مقایسه دو روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و هزینه سفر منطقه‌ای برای برآورد مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد منابع طبیعی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

از مهم‌ترین منافع منابع طبیعی برای انسان‌ها، نقشی است که آنها در تفریحات و سرگرمی دارند. این عامل موجب شده تا صنعت گردشگری در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و کشورها از منابع طبیعی خود برای گسترش این صنعت بهره ببرند. به همین دلیل، تخریب این منابع توسط انسان، تأثیر مستقیمی روی ارزش تفریحی منابع دارد. ارزش‌گذاری اقتصادی راه‌حلی است که بتوان نقش منابع طبیعی را در تحلیل‌های هزینه-فایده و سیاستگذاری پررنگ‌تر و عملی کرد؛ اما از سوی دیگر، چگونگی این ارزش‌گذاری و صحت و سقم نتایج به‌دست آمده مورد بحث است. بدین‌روی، هدف این پژوهش این است که دو روش متداول میزان تمایل به پرداخت و روش هزینه سفر برای برآورد ارزش تفریحی را مقایسه نماید. بدین منظور ارزش تفریحی آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش به‌عنوان مطالعه موردی از هر دو روش محاسبه شده است. متوسط میزان تمایل به پرداخت گردشگران از روش پرسشنامه انتخاب دوگانه و مدل نیمه پارامتری توزیع- آزاد (SNPDF) برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که مازاد مصرف‌کننده در ارزش تفریحی از روش تمایل به پرداخت برابر 6 میلیارد ریال و از روش هزینه سفر منطقه‌ای برابر 13 میلیارد ریال بوده که اختلاف قابل‌توجهی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Consumer Surplus for Recreational Value by Using a Contingent Valuation Method and Travel Cost Method

نویسنده [English]

  • Shima Madani
Assistant Professor of Natural Resources Economics, National Oceanic and Atmospheric Research Center
چکیده [English]

The purpose of this research is comparing the Contingent Valuation Method (CVM) with the Zonal Travel Cost Method (ZTCM) in case of estimating of recreational value of coral reefs in Iran.
The semi-nonparametric distribution-free (SNPDF) model was employed to estimate the visitor’s willingness to pay. Face to face questionnaires have been applied to measure visitor's willingness to pay. The recurrence of traveling to this island is not high per person so we couldn’t use of individual travel cost method therefore we have applied the zonal travel cost method instead.
The findings indicate that consumer surplus according to the contingent valuation method is about $7M and the estimation from the travel cost method is about $14M, which is two times greater than the first method. It should be considered that if the site is not single purpose, applying the travel cost method leads to an overestimation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Surplus
  • Contingent Valuation Method
  • Willingness to Pay
  • Travel cost method
  • SNPDF model
-        احمدیان، مجید. (1381). اقتصاد منابع تجدیدشونده. انتشارات سمت.
-        احمدیان، مجید؛ مدنی، شیما؛ خلیلی عراقی، منصور و رهبر؛ فرهاد. (1389). برآورد ارزش اقتصادی آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش با استفاده از کاربردهای تفریحی و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. فصلنامه علمی پژوهش اقیانوس شناسی. شماره چهارم، سال اول، صص 37-50.
-        اقتصادی عراقی، پیمان و همکاران. (1384). بررسی میزان پروتئین های استرس در مرجانهای خلیج فارس به عنوان نشانگر فشار و پیش آگهی تخریب. طرح تحقیقاتی مرکز ملی اقیانوس شناسی، تهران.
-        پائولونانز، جرون و اندربرگ و پیتر نیکامپ. (1384). اقتصاد اکولوژیکی تنوع‌زیستی. مترجم: مجید مخدوم. انتشارات دانشگاه تهران.
-        سازمان منطقه آزاد کیش. آمارهای سال 1388.
-        مقصود لو، وهاب و دیگران. (1381). بررسی آبسنگ‌های مرجانی جزایر کیش، ‌لارک و نایبند. طرح پژوهشی، مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، تهران
-        Adamowicz, W. L., Jerald, L. Fletcher, and Theodore, G.T. (1989a). Functional Form and the Statistical Properties of Welfare Measures. American Journal of Agricultural Economics,Vol. 71, No.2, pp. 414-21.
-        Afshar, I. (1993). Hendourabi Island and Persian Gulf and a Glance at Farur and Farurgan Islands. Homa Pub, Tehran.
-        Ahmed,M., Chiew, K. C. and Herman, C. (Eds.) (2005). Economic Valuation and Policy Priorities for Sustainable Management of Coral Reefs. World Fish Center.
-        Ahmed, M., Umali, G.M., Chong, C.K., and Rull, M.F. (2003). Valuation of Recreational Benefits: An Application of the Travel Cost Model to the Bolinao Coral Reefs in the Philippines. in Economic Valuation and Policy Priorities for Sustainable management of coral reefs. World Fish Centre Conference Proceedings 70.
-        Arrow, K., Solow, R., Portney, P., Leamer, E.E., Radner, R., Schuman, H., (1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. Washington DC, USA.
-        Barton, D. N., (1994). Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR-Report 14/94, Bergen, Norway, p 128.
-        Bishop, R. C., Heberlein, T. A. (1979). Measuring Values of Extra-Market Goods: Are Indirect Measures Biased? American Journal of Agricultural Economics, Vol.61, No.8,  pp. 926-30.
-        Brander, L.M., Beukering, P.V., Cesar, H. S. J. (2006). The Recreational Value of Coral Reefs: a Meta-Analysis. Ecological Economics, Vol.63, No.1, pp. 209-218
-        Cesar, H. (Ed.) (2000). Collected Essays on the Economics of Coral Reefs. CORDIO, Kalmar University, Kalmar, Sweden.
-        Cesar, H. (1996). The Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper Series, World Bank, Washington DC.
-        Chen, H. Z.  and A. Randall. (1997). Semi-Nonparametric Estimation of Binary Response Models with an Application to Natural Resource Valuation. Journal of Econometrics. Vol.76, No.1-2,pp 323-340.
-        Costanza R, d’Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O’Neill R.V, Paruelo J, Raskin RG, Sutton P, and van den Belt M. (1997). The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital. Nature, Vol.387: pp 253-260
-        Dixon, B. (2002). Scotland’s Mountains: Valuing the Environmental Benefits. MSc thesis, Department of Environmental Science and Technology, Imperial College, London.
-        Driml, S. (1999). Dollar values and trends of major direct uses of the Great Barrier Reef Marine Park. Research Publication 56. Great Barrier Reef Marine Park Authority, Townsville, Australia.
-        Gallant, A. R. (1982). Unbiased Determination of Production Technologies. J. Econometrics, Vol.20, No.4, pp. 285-323.
-        Hanemann, M. W. (1984). Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses. American Journal of Agricultural Economics, Vol.66, No.3, pp. 332-41.
-        Hanemann, W. M. (1989). Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses: Reply. American Journal of Agricultural Economics, Vol.71, No.4, pp. 1057-1061.
-        Hanemann, W. M. (1994). Valuing the Environment Through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, Vol.8, No. 4, pp. 19-43.
-        Hanemann, W. M., J. Loonis, & B. Kanninen. (1991). Statistical Efficiency of Double-Bounded dichotomous Choice Contingent Valuation. American Journal of Agricultural Economics, Vol.73, No.4, pp. 1255-1263.
-        Hundloe, T., Vancly, F. and Carter, M. (1987). Economic and Socioeconomic Impacts of the Crown of Thorns Starfish on the Great Barrier Reef. Report to the Great Barrier Reef Marine Park Authority, Townsville, Australia.
-        Kramer, D. B. (2007). Determinants and Efficacy of Social Capital in Minnesota Lake Associations. Environmental Conservation, Vol. 34, No.3, pp. 1-9.
-        Pendleton, L. H. (1995). Valuing Coral Reef Protection. Ocean and Coastal Management, Vol.26, No.2, pp. 119–131.
-        Seenprachawong, U. (2003). An Economic Analysis of Coral Reefs in the Andaman Sea of Thailand. in Economic Valuation and Policy Priorities for Sustainable Management of Coral Reefs. World Fish Centre Conference Proceedings 70.
-        Smith, V. K. (1990). Estimating Recreation Demand Using the Properties of the Implied Consumer Surplus. Land Economics, Vol.66, No.2, pp. 111-120.
-        Spurgeon, J. (1992). The Economic Value of Coral Reefs. Marine Pollution Bulletin, Vol.24, No.11, pp. 529-536.
-        Spurgeon, J., Roxburgh, T., Gorman, S. O., Lindley, R., Ramsey, D., Polunin, N. (2004). Economic Valuation of Coral Reefs and Adjacent Habitats in American Samoa. Working paper. Jacobs.
-        Sukhdev, P. (2009). The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).
-        Venkatachalam, L. ( 2003). The Contingent Valuation Method: A Review. Environmental Impact Assessment Review, Vol.24, No.1, pp. 89-124.
-        Wilkinson, C. R., Lindén, O., Cesar, H., Hodgson, G., Rubens, J., & Strong, A. E., (1999). Ecological and Socioeconomic Impacts of 1998 Coral Mortality in the Indian Ocean: An ENSO Impact and a Warning of Future Change? .AMBIO, Vol.28, No.2, pp. 188-196.