کلیدواژه‌ها = مدل اقتصاد خطی
تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دایره‌ای در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-42

10.22051/ieda.2021.34959.1265

فاطمه شهدکار؛ تقی ترابی؛ فریدون رهنمای رودپشتی