مقاله پژوهشی: ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.زاهدان.ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می‌باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ‌های نازل رشد اقتصادی روبرو می‌باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می‌باشد بنابراین می‌تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می‌گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی‏های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته‌ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه‌بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Tourism Industry Efficiency in Selected Countries of OIC

نویسندگان [English]

  • Ali Alisoofi 1
  • Amir mahmoud Rezaei 2
1 MA Student of Agricultural Economic, University of Sistan and Baluchestan, ,Zahedan, Iran
2 Master of Financial Management, University of Tehran
چکیده [English]

Given that most Islamic countries are including developing or less developed countries, face problems such as low levels of income and low rates of economic growth, these countries need rapid economic growth to get rid of such problems. And since Tourism as a highest earning industry in the world, it can play a significant role in the economic growth of countries, including Islamic countries. And considering that before the development of the tourism industry, the use of resources should be such that the resources that will enter this sector in the future will not be wasted and will be optimally allocated. Therefore, this study evaluates the tourism industry efficiency in OIC Countries using data envelopment analysis method in 2016. Also, input-oriented BCC and CCR were used to assess the performance of countries. The findings showed that 32% of the countries under review, based on the CCR model and 48% based on the BCC model, are efficient and the rest are inefficient. Also, using the Anderson-Peterson model (AP), the countries of the efficient were ranked according to the CCR model in Bahrain and based on the BCC model, Turkey ranked first, and finally the reference countries of the pattern of inefficient countries were introduced and suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • Efficiency
  • OIC Countries
  • AP
  • DEA
-        آذر، عادل و قربانی، کامران. (1383). تعیین کارآیی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis). مطالعات مدیریت صنعتی، 2(6): 26-1.
-        اربابیان، شیرین؛ رفعت، بتول و اشرافیان‌پور، مریم. (1392). بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(13): 116-97.
-        اربابیان، شیرین؛ زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه. (1393). بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ کارآفرینی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 3(10): 146-126.
-        اکبری، مجید؛ جعفری‌مهرآبادی، مریم؛ طالشی انبوهی، مرضیه و سبحانی، نوبخت. (1395). سنجش کارآیى نسبی شهرستی استان آذربایجان‌شرقی در بخش زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). فصلنامه جغرافیا و توسعه، 14(45): 197-220.
-        امیری، حسین. (1397). ارزیابی کارآیی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26): 89-114.
-        بهروز، عارف و امامی میبدی، علی. (1393). اندازه‌گیری کارآیی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره‌وری زیر بخش زراعت ایران با روش ناپارامتری (با تأکید بر محصول هندوانه آبی). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6(23): 66-43.
-        پورکاظمی، محمد حسین و رضایی، جواد. (1385). بررسی کارآیی صنعت گردشگردی با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه). پژوهشنامه اقتصادی، 6(22): 301-281.
-        ختایی، محمود؛ فرزین، محمدرضا و موسوی، علی. (1387). اندازه گیری کارآیی برخی هتل­های شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، ۸ (۲): ۲۴-۱.
-        خنجری، سمیه و صبوحی، محمود. (1390). تعیین کارآیی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تأکید بر محدودیت های وزنی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(9): 88-73.
-        رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ بیشمی، بهار؛ سجاسی قیداری، حمدالله و حسن‌پور، یوسف. (1388). نقش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در توریسم جهانی. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 5(15): 168-138.
-        رهبردهقان، علیرضا؛ اسمعیلی دستجردی پور، عادله و دهمرده، نظر. (۱۳۹۱). محاسبه انواع کارآیی و بازده نسبت به مقیاس در صنعت شیر (بررسی موردی: استان کرمان). فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، ۱۷(۴):  ۱۵۹-۱۴۵.
-        رهنما، علی؛ یعقوبی، مرتضی و خاکسارآستانه، حمیده. (1398). ارزیابی کارایی نسبی صنعت گردشگری ایران: یک رویکرد ناپارامتری. مجله بازنگری اقتصادی ایران، 23(2): 435-417.
-        زندیه، زهره؛ صفری، سعید؛ یزدانی، ناصر و قاضی زاده، مصطفی. (1396). ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 8(32): 36-19.
-        سردار شهرکی، علی و کشته گر، عبدالعلی. (1398). تعیین کارآیی اقتصادی صنعت گردشگری در منطقه آزاد چابهار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA). مجله بازنگری اقتصادی ایران، 23(4): 1039-1019.
-        سوری، امیررضا؛ تشکینی، احمد و داداشی، صادق. (1390). بررسی و ارزیابی کارآیی شرکت های پخش در ایران با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی. پژوهشنامه بازرگانی، 15(59): 135-107.
-        کاوند، حدیث و سرگزی، علیرضا. (1394). محاسبه انواع کارآیی چغندرقند‌کاران بروجرد با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). چغندرقند، 31(2): 209-201.
-        محمودزاده، محمود و فتح آبادی، مهدی. (1395). عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران.  فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۷ (۲۶): 165-141.
-        محمودی میمند، مرتضی؛ کنجکاو منفرد، امیررضا و کتابی، سعیده. (1395). واکاوی کارآیی صنعت هتل‌داری استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة خاکستری. گردشگری و توسعه، 5(3): 40-25.
-        یاوری، کاظم؛ رضاقلی زاده، مهدیه؛ آقایی، مجید و مصطفوی، سید محمدحسن. (1389). تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC). تحقیقات اقتصادی، 45(91): 243-221.
 
 
-        Akbari, M., Jafari Mehrabadi, M., Taleshi Anboohi, M., & Sobhani, N. (2016). Measuring the relative efficiency of the cities of East Azarbaijan province in tourism infrastructures part by using Data Envelopment Analysis (DEA). Geography and Development Iranian Journal, 14(45), 197-220. (in Persian).
-        Amiri, H. (2018). Evaluation the effectiveness of selected banks in Iran and its relationship with banking internal and macroeconomic variables. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(26), 89-114. (in Persian).
-        Arbabian, S., Rafat, B., & Ashrafian Pour, M. (2014). Relationship between international tourism and economic growth (Case study: Selected countries of OIC). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4(13), 116-97 (in Persian).
-        Arbabyan, S., Zamani, Z., & Rahimi, M. (2014). The effect of tourism industry on the development of entrepreneurship. Journal of Tourism Planning and Development, 3(10), 126-14 (in Persian).
-        Assaf, A. G., Josiassen, A., & Cvelbar, L. K. (2012). Does triple bottom line reporting improve hotel performance?. International Journal of Hospitality Management31(2), 596-600.
-        Atan, M., & Arslantürk, Y. (2015). Dünya  ülkelerin turizm potansiyelinin  etkinliği. Gazi Journal of Economics and Business, 1(1), 59-76.
-        Azar, A., & Ghorbani, K. (2004). Determining the relative efficiency of management faculties using Data Envelopment Analysis. Industrial Management Studies, 2(6), 1-26 (in Persian).
-        Banker, R. D., & Morey, R. C. (1986). Efficiency analysis for exogenously fixed inputs and outputs. Operations Research, 34(4), 513-521.‏
-        Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-92.‏
-        Behrouz, A., & Emami, A. (2014). Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated watermelon. Agricultural Economics Research, 6(23), 43-66 (in Persian).
-        Charnes, A. C., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
-        Emrouznejad, A., & Yang, G. L. (2018). A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 4-8.‏
-        Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120(3), 253-281.‏
-        Greene, W. H. (1993). Frontier Production Function. EC-9320. Stern School of Business. New York University.
-        Gürsoy, Y., & Göral, R. (2019). Comparison of tourism sector efficiencies of international destinatıons with Super Efficiency Method. International Journal of Scientific and Research Publications, 9(2), 164-169.‏
-        Hadad, S., Hadad, Y., Malul, M., & Rosenboim, M. (2012). The economic efficiency of the tourism industry: A global comparison. Tourism Economics, 18(5), 931-940.‏
-        Ilić, I., & Petrevska, I. (2018). Using DEA method for determining tourism efficiency of Serbia and the surrounding countries. Hotel and Tourism Management, 6(1), 73-80.‏
-        Kavand, H., & Sargazi, A. R. (2016). Determination of efficiency types of Borujerd sugar beet growers using data envelopment analysis (DEA). Journal of Sugar Beet, 31(2), 201-209. (in Persian).
-        Khanjari, S., & Sobohi, M. (2011). Determining efficiency of irrigation water use in Gharehgom Basin with emphasis on weighted restrictions. Agricultural Economics Research, 3(9), 73-88 (in Persian).
-        Khataei M., Farzin M. R., & Mousavei A. (2008). Measuring the efficiency of selected hotels in Tehran: A DEA approach. QJER, 8 (2): 1-24. (in Persian).
-        Mahmodzadeh, M., & Fathabadi M. (2017). Driving factors of total factor productivity in Iranian manufacturing industries. JEMR, 7 (26), 141-165. (in Persian).
-        Mahmoudi Meimand, M., Konjkav Monfared, A., & Ketabi, S. (2017). Analysing the performance of the hotel sector in the tourism industry in Yazd province through Gray Relation Analysis. Journal of Tourism and Development, 5(3), 25-40 (in Persian).
-        Oukil, A., Channouf, N. & Al-Zaidi, A. (2016). Performance evaluation of the hotel industry in an emerging tourism destination:  The case of Oman. Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 60-68.
-        Pourkazemi, M., & Rezaei, J. (2006). The review of efficiency in tourism industry by using Non-Parametric Methods (Iran and other region countries). Economics Research, 6(22), 281-301 (in Persian).
-        Rahbar-Dehghan, A., Esmaili Dastjerdi-pour, A., & Dehmardeh, N. (2013). Measurement of types of scale efficiencies in milk industry: Case study of Kerman province. The Journal of Planning and Budgeting, 17 (4), 145-159. (in Persian).
-        Rahnama, A., Yaghoubi, M., & Khaksar Astaneh, H. (2019). Evaluating the relative efficiency of Iran's tourism industry: A Non-Parametric Approach. Iranian Economic Review, 23(2), 417-435 (in Persian).
-        Roknoddin Eftekhari, A., Beshami, B., Sojasi Ghaidari, H., & Hassanpour, Y. (2009). Role of member countries of Organization of Islamic Conference (OIC) in global tourism. Geopolitics Quarterly, 5(15), 138-168 (in Persian).
-        Sardar Shahraki, A., & Keshtegar, A. (2019). Determining the efficiency of economic tourism industry in Chabahar free zone by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. Iranian Economic Review, 23(4), 1019-39. (in Persian).
-        Soori, A. R., Tashkini, A., & Dadashi, S. (2011). Measuring technical efficiency in iranian wholesaler businesses by using Nonparametric Method (Data Envelopment Analysis). Iranian Journal of Trade Studies, 15(59), 107-135 (in Persian).
-        United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2013). UNWTO Tourism Highlights: 2013 Edition. Available from: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427.
-        UNWTO Tourism Highlights: 2018 Edition. Available from: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876.
-        Yavari, K., Rezagholizadeh, M., Aghaei, M., & Mostafavi, S. M. H. (2010). The Effect of tourism on economic growth: The case of OIC member countries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 45(91(, 221-243. (in Persian).
-        Zandiyeh, Z., Safari, S., Yazdani, N., & Ghazizadeh, M. (2018). Proposing a model for performance assessment and appraisal in hospitality industry. Journal of Strategic Management Studies, 8(32), 19-36 (in Persian).