کلیدواژه‌ها = حجم اسکناس و مسکوک دست مردم
بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم

دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 143-156

10.22051/edp.2017.11450.1050

امیر خادم علیزاده؛ محمدمهدی مجاهدی؛ حمیدرضا اسکندری