کلیدواژه‌ها = صادرات و واردات
رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 97-132

10.22051/edp.2015.68

زهرا نصراللهی؛ هانیه پوشدوزباشی