بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد

چکیده

برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه­گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه­گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست.
     در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد.
     نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه­یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه­یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می­روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intellectual Property Rights and Economic Development in the Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Khani 1
  • Zahra Nasrollahi 2
1 Graduate Student, Faculty of Economics and Management, Yazd University
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Yazd University
چکیده [English]

In line with a knowledge-based economy, the requirements for innovation should be provided in order to turn ideas into products through investment and creation of new products. Thus, protection of intellectual property rights at national level is one of the leading tools of creativity and innovation. The intellectual property rights play significant roles in trade, investment and economic ties. This paper identifies factors affecting protection of intellectual property rights, and investigates the relationship between intellectual property rights and the level of development of countries. The results show that there is a U-shaped relationship between the level of intellectual property rights and level of development in both developed and developing countries. Although human capital and trade openness in both groups are the most important factors affecting intellectual property rights, but economic freedom is inversely related to intellectual property rights across developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Intellectual Property Rights
  • Innovation
منابع
-        امیری، حسین علی. (1388). اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان تجارت جهانی وحقوق ایران. تهران: نشر میزان.
-        شاه آبادی، ابوالفضل و حیدری، مسعود. (1390). بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4)، صص 95-108.
-        شرافت، امیر حسین (1384). اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار. اطلاع رسانی و کتابداری (کتاب ماه کلیات)،  شماره 99 و 100.
-        صادقی یارندی، سیف اله و طارم سری، مسعود. (1386). فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
-        هوایی، مهدیه. (1388). حقوق مالکیت فکری. نشریه خبری،تحلیلیپارکعلموفناوریدانشگاه تهران، شماره چهارم.
 
-        Braga, C. A. P., Fink, C., & Sepulveda, C. P. (2000). Intellectual Property Rights and economic Development. World Bank Discussion Papers, No. 412.
-        Briggs, Kristie N. (2007). Intellectual Property Rights and Development: A Longitudinal vs. Cross Sectional Study. University of North Carolina at Chapel Hill,
-        Barro, R. J., & Lee, J. W. (1994). Sources of economic growth. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 40, pp. 1-46). North-Holland.
-        Chen, Y. & Puttitanun, T. (2005). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Journal of Development Economics, 78(2), 474-493.
-        Chin, J. C., & Grossman, G. M. (1990). Intellectual Property Rights and North-South Trade'in RW Jones and AO Krueger (eds.), The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin.
-        Falvey, R. E., & Foster, N. (2006). The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence. Olga Memedovic, Strategic Research and Economics Branch, UNIDO, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria.
-        Gutiérrez, E. (2007). The Geography and Determinants of Intellectual Property Rights.
-        Kanwar, S., & Evenson, R. (2003). Does intellectual property protection spur technological change?. Oxford Economic Papers, 55(2), 235-264.
-        Maskus, K. (2000). Intellectual Property Rights in the Global Economy. Institute for International Business, Washington DC.
-        Maskus, Keith. (2000). Intellectual Property Rights in the Global Economy. The Institute of International Economics Publications.
-        Maskus, K. E., & Penubarti, M. (1995). How trade-related are intellectual property rights?. Journal of International economics, 39(3), 227-248.
-        Monsef, A., & Sameti, M.A. (2011). The Effect of Intellectual property rights and communication Technology on Human. Journal of Business and Management Research, 1(9), 105-112.
-        Park, W. G. (2008). International patent protection: 1960–2005. Research policy, 37(4), 761-766.
-        Ginarte, J. C., & Park, W. G. (1997). Determinants of patent rights: A cross-national study. Research policy, 26(3), 283-301.