دوفصلنامه"تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران"

 نشریه براساس مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

  با عنوان جدید  "تحلیل های اقتصادی توسعه ایران" چاپ می‌شود.

نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می‌کند.

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند.

مدت زمان تقریبی بررسی اولیه مقاله ده روز است.

 نشریه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.


محور اصلی نشریه توسعه اقتصادی است.

محورهای فرعی :

اقتصاد خرد توسعه

اقتصاد کلان توسعه

توسعه پایدار

توسعه منطقه‌ای

استراتژی‌های توسعه اقتصادی

نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی و کاربردهای آن‌ها در کشورهای در حال توسعه


      آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

  هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال: پیش از ارسال به داوری دریافت می‌شود.

  هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال پس از پذیرش مقاله  دریافت می‌شود.


اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

(این مجوز صرفاً به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می‌دهد تا زمانی‌که هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1401، صفحه 1-290 

تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌ها

صفحه 111-132

10.22051/ieda.2022.41221.1332

علی تامرادی؛ ابراهیم عباسی؛ زینب رضائی؛ رضا رستمی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و ناشر

سردبیر مدیر مسئول
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان