توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است.
در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و از اطلاعات 14 بانک خصوصی و دولتی (بانکهای غیرتخصصی) برای سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده و رابطه میان نسبت ناکارآیی، سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اندازه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، سپرده به دارایی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، با استفاده از روش رگرسیون داده های پانلی و EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان نسبتهای ناکارآیی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه مثبت و معنادار، و میان اندازه و نسبت سپرده به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Power of Bank-Specific Variables in Explaining None-Performing Loans Ratio: Evidence from the Iranian Banking Sector

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Mina Moghaddasi Nikjeh 2
1 Associate Professor of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
2 Ph.D. student of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
چکیده [English]

Banking is a main sector in each economy.  Loan portfolio is the most important asset in banks, profit on loans accounts for main income in the banks. The loan quality is a key measure of the bank’s financial performance and stability. Therefore, the non-performing loan ratio measures a bank’s financial health.
This study investigated the power of bank-specific variables in explaining the non-performing loan ratio.  The current study used information of 14 banks (non-specialized banks) over the period 2009 - 2013. It examined the relationships among inefficiency ratio, profitability (ROE), size, equity to assets ratio, deposits to assets ratio, investments and joint ventures to assets ratio, non-interest income to total income ratio and non-performing loans ratio utilizing EGLS panel data method.
The findings indicate positive relationships among inefficiency ratio, investments and joint ventures to assets ratio, non-interest income to total income ratio and non-performing loans ratio, and negative significant relationships among size, deposits to assets ratio and non-performing loans ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Performing Loans Ratio
  • Bank-Specific Variables
  • Panel Data
منابع
-        اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1385).  نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری.
-        باصری، بیژن؛ نظریان، رافیک و هنری مهر، معصومه. (1390). بررسی ارتباط ریسک اعتباری با مطالبات معوقه بانکها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده اقتصاد.
-        حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان. (1389). بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها. فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، صص 191- 219.
-        کردبچه، حمید و پردل نوش آبادی، لیلا. (1390). تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49، 117-150.
-        لطیف، بیژن؛ شیرین بخش، شمس الله و امیرلو، معصومه. (1392). عوامل تعیین کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
-        Adebola, S.S, Sulaiman, W., Yusoff, W., Dahalan, J. (2011), An ARDL Approach to the determinants of nonperforming loans in Islamic banking system in Malaysia. Arabian Journal of Business and Management Review, 1(2), 20-30.
-        Bercoff, J. J., Giovanni, J., & Grimard, F. (2002). Argentinean Banks, Credit Growth and the Tequila Crisis: A Duration Analysis. Journal of Finance, 6-12..
-        Berger, A.N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance, 21(6), 849‐870.
-        Bofondi, M., & Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks. Bank of Italy Occasional Paper, (89).
-        Boudriga, A.; Boulila, N., & Jellouli, S. (2009). Does bank supervision impact nonperforming loans: cross-country determinants using aggregate data? MPRA Paper No. 18068.
-        Dash, M. K., & Kabra, G. (2010). The determinants of non-performing assets in Indian commercial bank: An econometric study. Middle Eastern Finance and Economics, 7(2), 94-106.
-        Fofack, H. (2005). Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implications. World Bank Policy Research Working Paper, (3769).
-        Garcia-Marco, T., & Robles-Fernandez, M. D. (2008). Risk-taking Behaviour and Ownership in the Banking Industry: The Spanish Evidence. Journal of Economics and Business, 60(4), 332-354.
-        Godlewski, C. (2004). Capital Regulation and Credit Risk Taking: Empirical Evidence from Banks in Emerging Market Economies. Finance 0409030, EconWPA.
-        Hu, J.L.; Li, Y., & Chiu, Y.H. (2004). Ownership and nonperforming loans: Evidence from Taiwan’s banks. The Developing Economies, 42(3), 405-420.
-        Jakubik, P. (2007). Macroeconomic environment and credit risk. Czech Journal of Economics and Finance, 10(1), 133–166.
-        Jimenez, G., & Saurina J. (2006). Credit cycles, credit risk, and prudential regulation. International Journal of Central Banking, 2(2), 65-98.
-        Louzis, D.P., Vouldis, A.T., Metaxas, V.L. (2010), Macroeconomic and bank‐specific determinants of non‐performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Bank of Greece, Working Paper, no.118.
-        Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.
-        Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macro financial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Papers, WP/11/161.
-        Park, J. H., & Zhang, L. (2012). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of the U.S. Non-Performing Loans: Before and During the Recent Crisis. Research project for the degree of master of science in finance, Beedie school of business, Simon Fraser University, Canada.
-        Pesola, J. (2007). Financial fragility, macroeconomic shocks and banks' loan losses: evidence from Europe. Bank of Finland Research Discussion Papers No. 15.
-        Podpiera, J., & Weill, L. (2008). Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience. Journal of Financial Stability, 4(2), 135-148.
-        Rajan, R., 1994. Why bank policies fluctuate: a theory and some evidence. QuarterlyJournal of Economics, 109, 399–441.
-        Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003). Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment. Occasional Papers, 24(3), 81-121.
-        Reinhart, C., & Rogoff, K. (2013). From Financial Crash to Debt Crisis. NBER Working Paper 15795.
-        Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224.
-        Sinkey, J.F., & Greenwalt, M. (1991). Loan-loss experience and risk-taking behavior at large commercial banks.  Journal of Financial Services Research, 5(1), 43-59.
-        Stiroh, K. J. (2004). Diversification in banking: Is noninterest income the answer?. Journal of Money, Credit, and Banking, 36(5), 853-882.
-        Vatansever, M., & Hepsen, A. (2013). Determining impacts on non-performing loan ratio in turkey. Journal of Finance and Investment Analysis, 2(4), 119-129.