations and more economic freedom. Based on economic theory and literature review, it is expected that improved quality of labor, credit and business regulations has a positive effect on economic growth. In general, results show that improvement in quality of labor, credit and business regulations affects economic growth positively among all sample countries and especially among high-income countries because these countries have stronger institutions. In addition, out of three components of labor, credit, and business regulations, the component related to labor market regulations has the most positive effect on economic growth; however, the effects of the other two components are not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Labor
  • Credit and Business Regulations
  • Business Environment
  • Economic Freedom
-        افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری باEviewsدر تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران:انتشارات ترمه، چ. اول.
-        باصری، بیژن و شاه حسینی، میثم. (1389). بررسی تأثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه). فصلنامه علوم اقتصادی، 3(10)، صص96-71.
-        عرفانی جهانشاهی، فاطمه. (1388). تأثیر مقرراتکسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. پایان نامه منتشر نشده­ کارشناسیارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، مشهد.
-         میرکازهی ریگی، فیصل. (1394). نقش کار­آفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی.
                                            
-        Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. American Economic Review, 91(5), 1369-1401.
-        Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics, 106(2), 407-443.
-        Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of economic growth, 5(1), 5-32.
-        Bertrand, M., & Kramarz, F. (2002). Does entry regulation hinder job creation? Evidence from the French retail industry. the quarterly journal of economics, 117(4), 1369-1413.
-        Busse, M., & Groizard, J. L. (2008). Foreign direct investment, regulations and growth. The World Economy, 31(7), 861-886.
-        Dawson, J. W., & Seater, J. J. (2013). Federal regulation and aggregate economic growth.Department of Economics Appalachian State University Boone, NC, 28608-2051.
-        Dawson, J. W., & Seater, J. J. (2013). Federal regulation and aggregate economic growth. Journal of Economic Growth, 18(2), 137-177.
-        Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. Economics Letters, 92(3), 395-401.
-        Dutz, MA., Kessides, I., O’Connell, S., Willig, RD. (2011). Competition and Innovation-Driven Inclusive Growth. World Bank Policy Research Working Paper, No.5852.
-        Feldmann, H. (2009). Business regulation, labor force participation and employment in industrial countries. Journal of Economics and Business, 61(3), 238-260.
-        Goff, B. (1996). Regulation and Macroeconomic performance, ISBN: 978-1-4612-8578-6 (Print) 978-1-4613-1343-4 (Online)
-        Griffith, R., & Harisson, R. (2004). The link between product market reform and macro-economic performance (No. 209). Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
-        Gwartney, J.; Lawson, R., & Hall, J. (2014). Economic Freedom of the World. 2014 Annual Report of Fraser Institute.
-        Haidar, J. I. (2012). The impact of business regulatory reforms on economic growth. Journal of the Japanese and international economies, 26(3), 285-307.
-        Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others?. The quarterly journal of economics, 114(1), 83-116.
-        Hanusch, M. (2011). The doing business indicators, economic growth and regulatory reform. World Bank Policy Research Working Paper, (6176).
-        Jalilian, H., Kirkpatrick, C., & Parker, D. (2007). The impact of regulation on economic growth in developing countries: A cross-country analysis. World development, 35(1), 87-103.
-        Lin, T. C. (2006). Alternative measure for education variable in an empirical economic growth model: Is primary education less important. Economics Bulletin, 15(15), 1-6.
-        Loayza, N., Oviedo, A. M., & Servén, L. (2004). Regulation and macroeconomic performance. World Bank Policy Research Working Paper, (3469).
-        Loayza, N., Oviedo, A. M., & Servén, L. (2005). The impact of regulation on growth and informality cross-country evidence. World Bank Policy Research Working Paper, (3623).
-        Mauro, P. (1995). Corruption and Growth.The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
-        Messaoud, B., & Teheni, Z. E. G. (2014). Business regulations and economic growth: What can be explained? International Strategic Management Review, 2(2), 69-78.
-        Messina, J. (2005). Institutions and service employment: A panel study for OECD countries. Labour, 19(2), 343-372.
-        Nicoletti, G., Bassanini, A., Jean, S., Ernst, E., Santiago, P., & Swaim, P. (2001). Product and labour market interactions in OECD countries. OECD Economics Department Working Paper, No. 312.
-        Nicoletti, G.; Bassanini, A.; Ernst, E.; Jean, S.; Santiago, P., & Swaim, P. (2001). Product and labour markets interactions in OECD countries (Working Paper). Paris: OECD.