اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست. نابرابری جنسیتی، زنان را به‌عنوان نیمی از جمعیت از فرصت‌ها و امکانات محروم ساخته و موجب تخصیص غیربهینه‌ منابع می‌شود. یکی از ابعاد تبعیض جنسیتی، تبعیض در آموزش است، در حالی‌که آموزش از عوامل مهم اثرگذار بر اشتغال، رفاه افراد و سلامت جامعه است. این پژوهش، اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در دوره‌ 1990-2010 مورد بررسی قرار می‌دهد. از نسبت ثبت‌نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی استفاده شده‏است. نتایج برآورد با استفاده از داده‌های تابلویی نشان می‌دهد که نابرابری جنسیتی آموزشی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته و این موضوع، ضرورت توجه به کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender Discrimination in Education on Economic Growth in the Middle East and North Africa

نویسندگان [English]

  • Atena Nikpei 1
  • Zahra mila Elmi 2
1 Graduated from Economics, Mazandaran University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mazandaran University
چکیده [English]

Gender discrimination is when females and males do not haves equal access to resources and opportunities. Gender inequality excludes women as half of the population from resources and opportunities and leads to misallocation of resources. Discrimination in education is one of the forms of gender discrimination, while education is one of the important factors that affects employment, welfare and health of the society. This study investigates the effect of gender discrimination in education on economic growth in selected countries in the Middle East and North Africa region during the period 1990-2010. The ratio of gross enrollment of boys to girls in primary and secondary schools is used as an indicator for measuring gender inequality. Estimated results by using panel data indicates that gender inequality in education has a negative and significant effect on economic growth and this shows the necessity of reducing the gender gap for enhancing economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Discrimination
  • education
  • Economic Growth
  • Middle East and North Africa
  • Panel Data
-    آذربایجانی، کریم و مصطفایی، هاجر. (1390). اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب (2006-1993). فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 1، شماره 2، صص 83-112.
-        پرتوی، بامداد؛ امینی، صفیار و گودرزی، امیر. (1388). بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ‌3 «پیاپی9»، صص 51-76.
-        جمشیدنژاد، امیر. (1384). تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
-        رنانی، محسن؛ اربابیان، شیرین و میرزایی، محمد. (1390). شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیررسمی کشور. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 1، شماره 1، صص 38-62.
-        عمادزاده، مصطفی. (1382). اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان. پژوهش زنان، دوره 1، سال سوم، شماره 7، صص 115-140.
-        موحد، مجید؛ عنایت، حلیمه و گرگی، عباس. (1384). عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری‌های جنسیتی. پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2، صص 95-113.
-        Baliamoune-Lutz, M. (2002). Assessing the Impact of One Aspect of Globalization on Economic Growth in Africa. United Nations University-World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER), Discussion Paper, No 91.
-        Baliamoune-Lutz, M., & McGillivray, M. (2007). Gender Inequality and Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa and Arab Countries. InternationalCenter for Economic Research (ICER), Working Paper Series, No 25.
-        Barro, R. J. & Lee, J. W. (1993). International Comparisons of Educational Attainment. National Burea of Economic Research (NBER), Working Paper Series, No 4349.
-        Barro, R. J., & Lee, J. W. (1994). Sources of Economic Growth. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 40, pp. 1-46.
-        Benavot, A. (1989). Education, Gender and Economic Development: A Cross-National Study. Sociology of Education, Vol. 62, No.1, pp. 14-32.
-        Blau, D. (1986). Fertility, Child Nutrition, and Child Mortality in Nicaragua: An Economic Analysis of Interrelationships. Journal of Developing Areas, Vol. 20, No. 2, pp. 185-202.
-        Brummet, Q. (2008). The Effect of Gender Inequality on Growth: A Cross-Country Empirical Study. Honors Projects, Paper 88. Retrieved from http://digitalcommons.iwu.edu/econ_honproj/88
-        Dollar, D., & Gatti, R. (1999). Gender Inequality, Income and Growth: Are Good Times Good for Women?. Policy Research Report on Gender and Development. The World Bank Development Research Group, Working Paper Series, No 1.
-        Ferrant, G. (2011). How Gender Inequalities Hinder Development: Cross-Country Evidence. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/mse/cesdoc/11012.html
-        Hassan, R., & Shahzad Mirza, M. (2005). Education Inequality and Economic Growth: Framework for the Evaluation of Pakistan’s Education policy. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No 26351.
-        Hill, M.A., & King, E.M. (1995). Women’s Education and Economic Well-Being. Feminist Economics, Vol. 1, No. 2, pp. 21-46.
-        King, E.M., & Mason, A.D. (2001). Engendering Development through Gender Equality in Rights, Resources and Voice. World Bank Policy Research Report, No. 21776. 
-        Klasen, S. (1999). Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? Evidence from Cross-Country Regressions. World Bank Policy Research Report, Working Paper Series, No 7.
-        Klasen, S. (2002). Low Schooling for Girls, Slower Growth for All: Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development. World Bank Economic Review, Vol. 16, No. 3, pp. 345-373. doi: 10.1093/wber/lhf004 
-        Klasen, S., & Lamanna, F. (2003). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth in the Middle East and North Africa. Retrieved from http://www.goettingen.de/de/sh/download/pdf/klasenlamanna.pdf
-        Knowles, S., Lorgelly, P.K., & Owen, P.D. (2002). Are Educational Gender Gaps a Brake on Economic Development? Some Cross-Country Empirical Evidence. Oxford Economic Papers, No. 54, pp. 118-149.
-        Logerlof, N.P. (2003). Gender Equality and Long Run Growth. Journal of Economic Growth, Vol. 8, No. 4, pp. 403-429.
-        Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No.1, pp. 3-42.
-        Sadeghi, J.M. (1995). The Relationship of Gender Difference Education to Economic Growth: A Cross-Country Analysis. Economic Research Forum (ERF), Working Paper Series, No. 9521.
-        Sheehan, K. (2012). Does Gender Inequality in Education Affect Educational Outcomes? Honors Scholar Theses, Paper 251. Available at http://digitalcommons.uconn.edu/srhonors_theses/251
-        Tansel, A., & Gungor, N.D. (2012). Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No. 38391.
-        Yumusak, I.G., Bilen, M., & Ates, H. (2013). The Impacts of Gender Inequality in Education on Economic Growth in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 103, pp. 1093-1103.