کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
مقاله پژوهشی: تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1398، صفحه 177-199

10.22051/edp.2020.30722.1234

هدیه میر؛ اکبر رحیمی پور؛ سید عبدالمجید جلایی


بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 43-70

10.22051/edp.2017.13196.1066

کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر