عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه اقتصاد،دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته‌ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) بهره گرفته‌ایم. یافته‌ها نشان می­دهد که در کوتاه­مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره‌وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه­مدت نرخ بیکاری و بهره­وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه­مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Minimum Wages on the Agricultural Labor’ Wages in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Azizi 1
  • Nader Mehregan 2
1 Master of Agricultural Economics at Bu-Ali Sina University in Hamadan
2 Associate Professor of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

In the current study, we examine the effects of minimum wages on the wages of men and women employed in the agricultural sector during 1981 – 2013. To this end, we use an Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) model. The findings show that minimum wage and inflation play effective roles in determining the wages of men in the short-run, and the minimum wage and labor productivity in agriculture are main determinants of male employees in the long-run. However, unemployment and labor productivity in the short-term and the unemployment rate and inflation rate in long-term have no effect on men’s wages. The minimum wage is the only influential factor in determining the women’s wages in agriculture. Thus, the unemployment rate, inflation rate and labor productivity in agriculture have no effect on the determination of women’s wages. In addition, the minimum wage has greater impact on women than men's wages. In the short term, a one percent increase in the minimum wage increases the men’s and women’s wages by 0.28% and 0.48%, respectively. However, a one percent increase in the minimum wage increases the men's and women's wages by 0.77% and 0.82%, respectively, in the long run. Therefore, enforcement of the minimum wage law reduces gender-based wage discrimination in the Iranian agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum Wage
  • Agricultural Labor Wages
  • Gender Wage Differential
  • Iran
منابع
-        ازوجی، علاالدین و امینی، علیرضا. (1387). تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره­وری نیروی کار در صنایع ایران: یک مدل خودهمبسته با وقفه­های توزیعی. پژوهش­های اقتصادی ایران. سال 12، شماره 37، صص 73 – 97.
-    جوادی، صفورا و طائی، حسن. (1387). اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع کارخانه­ای ایران. علوم اقتصادی، جلد 1، شماره 3، صص 65-84.
-        راسخی، سعید و دیندار رستمی، مرضیه. (1390). ساختار جغرافیایی دستمزد صنعتی ایران: مطالعۀ بین کشوری. اقتصاد و تجارت نوین، شماره 23 – 24، صص 29 – 47.
-        عباسی­نژاد، حسین؛ تشکینی، احمد؛ رحمانی، تیمور و ستایش، هدیه. (1392).  ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 2، صص 65-86.
-        عیسی­زاده، سعید و محمدی، عدنان. (1392). مطالعه رابطه حداقل دستمزد بر فقر در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران.  دوره 2، شماره 5، صص 121-143.
-        کشاورز حداد، غلامرضا و علویان قوانینی، آرش. (1391). شکافت جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران. پژوهش­های اقتصادی ایران، سال 17، شماره 53، صص 133 – 101.
-        مهرگان، نادر و رضائی، روح­الله. (1388). آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می­شود؟ تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 1، صص 253-266.
-        نجفی کاج آباد، قاسم. (1390). نگاهی به روش­های تعیین حداقل دستمزد و شیوه­های اجرای آن در برخی کشورها و ایران. ماهنامه کار و جامعه، شماره 137.
-        نوفرستی، محمد. (1391). ریشه واحد همجمعی در اقتصاد سنجی (چاپ چهارم). تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
-        Cuong, N. V. (2014). Do Minimum Wages Affect Firms’ Labor and Capital? Evidence from Vietnam. Working Papers 2014-179, Department of Research, Ipag Business School.
-        Rault, C. (2004). Inflation, minimum wage and other wages: an econometric study on French macroeconomic data. Applied Economics, 36(4), 277-290.
-        Venkatesh, P. (2013). Recent Trends in Rural Employment and Wages in India: Has the Growth Benefitted the Agricultural Labors? Agricultural Economics Research Review, V. 26 (Conference Number), 13-20.
-        Volscho, T. W. (2005). Minimum wages and income inequality in the American states, 1960–2000. Research in Social Stratification and Mobility, 23, 343-368.