بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بو علی سینا، همدان، دانشکده اقتصاد و مدیریت

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده اقتصاد و مدیریت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش­های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می­باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه­ای که یک کشور را تشکیل می­دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می­شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می­باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می­پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده­های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک­طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می­شود؛ به گونه­ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می­باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی­باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک­طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می­شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می­باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی­باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک­طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می­باشد؛ به گونه­ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می­باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Municipal Tolls on Housing Price: A Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan 1
  • Bahram Sahabi 2
  • mohsen tartar 3
1 Professor, University of Bo Ali Sina, Hamadan, Faculty of Economics and Management
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Faculty of Economics and Management
3 Student of Tarbiat Modares University, Faculty of Economics and Management
چکیده [English]

The housing sector plays crucial role in economic growth because of its strong forward linkages with other economic sectors. However, this sector has faced with sharp fluctuations in the housing prices across urban areas in the past two decades. Economic development is the main goal of each country with regard to improve living standards. In addition, the urban development is an important source of national development. Municipalities are associated with the housing sector due to their linkages with urban construction projects.  The different factors affect housing prices. Using a Vector Auto-Regressive (VAR) model, this paper aims to examine the effects of paying tolls on housing prices in Tehran, capital of Iran. Applying quarterly data over the period 2005-2013, the estimation results indicate a unidirectional causality relationship running from housing price to housing renovation tolls. In addition, this paper finds a unidirectional causality relation running from housing price to total housing tolls. The other finding of this research is a unidirectional causality link from renovation tolls to total tolls in the housing sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing prices
  • Tax
  • VAR model
منابع
اکبری، نعمت الله و توسلی، ناهید. (1387). تحلیل تأثیر عوارض شهرداری­ها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی). فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره 5، شماره 1. ص 47-64.
اکبری، نعمت الله و یارمحمدیان، ناصر. (1391). محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول.  ص 103               
پورمحمدی، محمدرضا و قربانی، رسول و تقی­پور، علی­اکبر. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک. مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان، شماره سوم، ص 83-104.
حسن زاده، علی و خسرو شاهی، پرویز. (1388). الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری­های کلان شهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران). پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همایش مالیه شهرداری.
دانش­جعفری، داود و باباجانی، جعفر و کریمی اسبوئی، سمانه. (1393). ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهردای تهران.  فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره هفتم، ص 15-34.
رضایی، عباسعلی. (1393). آزمون علیت تودا-یاماموتو میان کارآفرینی و نرخ بیکاری در بخش صنعت: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 7، 157-182.
رهنما، محمدرحیم و قلی­زاده سرابی، شهرزاد. (1391). نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره سوم، ص 44-49.
زنگنه شهرکی، سعید و حسینی، سیدعلی. (1392). مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال اول، شماره  دوم، 15-29.
سهیلی، کیومرث. (1388). بررسی تطبیقی مدل­های تقاضای انرژی. مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 17، ص 67-84.
سوری، امیررضا و حیدری، حسن و افضلی، حسین. (1391). بررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا و عرضه مؤثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول: ص 140-113.
سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1393). بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 52، ص 11-28
صمیمی، سپیده و میرهاشمی، سید محمد. (1390). اثر درآمدهای نفتی بر تأمین درآمد شهرداری­های کلان شهرهای ایران. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
کامیار، غلامرضا. (1389). حقوق شهری و شهرسازی. تهران: انتشارات مجد.
کمیجانی، اکبر؛ گندلی علیخانی، نادیا و نادری، اسماعیل. (1392). تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی، پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، ص 7-38.
گجراتی، دموار. (1392). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ج دوم.
محمدی، تیمور؛ امامی، رسول و رسولی آستانی، ابراهیم. (1392). تحلیل تأثیر عوارض شهرداری­ها بر قیمت مسکن: در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران با تأکید بر منطقه 5. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش برنامه­ریزی و تحلیل سیستم­های اقتصادی(M.A)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
محمودی، محمود؛ زمردیان، غلامرضا و آقایی، مرتضی. (1390). بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت بندی آنها.  مشهد: کنفرانس اقتصاد شهر.
مهر آرا، محسن؛ فرمهینی فراهانی، راضیه و حسن­زاده، آیت. (1390). بررسی رابطه میان رشد مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 2، ص 69-90.
مهرگان، نادر و تارتار، محسن. (1393). بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت هزینه­ها بر قیمت مسکن تهران. فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 50، ص 45-68.
مهندسان مشاور هامونپاد. (1381). شیوه افزایش درآمد و کاهش هزینه شهرداری. دفتر برنامه­ریزی عمرانی وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
نصرالهی، خدیجه و آزادغلامی، اعظم. (1392). تحلیل تأثیر تسهیلات بانکی بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران. فصلنامه روند، سال بیستم،  شماره های 63 و 64: 38 - 15.
نوفرستی، محمد. (1392). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد. نشر رسا.
هادی زنوز، بهروز. (1358). بازار اراضی و مستغلات شهری، نحوه استفاده از قیمت، برنامه ریزی. تهران: نشر موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.
Chun, Tsai. (2014). Ripple effect in house prices and trading volume in the UK housing market: New viewpoint and evidence. Economic modelling 40: 68-75 .
Constantinos Katrakilidis. (2012). What Drives Housing Price Dynamics in Greece: New Evidence from Asymmetric ARDL Cointegration. Economic Modelling, Vol. 29, No. 4: 1064-69.
Egert, Balazs & Mihaljek, Dubravko. (2007). Determinants of House Price in Central and Eastern Europe, Bank for International Settlements. Working Papers, 236: 2-9.
Gianni, A. and Giannini, C. (1997). Topics in Structural VAR Econometrics. 2nd. Ed., Berlin: Springer-Verlag.
Hsiao, C., Steve Ching, H., Ki Wan, S., 2012. A panel data approach for program evaluation: Measuring the benefits of political and economic integration of hong kong with mainland china. J. Appl. Econometrics 27 (5), 705–740.
Keith, R.I. (1984). Property taxation and the demand for housing: An  econometric analysis. Journal of Urban Economics, 16: 208-224.
Lehner, M. (1022). Modelling housing prices in Singapore applying spatial hedonic regression. Master of Science Thesis, Institute for Transport Planning and Systems (IVT), Zurich: ETH Zurich.
Local Government Association Financial. (2007). Sustainability Program Astralia.
Malpezzi, Stephen, & M. Wachter, Susan. (2002). The Role of Speculation in Real Estate Cycles. The Center for Urban Land Economics Research, University of Wisconsin.
Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica: 1-48.
Youngman, J. and J. Malme. (1994). An International Survey of Taxes on Land and Buildings. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
Zaichao Du & Lin Zhang. (2015). Home-purchase restriction, property tax and housing price in China: A counterfactual analysis. Journal of Econometrics.