تاثیر مخارج دولت بر نابرابری جنسیتی در آموزش در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی  زنان در دستیابی به فرصت‌های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می‌‎گیرد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های متغیر‌های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه‌ باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره‌ زمانی 2010-1990 و روش داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می‌یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت‌های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می‌یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Expenditure on Gender Inequality in Education in Selected MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Maasoumeh Khoosheh Gol Garousi 2
1 Professor and Head of Economics at Alzahra University
2 MA student of Economics alzahra university
چکیده [English]

Education has an important role in empowerment of the women and decreasing the educational inequality between men and women. This paper aims to find the impact of government expenditure on gender development index in education and gender inequality in education. In order to test the research hypotheses, the data of the government expenditure on education, gender inequality in education, gender education development index, openness, GDP per capita and dummy variable for democracy among the selected MENA countries are used in a panel data model for the 1990-2010 period. The results show that, an increase in government expenditure has a significant positive impact on the gender development index in education. Therefore, the situation for women is improved with an increase in government expenditure on education. When public spending increases, men than women will get more educational opportunities. In this case, women gender inequality in education is decreased, which means higher gender inequality in education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • education
  • Government Expenditure
  • MENA Countries
-        آتشک، محمد. (1391). ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران. زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 4، صص 151-127.
-        رابرتسون، یان. (1374). درآمدی بر جامعه شناسی. ترجمه حسین بهروان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-        زنجانی زاده، هما. (1386). تحلیل رابطه آموزش و پرورش و نابرابری‌های جنسیتی. مجله تعلیم و تربیت، شماره 91، صص 70-55.
-        سفیری، خدیجه. (1385). زنان و تحصیلات دانشگاهی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 56، صص 101-127.
-        شیبانی، ابراهیم و افشاری، زهرا. (1382). نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره62، صص 174-151.
-        فتحی، سروش و زندی، مریم. (1391). نابرابری جنسیتی شغلی در آموزش و پرورش، مورد مطالعه: نگرش زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش شهر همدان در سال 1390. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال ششم، شماره 4، صص 137-154.
-        فسایی، سهیلا و کلهر، سمیرا. (1386). ابعـاد شـکاف جنسیتی و میـزان تحقـق کاهش آن در برنامه سوم توسعه. پژوهش زنان، دوره5، شماره 2، صص 5-28.
-        Baliamoune–Lutz, M., & McGillivray, M. (2015). The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East. Economic Modelling, 47, 1-11.
-        Berik, G., Rodgers, Y. V. D. M., & Seguino, S. (2009). Feminist economics of inequality, development, and growth. Feminist Economics, 15(3), 1-33.
-        Chafetz, J. S. (1990). Gender equity: An integrated theory of stability and change (Vol. 176). Sage Publications.
-        Forsythe, N., Korzeniewicz, R. P., Majid, N., Weathers, G., & Durrant, V. (2003). Gender inequalities, economic growth and economic reform: A preliminary longitudinal evaluation. Employment Paper, 45, 6-12.
-        Jones, K; Evans, C; Byrd, R & Campbell, K. (2000). Gender Equity Training and Teaching Behavior. Journal of Instructional Psychology, Sep., Vol. 27.
-        Klasen, S. (2004). Gender-Related Indicators of Well-Being. In McGillivray, M. (Ed.) Human Well-Being: Concept and Measurement. London: Palgrave (2007), 167-192.
-        Phillips, A. (1987). Feminism and Equality. Oxford, Basil Black Well.
-        Todaro, M.P, & Smith, S.C. (2009). Economic Development. 11th Edition, Pearson Addison Wesley, University of Michigan, Michigan.