کلیدواژه‌ها = الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی