مقاله پژوهشی: بنیان های نهادی توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.
توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Institutional Fundations of development

نویسنده [English]

  • Mohammadgholi Yousefi
Professor of Economics, Allameh Tabatabae’i University
چکیده [English]

Development is a cultural evolutionary process which is neither natural, nor artificial, neither genetically transmitted nor rationally designed. These changes, however, are spontaneous, gradual, incremental and inexorable. They are self-generating and have their own course of action. They are neither exogenously determined nor are mechanically moved. Successful institutions, though they serve human purpose, are not deliberately designed but are developed through an evolutionary process. Thus, development is an evolutionary spontaneous process, emerges in an open and free environment. Any attempt to engineere these changes mechanically, however, would divert development process from its evolutionary path
Development is a cultural evolutionary process which is neither natural, nor artificial, neither genetically transmitted nor rationally designed. These changes, however, are spontaneous, gradual, incremental and inexorable. They are self-generating and have their own course of action. They are neither exogenously determined nor are mechanically moved. Successful institutions, though they serve human purpose, are not deliberately designed but are developed through an evolutionary process. Thus, development is an evolutionary spontaneous process, emerges in an open and free environment. Any attempt to engineere these changes mechanically, however, would divert development process from its evolutionary path

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Evolutionary Rationality
  • Constructivist Rationality
  • Institutions and Development
        -            یوسفی،  محمد قلی. (1388). استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی. تهران: نشر نی.
        -            یوسفی،  محمد قلی. (1392). بنیان های نهادی اقتصاد آزاد. تهران: نشر نهادگرا.
        -            یوسفی،  محمد قلی. (الف1396). خطاهای فکری علم اقتصاد. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
        -            یوسفی،  محمد قلی. (ب1396). نئوکلاسیکها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی. سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، سال پنجم، شماره دوم: 41-9.
        -            Arnold, R. A. (1980). Hayek and institutional evolution. The Journal of Libertarian Studies4(4), 341-352.
        -            Boettke, P. J. (1996). Why culture matters. Calculation and coordination: essays on socialism and transitional political economy, 248-265.
        -            Chesterton, G. K. (1956). Saint Thomas of Aquinas. New York: Doubedat.
        -            Clifford, W. K. (1879). Lectures and essays, vol. Leslie Stephen and Frederick Pollard.
        -            Commons, J. R. (1924). Legal foundations of capitalism (Vol. 31). Transaction Publishers.
        -            Commons, J. R. (1931). Institutional economics. American Economic Review21, 648-657.
        -            Commons, J. R. (1934). Institutional Economics–Its Place in Political Economy, New York: Macmillan.
        -            Hayek, F. A. (1958). Freedom, reason and tradition. Ethics, 68 (4), 229-245.
        -            Hayek, F. A. (1976). Studies in philosophy, politics and economics. Cambridge: Cambridge University Press.
        -            Hayek, F. A. (1978). New studies in philosophy, politics and economics. Cambridge: Cambridge University Press.
        -            Hayek, F. A. (1979). The Counter Revolution of Science, The Free Press of Glencoe, Collier-MacmillanItd, London.
        -            Hayek, F. A.  (1986). The road to serfdom. Chicago: University of Chicago press.
        -            Hayek, F. A. (1992). The fatal conceit. London and Chicago: University of Chicago Press & Routledge.
        -            Hayek, F. A.  (1998). Law, legislation and liberty. (Vol. 1), Rules and Order, Chicago: Chicago University Press. 
        -            Hodgson, G. M. (2002). Darwinism in economics: From analogy to ontology. Journal of Evolutionary Economics, 12, 259-281.
        -            Hume, D.  (1748). An enquiry concerning the principle of morals. London: J.B. Bebbington Book Sellers Row, Strand, W.C.
        -            Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). Institutional economics: social order and public policy. Northampton, Mass: Edward Elgar.
        -            Miller, D. (1989). The fatalistic conceit. Critical review3(2), 310-323.
        -            Mises, L. V. (1966). Human action: a treatise on economics. Auburn: Ludwig Von MisesInstitute.
        -            Mises, L. V. (2006). The ultimate foundation of economic science: An essay on method. D. Van Nostrand Company.
        -            North D. C. (1990). Institutions, institutional changes and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
        -            North D.C. (1994). Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
        -            North D. C. (2005). Understanding the process of economic change. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
        -            North, D. C., & Thoms, R. P. (1973). The rise of Western World. Cambridge: Cambridge University Press.
        -            Pejovich, S. S. (2003). Understanding the transaction costs of transition: it's the culture, stupid. The Review of Austrian Economics16(4), 347-361.
        -            Platteau, J. P. (2000). Institutions, social norms, and economic development (Vol. 1). Psychology Press.
        -            Popper, K. R.(1958). The open society and its enemies. London.
        -            Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press. Cambridge, MA.
        -            Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.
        -            Vaclaw, K. (1998). The rise of market liberalism. forward, the revolution in development economics, edited by James Dorn, Steve H. Hanke and Alan. A. Walters.  
        -            Veblen, T. B.  (1899a). The theory of the leisure class: an economic study in the evolution of institutions. New York: Macmillan.
        -            Veblen, T. B. (1899b). The preconceptions of economic science: I. Quarterly Journal of Economics, 13(2), 121-150.
        -            Veblen, T. B.  (1919). The place of science in modern civilization. New York: The Viking Press.
        -            Veblen, T. B. (2010). Why is economic not an evolutionary science?. Quarterly Journal of Economics, 12(4), 373-397. Reprinted in Economic Issues, 12(2), 41-69.
        -            Yousefi, M. (2009). Strategies of growth and development, Tehran: Nay Publisher (in Persian).
        -            Yousefi, M. (2013). Institutional foundation of free econimics, Tehran: Nashr Nehadgara (in Persian)
        -            Yousefi, M. (2017).  Thinking errors in economics, Tehran: Allameh Tabatabai University Press. (in Persian)
        -            Yousefi, M. (2017). Neoclassical and socialist economics: market and economic liberalism, Quarterly Journal of Economic Development Policy, 5 (2), 9-41 (in Persian).