تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نگرانی‌ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت‌ها با انگیزه‌های مختلفی مانند بهبود فعالیت‌های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه‌گذاری‌ها، رشد و سیاست‌های زیست‌محیطی تأکید داشته‌اند، مطالعه سیاست‌های انرژی در کنار اهمیت زیست‌محیطی و ژئوپلیتیک ویژه‌ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده‌های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده کرده‌ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت‌ها در کنار مجموعه برنامه‌هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می‌بایست محدودیت‌هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری‌شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه‌ای و مطبوعات در مطرح‌کردن گزارش‌ها و تخطّی‌ها از مقررات باعث می‌شود که گروه‌های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می‌تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption on Energy Efficiency from the Political Economy Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Mohammad Barakan 1
  • Abdolrasoul Ghasemi 2
  • Teymoor Mohammadi 2
1 Master student of Allameh Tabataba'i University
2 Academic member of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Concerns about higher energy demand have led governments to have different motivations such as improving the trade and industrial competitiveness, energy security, improvement in living environment and finally economic development and to follow the efficient use of energy. Since empirical studies have emphasized on the role of corruption in the investment, growth and environmental policies, the study of energy policies and their environmental and geopolitical importance has also been fruitful. The main purpose of this research is to study the impact of corruption on energy efficiency across 57 selected countries including OECD and oil-rich non-OECD members over the period 2002 to 2011. We used the Dynamic panel data analysis of Generalized Method of Moments approach. The results demonstrate that corruption affects significantly and negatively energy efficiency. Since energy policy is an example of market failure, hence, in order to enhancing energy efficiency, the governments should impose restrictions on administrative bureaucracy with the aim of preventing abuse of power by politicians, and governmental employees. Immunity and freedom of the press and media in addressing violations of regulations not only make different political groups to monitor and expose corruption but also increase the opportunity cost of crime. As a result, the implementation of energy efficiency programs can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Political Economy
  • Energy Intensity
منابع
-        حقیقت، جعفر؛ انصاری لاری، محمد صالح و کیانی، پویا. (1393). ارزیابی کارایی انرژی در بخش خانگی استان‌های کشور. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره13، شماره4، صص 89-116.
-        سیف، اله مراد. (1387). شدت انرژی: عوامل تأثیرگذار و تخمین یک تابع پیشنهادی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 18، پاییز. صص 201-177.
-        فقه مجیدی، علی و ابراهیمی، صلاح. (1394). اقتصادسنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای‌ویوز 8. چاپ اول، تهران، نور علم، 175 صفحه.
-        قاسمی، عبدالرسول و محمدخان‌پور اردبیل، رقیه. (1393). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 13، زمستان. صص 169-190.
-        ندیری، محمد و محمدی، تیمور. (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 3، سال پنجم، پاییز. صص 24-1.
 
-        Baltagi, B.H. (2005). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.Ltd.
-        Bernstein, M. A., Fonkych, K., Loeb, S., & Loughran, D. S. (2003). State-level changes in energy intensity and their national implications. Rand Corporation.
-        Cuervo-Cazurra, A. (2016). Corruption in international business. Journal of World Business, 51(1), 35-49.
-        Fredriksson, P. G., & Svensson, J. (2003). Political instability, corruption and policy formation: the case of environmental policy. Journal of public economics, 87(7), 1383-1405.
-        Fredriksson, P. G., Vollebergh, H. R., & Dijkgraaf, E. (2004). Corruption and energy efficiency in OECD countries: theory and evidence. Journal of Environmental Economics and management, 47(2), 207-231.
-        Gorman. W.H. (2014). Re-evaluating the Energy Efficiency Gap in Austin: How the Principal-Agent Problem Affects the Adoption of Efficient Technologies. The University of Texas, Austin.
-        Jong-Sung, Y., & Khagram, S. (2005). A comparative study of inequality and corruption. American Sociological Review, 70(1), 136-157.
-        Khan, M. (2006). Determinants of corruption in developing countries: the limits of conventional economic analysis. International Handbook on the Economics of Corruption, 216-244.
-        Klitgard, R. (1998). Controlling corruption. Berekly: University of California Peress.
-        Miketa, A., & Mulder, P. (2005). Energy productivity across developed and developing countries in 10 manufacturing sectors: patterns of growth and convergence. Energy Economics, 27(3), 429-453.
-        Mishra, A. (2006). Corruption, hierarchies and bureaucratic structure. International handbook on the economics of corruption, 189, 216.
-        Productivity Commission. (2005). The private cost effectiveness of improving energy efficiency-Report No.36. Australian Government Productivity Commission, Canberra.
-        Stiglitz, J.E. (1996). Whither Socialism?. Cambridge, MA: MIT Press.
-        Sutherland, R. J. (1991). Market barriers to energy-efficiency investments. The Energy Journa,l vol.12, 15-34.
-        T’Serclaes. P.D. & Jollands. N. (2007). Mind the gap: quantifying principal-agent problems in energy efficiency. tech. rep., International Energy Agency, Paris, France.
-        Thaler. D.R. (2011). The Determinants of Energy Intensity. Honors Thesis submitted by University Of Florida.
-        Thollander, P., & Ottosson, M. (2010). Energy management practices in Swedish energy-intensive industries. Journal of Cleaner Production, 18(12), 1125-1133.
-        Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of econometrics, 126(1), 25-51.