سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد بخش‌عمومی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش‌عمومی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نوع و میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت خدمات در کشورهای گروه D8(شامل ایران) در دوره 1995-2013 است. بدین منظور از یک مدل جاذبه اصلاح‌شده در قالب داده‌های ترکیبی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش 10 درصدی در تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر (به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری نفوذ اینترنت)، نسبت حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی به میزان 18/0 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون‌های تشخیصی مدل نیز به‌همراه برآورده‌شدن علامت انتظاری ضرایب متغیرهای کنترل، برآورد درست مدل اقتصادسنجی را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of the Internet on Trade in Services

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alizadeh 1
  • Abolghasem Golkhandan 2
1 Assistant Professor of Public Economics, Lorestan University
2 Ph.D. student of public economics, Lorestan University
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the type and extent of Internet’s impact on the volume of trade in services in D8 countries (including Iran) over 1995-2013 period. To achieve this purpose, a modified gravity model is estimated by the panel data using System Generalized Methods of Moments (SGMM). The results indicate that Internet penetration has a significant and positive impact on the volume of trade in services for the countries in the study; So that a 10 percent increment in the number of Internet users per 100 population (as an Internet penetration indicator) will increase the ratio of volume of trade in services to GDP as much as 0.18 percent. The results from model diagnostic tests, along with the coefficients of control variables meeting the expected sign, validates the estimation of econometric model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • D8 Group Countries
  • Gravity Model
  • Internet
  • Services Trade
  • System Generalized Methods of Moments (SGMM)
-        سعادت، رحمان و محسنی، ناهید. (1393). بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال اول، شماره 19، صص 54-29.
-        طیبی، کمیل؛ حاجی‌کرمی، مرضیه و سریری، هما. (1390). تحلیل درجه بازبودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، سال اول، شماره 4، صص 60-39.
-        طیبی، سید کمال؛ جباری، امیر؛ شاطری، محمدرضا و کوچک زاده، میثم. (1386). بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات (مطالعه تجربی 8 کشورمنتخب عضو اتحاد “آ.سه.آن + 3” و ایران). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 33، صص 128-105.
-        کریمی، حسین و طیبی، سیدکمیل. (1386). تأثیر کاربران اینترنتی بر جریان‌های تجاری سازمان تجارت جهانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 33، صص 183-165.
-         لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ کریم‌زاده، مصطفی؛ غفرانی، پروین؛ لکزیان، مهرانگیز و کریمی، الهه. (1393). تأثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی. اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار. اقتصاد و فرهنگ.
-        نوفرستی، محمد. (1389).ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. انتشارات رسا.
-        وزارت امور اقتصادی و دارایی. (1392). نگاهی به ساختار بخش خدمات در ایران و جهان. گزارش‌های اقتصادی.
-        Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1981). Estimation of Dynamic Models with Error Components. Journal of the American Statistical Association, Vol.76, Issue: 375, pp. 589-606.
-        Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, Vol.58, No.2: pp. 277-297.
-        Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Components Models. Journal of Econometrics, Vol.68, Issue:1, pp. 29-51.
-        Baliamoune, M. N. (2002). The new economy and developing countries. WIDER Discussion Paper. World Institute for Development Economics Research. Helsinki, Finland.
-        Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd.
-        Fink, C., Mattoo, A. & Neagu, I.C. (2005). Assessing the Impact of Communication Costs on International Trade. Journal of International Economics, Vol.67, No.2, pp. 428–445.
-        Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, Vol.87, Issue:1, pp. 115-143.
-        Bond, S. R. (2002). Dynamic Panel Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice. Institute for Fiscal Studies / Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Micro Data Methods and Practice) Working Paper No.CWPO9/02.
-        Choi, C. (2010). The Effect of the Internet on Service Trade. Economics Letters, 109(2): pp. 102-104.
-        Clarke G.R.G. & Wallsten, S. J. (2006). Has the Internet Increased Trade? Developed and Developing Country Evidence. Economic Inquiry, Vol.44, No.3, pp. 465-484.
-        Freund, C. & Weinhold, D. (2002). The Internet and International Trade in Services. The American Economic Review, Vol.92, No.2, pp. 236–240.
-        Green, W. H. (2012). Econometric Analysis. 7thEd, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
-        Grossman, G. Helpman, E. (2005). A Protectionist Bias in Majoritarian Politics .Quarterly Journal of Economy, Vol.120, No.4, pp. 139-1282.
-        Im, K.S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, Vol.115, No.1, pp. 53-74.
-        International Monetary Fund, (IMF), Data and Statistics, Balance of Payments and International Investment Position Compilation Guide (2012), Retrieved August 1, 2013 from: http://www.imf.org/ external/ pubs/ ft/bop/2007/bop6comp.htm.
-        Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-based Tests for Co-integration in Panel Data. Journal of Econometrics, Vol.90, Issue:1, pp. 1- 44.
-        Kurihara, Y. & Fukushima, A. (2013). Impact of the Prevailing Internet on International Trade in Asia. Journal of Sustainable Development Studies, Vol.3, No.1, pp. 1-13.
-        Lin, F. (2014). Estimating the Effect of the Internet on International Trade. The Journal of International Trade & Economic Development, Vol.24, No.3,: pp. 409-428.
-        Onyeiwu, S. (2002). Inter-country Variations in Digital Technology in Africa. WIDER Discussion Paper. World Institute for Development Economic Research. Helsinki, Finland.
-        Pedroni, P. (2004). Panel Co-integration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, Vol.61, No.3, pp. 597-625.
-        Tinbergen J. (1962). Shaping the World Economy. New York: The Twentieth Century Fund Inc.
-        United Nation Development Programmer, (UNDP). (2013). Research &Publications, Human Development Reports (2013). Retrieved March 21, 2013 from: http://www.undp.org/content/ undp/en/home/library page/hdr/humandevelopment-report-2013/.
-        Vemuri V.K & Siddiqi, S. (2009). Impact of Commercialization of the Internet on International Trade: A Panel Study Using the Extended Gravity Model. The International Trade Journal, Vol.23, No.4, pp. 458-484.
-        Wallsten, S. (2003). Regulation and Internet Use in Developing Countries. Policy Research Working Paper. World Bank. Washington DC.
-        World Bank. (2003). World Development Indicators. World Bank. Washington DC.
-        http://www.itu.int/ict/statistics
-        http://www.worldbank.org