بیمه و جهانی‌شدن: مطالعه موردی کشورهای گروه D8: علیت گرنجری تلفیقی مبتنی‌ بر بوت‌استراپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

در این ‍‌پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی‌شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره‌ 2011-1999 می‌پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به‌عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی‌شدن KOF  (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به‌عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده‌ایم. روش استفاده‌ شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه‌شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی ‌بر رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون‌های والد با مقادیر بحرانی بوت‌استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان‌دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی‌شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک‌طرفه از سمت جهانی‌شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی‌شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می‌توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی‌شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insurance and Globalization in Developing 8 Countries (D-8): Bootstrap Panel Granger Causality Test

نویسندگان [English]

  • Shahram Fattahi 1
  • Abolghasem Golkhandan 2
1 Associate Professor of Economics, Razi University of Kermanshah
2 Ph.D. in Economics, Lorestan University
چکیده [English]

This study investigates the causal linkages between insurance and globalizationin Developing 8 countries (D8) by focusing on country-specific analysis over the period 1999–2011. To this end, we use insurance penetration rate (as a proxy insurance activities), globalization index KOF (as a proxy of globalization) and economic growth (as a control variable) as research variables. We apply the panel causality test provided by Konya (2006). This method is based on the Seemingly Unrelated Regressions (SUR) model and Wald tests with the country-specific bootstrap critical values. The findings indicate bidirectional causality between insurance and globalization for Malaysia and Indonesia, unidirectional causality running from the globalization to the insurance for Iran, Turkey and Bangladesh and lack of causality between the insurance and the globalization for Nigeria, Egypt and Pakistan. Accordingly, we can say that the causality between insurance and globalization are not the same in the D8 members, with regard to their particular circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • globalization
  • D8 Group Countries
  • Bootstrap
  • Dependency and Heterogeneity
منابع
-        آقایی، مجید؛ قنبری، علی؛ عاقلی، لطفعلی و صادقی، حسین. (1392). بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانل چند متغیره. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، شماره 9، صص 185-148.
-        جعفری‌صمیمی، احمد و کارگرد، ابراهیم. (1385). آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 2، صص 29-17.
-        جلائی، عبدالمجید؛ جعفری، محسن و جعفری، سعید. (1393). بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در ایران.  فصلنامه مطالعات کاربردی در اقتصاد ایران، شماره 9، صص 92-75.                                                                                         
-        جهانگرد، اسفندیار. (1390). بیمه و رشد اقتصادی در ایران.  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 59، صص 80-53.
-        راستی، محمد. (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای درحال‌توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت).  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 45، صص 47-25.                                                                                                                                                                                              
-        راستی، محمد و رضایی، جواد. (1392). تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق‌شده به WTO.  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 4، صص 161-151.                                                                                                                                                                                               
-        رضوی، یدالله و سلیمی‌فر، مصطفی.  (1392). اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی‌برداری.  فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، شماره 12، صص 32-9.    
-         طیبی، کمیل؛ حاجی‌کرمی، مرضیه و سریری، هما.(1390). تحلیل درجه بازبودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره 4، صص 60-39. 
-        کدخدایی، حسین.(1380). بیمه، بانک، بورس: مثلث توسعه مالی. فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص 144-131.                                                                                                                                                                             
-        گلخندان، ابوالقاسم؛ گلخندان، داود و خوانساری، مجتبی. (1392). آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF.  فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 14، صص 130-99.
-    محقق‌زاده، فاطمه. (1384). آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بر صنعت بیمه.  پژوهشنامه بیمه، شماره‌ 77، صص 86-61.
-        محمدی، حسین؛ اعلایی، محمدمهدی و اصغرنژاد، الهام. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.  سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره‌ 6، صص 37-25.
-        میرزایی، امیر؛ حسنی، محمد و نورالدینی، صدرالدین. (1393). اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM.  پژوهشنامه بیمه، شماره 1، صص 22-1.
-      Asghar, N. & Z. Hussain. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Developing Countries Recent Evidence from Panel Data. Pakistan Economic and Social Review, 52(2): pp. 99-126.
-      Baltagi, B. H., Demetriades, P. O., & Law, S. H. (2009). Financial development and openness: Evidence from panel data. Journal of development economics, 89(2), 285-296.
-      Barro, R.J & X. Martin. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill, Inc.
-      Bechtel, G. (2014). Does Globalization Mitigate Income Inequality? Journal of Data Science, 12(1), 197-215.
-      Beck, T. (2002). Financial development and international trade: Is there a link? Journal of international Economics, 57(1), 107-131.
-      Becker, B. & D. Greenberg. (2005). Financial Development and International Trade. World Bank.
-      Breitung, J. (2005). A parametric approach to the estimation of co-integration vectors in panel data. Econometric Reviews, 24(2), 151-173.
-      Breusch, T. S., & A. R. Pagan. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
-      Chang, C. P., & Lee, C. C. (2010). Globalization and economic growth: A political economy analysis for OECD countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173.
-      Chang, T., Cheng, S. C., Pan, G., & Wu, T. P. (2013). Does globalization affect the insurance markets? Bootstrap panel Granger causality test. Economic Modelling, 33, 254-260.
-      Chen, S.S., Cheng, S.C., Pan, G. & T.P. Wu. (2013). The Relationship between Globalization and Insurance Activities: A Panel Data Analysis. Japan and the World Economy, 28, 151-157.
-      Chen, S. S., Cheng, S. C., Pan, G., & Wu, T. P. (2013). The relationship between globalization and insurance activities: A panel data analysis. Japan and the World Economy, 28, 151-157.
-      Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied Economics, 38(10), 1091-1110.
-      Dreher, A., Gaston, N., & Martens, P. (2008). Measuring globalization: Gauging its consequences. Springer Science & Business Media.
-      Gries, T., Kraft, M., & Meierrieks, D. (2009). Linkages between financial deepening, trade openness, and economic development: causality evidence from Sub-Saharan Africa. World development, 37(12), 1849-1860.
-      Han, L., Li, D., Moshirian, F. & Y. Tian. (2010). Insurance Development and Economic Growth. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 35(3), 99-183.
-      Hassan, A.F. & M.R. Islam. (2005). Temporal Causality and Dynamics of Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth in Vector Auto Regression (VAR) for Bangladesh, 1974-2003: Implication for Poverty Reduction. Journal of Nepalese Business Studies, 2(1), 1-12.
-      Hoyos, R. E., & V. Sarafidis. (2006). Testing for Cross-Sectional Dependence in Panel Data Models. Stata Journal, 6 (4), 484-496.
-      Kiendrebeogo, Y. (2012). The effects of financial development on trade performance and the role of institutions. La serie des Etudes et Documents du CERDI est consultable sur le site: http://www.cerdi.org/ed.
-      Kletzer, K. & P. Bardhan. (1987). Credit Markets and Patterns of International Trade. Journal of Development Economics, 27(1-2), 57-70.
-      Kónya, L. (2006). Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992.
-      Lee, C. C., & Chang, C. H. (2012). Globalization and Convergence of International Life Insurance Markets. The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, 37(1), 125-154.
-      Lee, J. W. (1993). International trade, distortions, and long-run economic growth. Staff Papers, 40(2), 299-328.
-      Menyah, K., Nazlioglu, S., & Wolde-Rufael, Y. (2014). Financial development, trade openness and economic growth in African countries: New insights from a panel causality approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
-      Pesaran, M. H .(2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels.
-      Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
-      Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
-      Rehman, M.Z., Ail, N., & Nasir, N. M. (2014). Linkage between financial development, trade openness and economic growth: evidence from Saudi Arabia. Journal of Applied Finance & Banking, 5(6), 127-141.
-      Svaleryd, H., & Vlachos, J. (2005). Financial markets, the pattern of industrial specialization and comparative advantage: Evidence from OECD countries. European Economic Review, 49(1), 113-144.
-      Wolde-Rufael, Y. (2009). Re-examining the financial development and economic growth nexus in Kenya. Economic Modelling, 26(6), 1140-1146.