کلیدواژه‌ها = مدل خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی
مقاله پژوهشی: عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 283-298

10.22051/edp.2019.19407.1144

نرگس مرادخانی؛ مصطفی دین محمدی؛ محمد تائبی