اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Changes on Bank Profitability

نویسندگان [English]

  • Zahara Afshari 1
  • Shams-o-Allah Shirinbakhsh 2
  • samaneh ravangard 3
1 Professor of Faculty of Economics, Al-Zahra University
2 Associate professor at Alzahra University
3 Master of Science (Economics), Al-Zahra University
چکیده [English]

This paper analyzes the relationship between oil price shocks and bank profitability, using data from 88 banks in 11 oil-exporting MENA countries for 2006-2012. The dependent variable is the return on assets, measured as the ratio of bank profits to total assets. and the independent variables include bank-specific, and country-specific variables, and oil price changes. We test the hypotheses of direct and indirect effects of oil price shocks on bank profitability via a dynamic panel method (system GMM). Our results indicate that oil price changes have direct impact on bank profitability. To differentiate the impact of oil price shocks on banks with different organizational structures we introduce interaction terms for oil price with commercial, Islamic, and investment banks. Our results indicate that Islamic banks appear to be the only affected ones by oil price shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bank profitability
  • Oil Price Shocks
  • system GMM
  • MENA Countries
-        نورانی، سید محمدرضا؛ امیری، حسین و محمدیان، عادل. (1391). رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تأکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی. سال دوم، شماره ششم، بهار 1391.
-      Athanasoglou, Panayiotis, Matthaios D . Delis, and Christos Staikouras. (2006). Determinants of Bank Profitability in the south Eastern European Region. Bank of Greece, Working paper No.47.
-      Athanasoglou, Panayiotis,S, Brissmis, and M. Delis. (2008). Bank- specific, Industry- Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of Financial Markets, Institutions, and Money.
-      Cihak, Martin, and Heiko Hesse. (2008). Islamic Banks financial Stability: An Empricial Analysis. IMF Working Paper 08/16 (Washington : International Monetary Fund).
-      Valentine Flamini and Calvin MCdonald .(2009). the determinants of commercial bank profitability in Sub – Saharian Africa. IMF working paper.
-      Antonia Davydenko .(2010). determinants of bank profitability in Ukraine. American university in Bulgaria.
-      Etienne Bordeleau and Christopher Graham .(2010). The Impact of liquidity on bank profitability. bank of Canada,working paper 2010-38.
-      R Gaston Gelos. (2006). Banking Spreads in Latin America. IMF working paper, wp/06/44.
-      Heiko hesse and Martin Cihak. (2007). CooperativeBanks and Financial Stability. wp/07/02.
-      Ali Mirzaei, Zeynab Mirzaei. (spring 2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Middle Easting Banking. Iranian Economic Riview, Vol.15, No.29.
-      Athanasoglou, P.P., Brissimis,S.N. & Delis, M.D. (2005). Bank-specific industry-specific and macroeconomics determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 18, no.2, pp121-136.
-      Dietrich, A. & Gabrielle, W. (2009). What Determines the Profitability of Commercial Banks? New Evidence from Switzerland. Working Paper Series.
-      Valentine Flamini and Calvin MCdonald. (2009). the determinants of commercial bank profitability in Sub – Saharian Africa. IMF working paper.
-      Curtis Lartey, Samuwl Antwi, Eric Kofi Boundi. (2013). The Relationship Between Liquidity and Profitability of Listesd Banks in Ghana. International Journal of Business and Social Science.
-      James Ayodele Owoputi , Olawale Femi Kayode, Felix Ademola Adeyefa .(2014). Bank Specific, Industry Specific and Macroeconomic  Determinants of Bank Profitability in Nigeria. European Scientific Journal September 2014 edition vol.10, No.25 ISSN: pp 1857 – 7881.
-      Ali Mirzaei ,Zeynab Mirzaei .(2011). Bank-specific and Macroeconomic Determinants of Profitability in Middle Eastern Banking. Iranian Economic Review, Vol.15, No.29, Spring 2011.
-      www.Bankscope.com
-      www.data.worldbank.org
-      www.imf.org